Επαγγελματική Μάθηση και Εξέλιξη των Εκπαιδευτικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776001 302 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-03
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κοντογεωργάκου Βασιλική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πασιάς Γεώργιος, καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τομέας Παιδαγωγικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παπακωνσταντίνου Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τομέας Παιδαγωγικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παπακωνσταντίνου Αντιγόνη-Άλμπα, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τομέας Παιδαγωγικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επαγγελματική Μάθηση και Εξέλιξη των Εκπαιδευτικών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Επαγγελματική Μάθηση και Εξέλιξη των Εκπαιδευτικών
Περίληψη:
«Ο τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν και αναπτύσσονται ως επαγγελματίες έχει απασχολήσει τους ερευνητές στον χώρο της εκπαίδευσης εδώ και πολλά χρόνια. Με ποιον τρόπο μαθαίνουν οι εκπαιδευτικοί να ανασύρουν αυτά που κατανοούν αναφορικά με το μάθημα που διδάσκουν και να τα αξιοποιούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν στην τάξη; Με ποιον τρόπο μαθαίνουν να εξισορροπούν τις ατομικές ανάγκες διαφορετικών μαθητών με τις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος και τους στόχους της ευρύτερης ομάδας; Με ποιον τρόπο μαθαίνουν να γίνονται μέλη μίας επαγγελματικής κοινότητας που εργάζεται για τη βελτίωση της μάθησης των μαθητών; Γενικά, με ποιον τρόπο μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν τις πολλαπλές προκλήσεις της τάξης και της σχολικής ζωής;» (Hammerness et al., 2005: 358).
Ειδικά σήμερα, οι απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης, οι ανάγκες για βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου, η εξάρτηση της εκπαίδευσης από τις ριζικές αλλαγές στον χώρο της εργασίας, έχουν επηρεάσει ποικιλοτρόπως τόσο την ταυτότητα του εκπαιδευτικού όσο και το περιεχόμενο και τις διαδικασίες της μάθησης των εκπαιδευτικών: «Τα νέα πεδία αναφοράς που ανακύπτουν για τον εκπαιδευτικό σχετίζονται με τη δια βίου μάθηση, τη συνεχή επιμόρφωση και επαγγελματική εξέλιξη, την ανάπτυξη απαραίτητων δεξιοτήτων, την αξιοποίηση των τεχνολογιών, τη διαχείριση ετερογενών περιβαλλόντων μάθησης και την εισαγωγή καινοτόμων δράσεων στην μαθησιακή διαδικασία.» (Caena, 2011, 2014, Πασιάς, 2012, όπ. αναφ. στο Πασιάς, 2016: 46).
Η επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών μπορεί να λάβει ποικίλες μορφές. Οι τυπικές δομές, όπως τα σεμινάρια και τα εργαστήρια, ενδέχεται να εξυπηρετούν ορισμένους σκοπούς, ενώ η συμμετοχή στον σχεδιασμό ή η συμμετοχική παρατήρηση ενός μαθήματος και η ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού ως προς την εξέλιξη του μαθήματος, ενδέχεται να εξυπηρετούν άλλους σκοπούς.
H παρούσα έρευνα επιχειρεί:

α) να ανιχνεύσει τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις ποικίλες μορφές της επαγγελματικής μάθησης,
β) να διερευνήσει τις πρακτικές επαγγελματικής μάθησης που εφαρμόζονται στην πράξη,
γ) να καταγράψει τις αποκλίσεις ανάμεσα στις πεποιθήσεις σε σχέση με τις πρακτικές.
Αρχικά, διερευνήθηκαν και περιγράφηκαν οι βασικές έννοιες που συνδέονται με την επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών: πεποιθήσεις, ειδημοσύνη, παιδαγωγική επάρκεια και διαρκώς διαμορφούμενη ειδημοσύνη. Στη συνέχεια επισημάνθηκαν οι διαφορές ανάμεσα στην επαγγελματική ανάπτυξη και την επαγγελματική μάθηση και μελετήθηκαν όλες οι παράμετροι που συνδέονται με τη μάθηση των εκπαιδευτικών. Από τη σχετική βιβλιογραφία προέκυψε πως οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν με τέσσερις τρόπους:
1. Ατομική έρευνα
2. Δράση και πειραματισμός
3. Αναστοχασμός
4. Συνεργασία
Ακολούθησε η εμπειρική μελέτη και, με τα ποσοτικά δεδομένα που συγκεντρώθηκαν, επιχειρήθηκε η λεπτομερής και σε βάθος διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών και των πρακτικών που εφαρμόζουν. Η διπλωματική εργασία ολοκληρώθηκε με την ερμηνεία των ευρημάτων και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
πεποιθήσεις, ειδημοσύνη, παιδαγωγική επάρκεια, διαρκώς διαμορφούμενη ειδημοσύνη, επαγγελματική ανάπτυξη, επαγγελματική μάθηση, ατομική έρευνα, πειραματισμός, αναστοχασμός, συνεργασία
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
02
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
110
Αριθμός σελίδων:
294
Κοντογεωργάκου_Μάθηση_Εξέλιξη_Εκπαιδευτικών_2018.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο