Σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιοποίηση μιας Ιστοεξερεύνησης για τη διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο στα πλαίσια συνεργατικού περιβάλλοντος μάθησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778720 264 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-17
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μαραγκού Αικατερίνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γιαννικοπούλου Αγγελική, Καθηγήτρια, ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ
Ραγκούση Μαρία, Καθηγήτρια, Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Σφυρόερα Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιοποίηση μιας Ιστοεξερεύνησης για τη διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο στα πλαίσια συνεργατικού περιβάλλοντος μάθησης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιοποίηση μιας Ιστοεξερεύνησης για τη διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο στα πλαίσια συνεργατικού περιβάλλοντος μάθησης
Περίληψη:
Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) έχουν πλέον ενταχθεί στα εκπαιδευτικά συστήματα όλων των αναπτυγμένων χωρών, αφού η ένταξή τους πέρασε από το 1970 έως σήμερα από τρεις μεγάλες φάσεις. Στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή το πλέον ενδεδειγμένο πρότυπο για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία θεωρείται η ολοκληρωμένη ή ολιστική προσέγγιση. Παράλληλα, στην εποχή της πληροφορίας το διαδίκτυο έχει προσδώσει νέα χαρακτηριστικά στην εκπαιδευτική πραγματικότητα προσφέροντας απεριόριστες δυνατότητες πρόσβασης στην πληροφορία και στη γνώση και μετατοπίζοντας το βάρος στη σωστή χρήση και αξιοποίησή τους. Σύμφωνα με τα παραπάνω καθοριστικής σημασίας είναι πλέον ζητήματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού και ορθής χρήσης των ΤΠΕ στα πλαίσια ερευνητικής μάθησης και συνεργατικών, μαθητοκεντρικών και αυθεντικών μαθησιακών δραστηριοτήτων, που παρέχουν κίνητρα για μάθηση και εμπλέκουν ενεργά τον μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία.
Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να διερευνήσει κατά πόσο η ολιστική αξιοποίηση των ΤΠΕ ως εργαλείου οικοδόμησης της γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές σε ένα περιβάλλον συνεργατικής μάθησης μπορεί να αυξήσει τα κίνητρα και να βελτιώσει τη συνεργασία, τα μαθησιακά αποτελέσματα και τη στάση των μαθητών απέναντι στο μάθημα της Λογοτεχνίας συγκριτικά με την αξιοποίηση των ΤΠΕ ως επικουρικού εργαλείου για τον διδάσκοντα. Προς την κατεύθυνση αυτή υλοποιήθηκε οιονεί πειραματική έρευνα με μαθητές της Β΄ Γυμνασίου ενός προτύπου σχολείου της Αθήνας. Παράλληλα, για τις ανάγκες της παρέμβασης σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε στην περίπτωση της πειραματικής ομάδος η διδακτική στρατηγική της Ιστοεξερεύνησης σε περιβάλλον που υποστηρίζεται από την τεχνολογία για το μάθημα της Λογοτεχνίας στη Β΄ Γυμνασίου. Η Ιστοεξερεύνηση αξιολογήθηκε από τους μαθητές και από εκπαιδευτικούς ως προς το περιεχόμενο, τη δομή και την παρουσίασή του, την ευχρηστία, την τεχνική και παιδαγωγική αρτιότητα και την καταλληλότητα για την ομάδα στόχευσης (target group).
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι μαθητές που διδάχτηκαν με τη μέθοδο της Ιστοεξερεύνησης είχαν αυξημένα κίνητρα, συνεργάστηκαν καλύτερα και ανέπτυξαν θετικότερη στάση απέναντι στο συγκεκριμένο μάθημα της Λογοτεχνίας. Αναφορικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερες διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τέλος, η Ιστοεξερεύνηση αξιολογήθηκε θετικά από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς ως προς όλες τις παραμέτρους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά:
ΤΠΕ, ολιστική προσέγγιση, διαδίκτυο, συνεργατική μάθηση, κίνητρα, εκπαιδευτικός σχεδιασμός, Ιστοεξερεύνηση, Λογοτεχνία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
232
Αριθμός σελίδων:
351

dissertation_maragou.pdf
5 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.zip
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.