Ιδιότυποι Τρόποι Απόκρισης: Σύγκριση μεταξύ παραδοσιακών συνθηκών μέτρησης και συνθηκών συμμετοχής σε διαδικτυακή έρευνα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2775772 172 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Ψυχολογίας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-06
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Παπάζογλου Σοφία
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
Σπυρίδων Τάνταρος, Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
Πέτρος Ρούσσος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
Χρυσή Χατζηχρήστου, Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
Αικατερίνη Γκαρή, Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
Αλεξάνδρα Οικονόμου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
Βασίλειος Γιαλαμάς, Καθηγητής, ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ιδιότυποι Τρόποι Απόκρισης: Σύγκριση μεταξύ παραδοσιακών συνθηκών μέτρησης και συνθηκών συμμετοχής σε διαδικτυακή έρευνα
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ιδιότυποι Τρόποι Απόκρισης: Σύγκριση μεταξύ παραδοσιακών συνθηκών μέτρησης και συνθηκών συμμετοχής σε διαδικτυακή έρευνα
Περίληψη:
Οι ιδιότυποι τρόποι απόκρισης αφορούν σε τάσεις των συμμετεχόντων σε μια έρευνα, να απαντούν στα ερωτήματα ενός ερωτηματολογίου με βάση κάτι διαφορετικό από τη θεωρητική έννοια που μελετάται. Στην παρούσα έρευνα εξετάστηκαν τρεις τέτοιοι ιδιότυποι τρόποι απόκρισης, η τάση για συμφωνία με ερωτήματα ανεξαρτήτως εννοιολογικού περιεχομένου (acquiescence), η τάση των συμμετεχόντων να δίνουν κοινωνικά επιθυμητές απαντήσεις (social desirability) και η τάση για επιλογή των ακραίων σημείων της κλίμακας μέτρησης (extreme response style). Το διαδίκτυο χρησιμοποιείται όλο και συχνότερα ως μέθοδος συλλογής ερευνητικών δεδομένων και οι ψυχολόγοι διεξάγουν μέσω αυτού διαφόρων ειδών έρευνες. Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά με το έντυπο ερωτηματολόγιο, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα που προκύπτουν από τις δύο αυτές μεθόδους είναι συγκρίσιμα. Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η σύγκριση της επίδρασης των τριών ιδιότυπων τρόπων απόκρισης στην έντυπη και στη διαδικτυκή μορφή του ίδιου ερωτηματολογίου. Το ψυχομετρικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε περιέχει τόσο ερωτήσεις αυτοαναφοράς, δηλαδή το State-Trait Anxiety Inventory (STAI) του Spielberger, το ερωτηματολόγιο προσωπικότητας του Eysenck (EPQ) και το Ερωτηματολόγιο Οικογενειακών Αξιών του Γεώργα, όσο και ερωτήσεις γνώσεων ως συνθήκη ελέγχου, καθώς στη δεύτερη αυτή κατηγορία ερωτήσεων αναμενόταν να μην υπάρχει διαφορά μεταξύ εντύπου και διαδικτυακού ερωτηματολογίου στους ιδιότυπους τρόπους απόκρισης. Ο καθένας από τους ιδιότυπους τρόπους απόκρισης εξετάστηκε σε ένα από τα τρία ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς, καθώς και στο τεστ γνώσεων. Σχετικά με την τάση για συμφωνία, βρέθηκε να υπάρχει κάποια μικρή επίδραση στο έντυπο Ερωτηματολόγιο Οικογενειακών Αξιών, ενώ στο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο δεν παρατηρήθηκε επίδραση. Βρέθηκε επίδραση της τάσης για κοινωνικά επιθυμητές απαντήσεις στην κλίμακα του Ψυχωτισμού του EPQ, η οποία ήταν μεγαλύτερη για το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο, ενώ δεν παρατηρήθηκε διαφορά των δύο τρόπων χορήγησης ως προς την τάση για ακραίες απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο STAI. Όσον αφορά στα τεστ γνώσεων, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπήρχε στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ εντύπου και διαδικτυακού ερωτηματολογίου, εκτός από μία περίπτωση σε σχέση με την τάση για κοινωνικά επιθυμητές απαντήσεις. Σε γενικές γραμμές, το έντυπο και το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο βρέθηκαν να καταλήγουν σε αρκετά παρόμοιες μετρήσεις, εκτός κάποιων περιπτώσεων που είναι σημαντικό να τις έχει υπόψη του ο ερευνητής.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
τάση για συμφωνία, τάση για κοινωνικά επιθυμητές απαντήσεις, τάση για ακραίες απαντήσεις, έντυπο ερωτηματολόγιο, διαδικτυακό ερωτηματολόγιο, πολυδειγματικές δομικές αιτιακές εξισώσεις, πολυδιάστατη γεωμετρική βαθμονόμηση ομοιοτήτων με τριγωνομετρική μετατροπή
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
191
Αριθμός σελίδων:
428
PhD_PapazoglouSofia_2.pdf (6 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο