ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2779035 139 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομική και Διοίκηση των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
Πληροφορική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-20
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Τσόκος Αλέξιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αντώνιος Κάργας- Οικονομολόγος, Επισκέπτης Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Περίληψη:
Στην εργασία αυτή, παρουσιάζονται οι μέθοδοι που ακολουθούνται από τις ετα
ιρείες
τηλεπικοινωνιών για συγκεκριμένες πρακτικές Ανθρώπινου Δυναμικού, οι οποίες είναι η
προέλκυση, η επιλογή και η αξιολόγηση προσωπικού. Παρατίθενται και αποτελέσματα
ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί σε εταιρείες τηλεπικοινωνιών στη χώρα, κατόπιν
συνέ
ντευξης με τα αντίστοιχα τμήματά τους.
Σκοπός της έρευνας αυτής είναι να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο οι σύγχρονες
ελληνικές επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών προσελκύουν και επιλέγουν το ανθρώπινο
δυναμικό τους, τη λογική και τα κριτήρια που διαδραματί
ζουν τον μεγαλύτερο ρόλο στη
διαμόρφωση της τελικής τους επιλογής. Επίσης, αναλύονται οι μέθοδοι με τον οποίο οι
επιχειρήσεις αξιολογούν την απόδοση των εργαζομένων, κάτω από ποια πλαίσια
πραγματοποιείται και ο σκοπός των τεχνικών που χρησιμοποιούν.
Πιο αν
αλυτικά, στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση της λειτουργίας
του Ανθρώπινου Δυναμικού και πώς εξελίχθηκε μέχρι σήμερα. Κατόπιν, στο τρίτο και
τέταρτο κεφάλαιο υπάρχει βιβλιογραφική ανάλυση των λειτουργιών της προσέλκυσης
και επιλογής υποψ
ηφίων και αξιολόγησης προσωπικού. Στο τελευταίο κεφάλαιο
παρουσιάζονται οι εμπειρικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο ελληνικές
επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσω συνεντεύξεων με τα
αρμόδια τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού. Παρ
ουσιάζονται οι μέθοδοι που ακολουθούν
για τα τρία πεδία που έχουν αναλυθεί σε θεωρητικό επίπεδο και αναδεικνύονται οι
ομοιότητες και διαφορές που εντοπίζονται μεταξύ των δύο εταιρειών.
Τέλος, παρατίθενται και τα γενικότερα συμπεράσματα της εργασίας αυτής
κ
αι οι
προτάσεις που θα μπορούσαν να γίνουν για μελλοντική έρευνα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Προσέλκυση υποψηφίων, επιλογή υποψηφίων, αξιολόγηση προσωπικού, ανθρώπινο δυναμικό, εταιρείες τηλεπικοινωνιών
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
4
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
43
Αριθμός σελίδων:
83
Diplomatic Work Tsokos Alexios.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο