Υδρογεωλογική - Υδροχημική μελέτη των πηγών των μεταμορφωμένων σχηματισμών του ορεινού συγκροτήματος της Όχης και η σχέση τους με την τεκτονική δομή.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2792287 126 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεκτονική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-02
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Ποταμιάνου Μαρίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Παπανικολάου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γεώργιος Σταμάτης, Καθηγητής, Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στυλιανός Λόζιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Υδρογεωλογική - Υδροχημική μελέτη των πηγών των μεταμορφωμένων σχηματισμών του ορεινού συγκροτήματος της Όχης και η σχέση τους με την τεκτονική δομή.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Υδρογεωλογική - Υδροχημική μελέτη των πηγών των μεταμορφωμένων σχηματισμών του ορεινού συγκροτήματος της Όχης και η σχέση τους με την τεκτονική δομή.
Περίληψη:
Η περιοχή μελέτης εστιάζεται στο ορεινό συγκρότημα της Όχης, στο νότιο τμήμα της νήσου Ευβοίας, το οποίο δομείται από υψηλής πίεσης μεταμορφωμένους σχηματισμούς των καλυμμάτων Στύρων και Όχης, που αντιστοιχούν στους Κυανοσχιστόλιθους των Κυκλάδων. Η επώθηση της Όχης αποτελεί την τεκτονική επαφή μεταξύ του υποκείμενου καλύμματος Στύρων και του υπερκείμενου της Όχης. Γκρι και λευκά μάρμαρα με φυλλοπυριτικά ορυκτά (σιπολίνες), σχιστόλιθοι (μαρμαρυγιακοί, χαλαζιακοί, αμφιβολιτικοί, επιδοτιτικοί), γνεύσιοι και μεταοφιολιθικό σύμπλεγμα από μεταιζήματα, βασικά και υπερβασικά πετρώματα συνθέτουν το γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής. Διάφοροι τύποι πτυχών (ισοκλινής, κεκλιμένη, περιοδική, κλειστή, πτυγματική, γωνιώδης), ρήγματα και διακλάσεις αποτελούν τις τεκτονικές δομές του ορεινού συγκροτήματος της Όχης, ως απόρροια της όλκιμης και θραυσιγενούς παραμόρφωσης. Δύο κύριοι άξονες πτυχών και τρία συστήματα ρηγμάτων αναγνωρίστηκαν στο νότιο τμήμα του ανατολικού ρηξιτέμαχους του ρήγματος αποκόλλησης Αττικής – Οκτωνιάς, που φέρει διεύθυνση ΒΒΑ-ΝΝΔ. Η κύρια διεύθυνση πτύχωσης είναι ΒΑ-ΝΔ, παράλληλα στην μεγα – αντικλινική δομή της Όχης, ενώ υφίσταται και τοπικά διεύθυνση άξονα πτυχών ΒΒΔ-ΝΝΑ. Ο σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης αφορά την διερεύνηση των υδρογεωλογικών συνθηκών και της υδροχημείας των πηγών σε σχέση με τις τεκτονικές δομές, που απαντούν στο ορεινό συγκρότημα της Όχης. Περισσότερες από 80 πηγές χαρτογραφήθηκαν στο ΝΑ σκέλος της μεγα-αντικλινικής δομής της Όχης, με την πλειοψηφία να απαντά μέσα στη σχιστολιθική μάζα, ενώ οι υπόλοιπες στην επαφή μαρμάρων – σχιστόλιθων. Η ροή του υπόγειου νερού ελέγχεται από τα ΒΔ- και ΒΑ- διευθύνσεως ρήγματα, ενώ οι παροχές των πηγών από μικρότερης κλίμακας δομές, όπως είναι οι πτυχές και οι διακλάσεις. Με βάση την υψηλή τιμή παροχής, επιλέχθηκαν 22 πηγές για υδροχημικές αναλύσεις. Επιτόπου