Αξιολόγηση βαθμού ετοιμότητας των εργαζομένων σε κτήρια διοικητικών υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αθηνών στο κέντρο της Αθήνας στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (Αξιολόγηση γνώσεων σε θέματα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών στο χώρο εργασίας)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778381 196 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-12
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κατσάνη Χρυσάνθη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δρ. Καραμαγκιώλη Ε. , Νομικός, Επιστημονικός Συνεργάτης - Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δρ. Βούλγαρης Ν., Καθηγητής ΕΚΠΑ
Δρ. Κασσάρας Ι., Επικ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Δρ. Καβύρης Γ., Επικ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση βαθμού ετοιμότητας των εργαζομένων σε κτήρια διοικητικών υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αθηνών στο κέντρο της Αθήνας στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (Αξιολόγηση γνώσεων σε θέματα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών στο χώρο εργασίας)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αξιολόγηση βαθμού ετοιμότητας των εργαζομένων σε κτήρια διοικητικών υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αθηνών στο κέντρο της Αθήνας στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (Αξιολόγηση γνώσεων σε θέματα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών στο χώρο εργασίας)
Περίληψη:
Οι καταστροφές αποτελούν όλο και πιο συχνό φαινόμενο και συνοδεύονται από πλήθος επιπτώσεων τόσο σε επίπεδο ανθρώπινων απωλειών όσο και σε ζημιές των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πόρων της κοινότητας. Ο χώρος εργασίας μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο τόσο στην προετοιμασία και την πρόληψη των καταστροφών όσο και στον περιορισμό των επιπτώσεών τους και στη διευκόλυνση της αποκατάστασης. Λόγω του εξαιρετικά απρόβλεπτου χαρακτήρα των καταστροφών θεωρείται υψίστης σημασίας τόσο ο έλεγχος των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται εργαζόμενοι υπάλληλοι στο χώρο εργασίας τους, όσο και η εφαρμογή ενός καλά οργανωμένου και ολοκληρωμένου σχεδίου ετοιμότητας για διάφορες καταστροφές, με σκοπό την επιτυχή ενίσχυση της ανθεκτικότητας του οργανισμού έναντι των καταστροφών. Τόσο η διοίκηση όσο και οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν γνώση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης με τις οποίες ενδέχεται να έρθουν αντιμέτωποι αλλά και των προβλεπόμενων διαδικασιών προκειμένου να βοηθήσουν στην αντιμετώπισή τους, εάν προκύψουν στον εργασιακό χώρο. Η εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στους ρόλους και τις ευθύνες που αυτοί θα έχουν σε διάφορα σενάρια καταστροφών, να παρέχεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα και να λαμβάνει υπόψη την προσωπική εμπειρία, την εμπειρογνωμοσύνη και τις φυσικές δυνατότητες των εργαζομένων.
Σκοπός: Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην αξιολόγηση του βαθμού ετοιμότητας και η διάγνωση των αναγκών για εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων σε κτήρια διοικητικών υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αθηνών στο κέντρο της Αθήνας σε ζητήματα σχετιζόμενα με την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών καθώς και η υποβολή προτάσεων για την δημιουργία ενός σχετικού εκπαιδευτικού προγράμματος προσαρμοσμένου στις διαγνωσθείσες εκπαιδευτικές ανάγκες.
Υλικό και μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 80 εργαζόμενοι σε κτήρια διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα στοιχεία της παρούσας μελέτης προέρχονται από τη σε βάθος και λεπτομερή ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν μέσω αυτοσυμπληρούμενου ερωτηματολογίου, αποτελούμενων από 21 ερωτήσεις που αναπτύχθηκε για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας. Η ανάλυση έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 17.0.
Αποτελέσματα: Από την παρούσα μελέτη διαπιστώθηκε σημαντικό έλλειμμα γνώσεων των εργαζομένων σε ζητήματα σχετιζόμενα με τη διαχείριση καταστάσεων που συνδέονται με καταστροφές καθώς διαπιστώθηκε πως το 87.5% των συμμετεχόντων δεν είχαν λάβει πότε κάποια σχετική ενημέρωση ή εκπαίδευση στο χώρο εργασίας τους και το 51.3% αυτών δηλώνει άγνοια για το που βρίσκονται οι έξοδοι κινδύνου. Ακόμα, διαπιστώσαμε προθυμία των εργαζόμενων να εκπαιδευτούν σε σχετικά θέματα με το 92,5% να δηλώνει πως επιθυμεί να λάβει σχετική εκπαίδευση στο χώρο εργασίας τους.
Συμπεράσματα: Η εκπαίδευση είναι αναπόσπαστο μέρος της ετοιμότητας έναντι των καταστροφών καθώς η αύξηση των γνώσεων για τον σχετιζόμενο με τις φυσικές καταστροφές κίνδυνο μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση, τη βελτιωμένη διαχείριση, τη μείωση των κινδύνων και την προσαρμογή σε αυτούς.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φυσικές καταστροφές
Λέξεις-κλειδιά:
Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης, Διαχείριση Κρίσεων και Καταστροφών, Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Χώρος Εργασίας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
78
Αριθμός σελίδων:
67