Ετοιμότητα των τριτοβάθμιων δομών υγείας και εκπαίδευση του προσωπικού των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) για την ενεργοποίηση και εφαρμογή Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778448 170 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-12
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μαντέλου Αθηνά
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γκρινιάτσος Ι., Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Στεργιόπουλος Σπ., Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πικουλής Εμ., Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ετοιμότητα των τριτοβάθμιων δομών υγείας και εκπαίδευση του προσωπικού των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) για την ενεργοποίηση και εφαρμογή Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ετοιμότητα των τριτοβάθμιων δομών υγείας και εκπαίδευση του προσωπικού των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) για την ενεργοποίηση και εφαρμογή Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών
Περίληψη:
•Στόχοι και Σκοποί
Ο στόχος της παρούσας έρευνας είναι διττός. Καταρχήν, να καταγράψει την πραγματικότητα σχετικά με την εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στην Ελλάδα για καταστάσεις ανάγκης ενεργοποίησης και εφαρμογής του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης (ΣΕΑ) τριτοβάθμιων νοσοκομείων και να καλύψει το βιβλιογραφικό κενό στο συγκεκριμένο θέμα.
Δεύτερον, εφόσον αναδείξει αδυναμίες και κενά, να συμβάλλει στην έναρξη μίας εποικοδομητικής συζήτησης με στόχο τη βελτίωση και επικαιροποίηση της λειτουργίας των νοσοκομείων στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, με βάση τα νέα δεδομένα.
•Σχεδιασμός
Η έρευνα αποτελεί μία συγχρονική μελέτη (cross-sectional) με χρήση ερωτηματολογίου. Η έρευνα διεξήχθη από 05/2017 έως 05/2018. Δείγμα της ήταν ιατροί και νοσηλευτές που εργάζονται σε χώρους των ΤΕΠ τριτοβάθμιων νοσοκομείων 7 Υγειονομικών Περιφερειών της Ελλάδας. Η επιλογή του δείγματος έγινε αρχικά με την επιλογή συστάδων (cluster sampling). Επιλέχθηκε ένα νοσοκομείο από κάθε Υγειονομική Περιφέρεια της χώρας.
•Μέθοδοι
Εργαλείο της έρευνας αποτέλεσε ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο, που απευθυνόταν στο προσωπικό των ΤΕΠ. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 27 ερωτήματα και χωρίζεται σε 5 τμήματα: δημογραφικά στοιχεία, γενικές ερωτήσεις, εκπαίδευση, δεξιότητες και αντίληψη του επιπέδου ετοιμότητας. Ακολούθησε ποσοτική ανάλυση των δεδομένων.
•Αποτελέσματα
Το σύνολο των συμμετεχόντων ήταν 369 άτομα. Το δείγμα αποτέλεσαν 274 (74%) γιατροί και 93 (25%) νοσηλευτές 7 τριτοβάθμιων Νοσοκομείων της Ελλάδας. Από τους 274 ιατρούς που συμμετείχαν στην έρευνα οι 146 (53%) ήταν ειδικευόμενοι και οι 128 (47%) ειδικευμένοι. Το 48% (178 άτομα) απάντησαν ότι δε γνωρίζουν εάν το νοσοκομείο στο οποίο εργάζονται διαθέτει Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης (ΣΕΑ). Το ποσοστό αυτών που γνώριζαν την ύπαρξη ΣΕΑ ήταν υψηλότερο μεταξύ των νοσηλευτών (66%), παρά μεταξύ του συνόλου των ιατρών (36%). Μεταξύ των ιατρικών ειδικοτήτων που συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα το μεγαλύτερο ποσοστό θετικών απαντήσεων 50% και 47% έδωσαν το χειρουργικό και αναισθησιολογικό τμήμα αντίστοιχα, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ειδικότητες, όπου το ποσοστό κυμάνθηκε μεταξύ 16 και 31%.
Ο βαθμός ετοιμότητας των συμμετεχόντων βαθμολογήθηκε με ποσοτική ανάλυση των απαντήσεων, αρχικά σε ερωτήσεις που αφορούσαν την ενημέρωση και τις γνώσεις του προσωπικού σχετικά με το ΣΕΑ και στη συνέχεια σε ερωτήσεις που αναφέρονταν στην εκπαίδευση και τις δεξιότητες των συμμετεχόντων. Η σύγκριση των 2 βαθμολογιών έδειξε θετική συσχέτιση. Το συνολικό ποσοστό ετοιμότητας των συμμετεχόντων υπολογίστηκε από τις απαντήσεις τους σε 41,31%.
•Συμπεράσματα
Ο βαθμός ετοιμότητας του προσωπικού των ΤΕΠ των τριτοβάθμιων νοσοκομείων της Ελλάδας δεν κρίνεται ικανοποιητικός. Η ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού πάνω στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα. Από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται ότι η ετοιμότητα του προσωπικού συσχετίζεται θετικά με την εκπαίδευση και τις εμπειρίες του στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Νοσοκομειακή ετοιμότητα, Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, ΤΕΠ, Φυσικές καταστροφές, Σχέδιο Περσέας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
41
Αριθμός σελίδων:
97

MSc-Thesis-ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ-12-07-18-Pergamos.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.