Προγράμματα Πρωτογενούς Πρόληψης και Εκπαίδευση Ενηλίκων: Διερεύνηση στάσεων και αντιλήψεων των στελεχών πρόληψης της τοξικοεξάρτησης σε σχέση με τις αρχές και τις μεθόδους της θεωρίας της εκπαίδευσης ενηλίκων. Το παράδειγμα του Δικτύου Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778656 267 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Εκπαίδευση Ενηλίκων - Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Δια βίου Μάθηση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-16
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Γώγου Χριστίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αλέξης Κόκκος, Καθηγητής ΕΑΠ
Ιωάννης Βρεττός, Καθηγητής ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Θωμάς Μπαμπάλης, Καθηγητής ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προγράμματα Πρωτογενούς Πρόληψης και Εκπαίδευση Ενηλίκων: Διερεύνηση στάσεων και αντιλήψεων των στελεχών πρόληψης της τοξικοεξάρτησης σε σχέση με τις αρχές και τις μεθόδους της θεωρίας της εκπαίδευσης ενηλίκων. Το παράδειγμα του Δικτύου Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Προγράμματα Πρωτογενούς Πρόληψης και Εκπαίδευση Ενηλίκων: Διερεύνηση στάσεων και αντιλήψεων των στελεχών πρόληψης της τοξικοεξάρτησης σε σχέση με τις αρχές και τις μεθόδους της θεωρίας της εκπαίδευσης ενηλίκων. Το παράδειγμα του Δικτύου Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία είχε ως αντικείμενο δύο θεωρητικά πεδία: αυτό της πρόληψης της τοξικοεξάρτησης και εκείνο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Βασικός σκοπός της μελέτης υπήρξε η διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των στελεχών πρόληψης σε σχέση με τις αρχές, τις μεθόδους αλλά και τις δυσκολίες της θεωρίας της εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα βασικά ερωτήματα συνοψίζονται στα εξής: α) ποιοι είναι οι κοινοί τόποι της πρόληψης της τοξικοεξάρτησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων; β)ποιες διαφορές εντοπίζονται μεταξύ των δύο «χώρων»; γ) ποιες ανάγκες διαφαίνονται στο χώρο της πρόληψης της τοξικοεξάρτησης και πώς η εκπαίδευση ενηλίκων μπορεί να αντεπεξέλθει; και δ) ποιες είναι οι προεκτάσεις για περαιτέρω μελέτη; Για τη διερεύνηση του σκοπού της μελέτης και την επίτευξη των στόχων αξιοποιήθηκε η ποιοτική έρευνα και η ερευνητική συνέντευξη ως κύρια μέθοδος συλλογής των εμπειρικών δεδομένων της μελέτης. Το δείγμα της έρευνας αποτελούν 7 εργαζόμενοι στο Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ, που έχουν ασχοληθεί με το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης που απευθύνονται στον ενήλικο πληθυσμό. Παρουσιάζονται τα θεωρητικά μοντέλα και οι θεωρητικές αρχές των προγραμμάτων πρόληψης, η πρακτική εμπειρία και το μοντέλο για την πρόληψη που προτείνει το Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ, η συστημική προσέγγιση και η θεωρία εκπαίδευσης ενηλίκων εστιάζοντας κυρίως στη θεωρία της Μετασχηματίζουσας μάθησης (Mezirow, 1991, 1997, 1998, 2000
Ως κύρια ευρήματα παρουσιάζονται τα παρακάτω αποτελέσματα: α) αναδύονται κοινά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων πρόληψης και των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων ως προς: τη μεθοδολογία, τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων, τις τεχνικές που αξιοποιούνται και τους βασικούς στόχους, αλλά και διαφορές όπως το γεγονός ότι τα προγράμματα πρόληψης είναι περιορισμένα και χρειάζεται να συνδέονται με την ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων των συμμετεχόντων σε σχέση με τη χρήση, β) το γεγονός ότι οι ερωτώμενοι αποτελούν μέρος ενός συστήματος φαίνεται να καθόριζε κατά πολύ την οπτική και τις απαντήσεις τους, γ) τα στελέχη πρόληψης αν και έχουν ελλιπή γνώση των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων και φαίνεται να μην στηρίζουν θεωρητικά την πρακτική τους σε αυτήν, εντούτοις αξιοποιούν κάποιες από τις αρχές και τη μεθοδολογία της θεωρίας της εκπαίδευσης ενηλίκων έχοντας αποκτήσει τη γνώση αυτή στο πεδίο εφαρμογής των προγραμμάτων πρόληψης, δ) η πληρέστερη εκπαίδευση στη θεωρία και στις πρακτικές της Μετασχηματίζουσας μάθησης (transformative learning) μπορεί να βοηθήσει την καλύτερη εφαρμογή των προγραμμάτων πρόληψης, να προσφέρει το εύρος των πρακτικών της στους επαγγελματίες καθιστώντας τους πιο ασφαλείς και περισσότερο επαρκείς να αντιμετωπίσουν τα φαινόμενα που αναδύονται στη διεργασία των ομάδων και τέλος, ε) η εκπαίδευση ενηλίκων μπορεί να αποτελέσει στήριγμα και απάντηση όχι μόνο σε επίπεδο γνωστικό αλλά και συναισθηματικό για την ομάδα των επαγγελματιών του χώρου της πρόληψης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση ενηλίκων
Λέξεις-κλειδιά:
Εκπαίδευση ενηλίκων, μετασχηματίζουσα μάθηση, προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης, θεωρία συστημάτων, εκπαιδευτικό πλαισίο, αρχικό συμβόλαιο, κριτικός αναστοχασμός, στοχαστικός διάλογος.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
121
Αριθμός σελίδων:
125

prolipsi ekpaideysi enilikon τελικό.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.