μετρήθηκαν η θερμοκρασία του υπόγειου νερού τους (°C), η συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH), το δυναμικό οξειδοαναγωγής (mV), η ηλεκτρική αγωγιμότητα (μS/cm) και το σύνολο των διαλυμένων στερεών (mg/l). Με τις εργαστηριακές μεθόδους τιτλοδότησης, φασματοφωτομετρίας και φλογοφωτομετρίας εξετάστηκε η σκληρότητα (ολική, ανθρακική και μόνιμη), καθώς και τα κύρια και δευτερεύοντα ιόντα. Τέσσερα (4) αντιπροσωπευτικά δείγματα επιλέχθηκαν για ανάλυση βαρέων μετάλλων και επιλεγμένων ιχνοστοιχείων μέσω της μεθόδου φασματομετρίας οπτικής εκπομπής επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος. Μέσω της υδρολιθολογίας, οι πηγές συνδέονται με δύο κύριους τύπους υδροφόρων συστημάτων. Στο καρστικό σύστημα ανήκουν οι πηγές 1, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14 και 15, οι οποίες φέρουν Ca – HCO3 τύπο νερού – φρέσκα νερά φυσικής αναπλήρωσης και εμπλουτισμού. Οι υπόλοιπες αντιστοιχούν στο υδροφόρο σύστημα των διερρηγμένων σχηματισμών με μικτό τύπο νερού (Na-Ca-Mg-HCO3-Cl). Η χαμηλή υδροπερατότητα του οφείλεται στο δευτερογενές πορώδες, που έχει διαμορφωθεί κατά τη δράση ρηγμάτων και διακλάσεων. Οι υδροχημικές αναλύσεις παρουσίασαν, πως τα κυρίαρχα κατιόντα είναι το ασβέστιο (Ca++) και το νάτριο (Na+) , ενώ ως προς τα ανιόντα η οξυ-ανθρακική ρίζα (HCO3-) και το χλώριο (Cl-). Ο αλκαλικός χαρακτήρας των υπόγειων νερών προκύπτει από τις τιμές του pH (7.2 – 8.4). Ο εμπλουτισμός σε στοιχεία των υπόγειων νερών προέρχεται από το γεωλογικό υπόβαθρο μέσα στο οποίο διακινούνται ή/κ΄ αποθηκεύονται (εμπλουτισμός από ανθρακικά και πυριτικά ορυκτά) και σε πολύ μικρό έως αμελητέο βαθμό επηρεάζονται από ανθρωπογενείς παράγοντες (αγροτική δραστηριότητα, βοσκοτόπια, λατομεία). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τρεις νοτιότερες πηγές από το Μετόχι έως τον Πλατανιστό – 11, 12 και 16 – όπου εξαιτίας της γειτνίασης τους με την ανοιχτή θάλασσα του Αιγαίου, παρουσιάζουν υψηλές συγκεντρώσεις σε νάτριο (Na), χλώριο (Cl) και θειικά (SO4) (θαλάσσια αερολύματα). Οι αναλύσεις μέσω φασματομετρίας οπτικής εκπομπής επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος αργού για την πηγή της Όχης (18) παρουσιάζουν την επιρροή της ορυκτολογικής σύστασης και των κοιτασμάτων των οφιόλιθων της Όχης, μέσα από τις συγκεντρώσεις των στοιχείων μαγγανίου (Mn), σιδήρου (Fe), αργιλίου (Al), νικελίου (Ni), κοβαλτίου (Co), χρωμίου (Cr), αρσενικού (As) και φωσφόρου (P). Ο ποιοτικός έλεγχος σύμφωνα με το διάγραμμα Richards και με τα σταθερότυπα ποσιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέδειξε κατάλληλα νερά για άρδευση και ύδρευση, αντίστοιχα. Οι γεωλογικές τομές έχουν ως στόχο να συνδυάσουν την λιθολογία και την τεκτονική με το είδος και την παροχή των πηγών. Από τη συσχέτιση των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης έρευνας προκύπτει, ότι η τεκτονική δομή έχει δράσει καθοριστικά, τόσο στον τύπο και την υδροχημεία των πηγών, όσο στη θέση εκδήλωσης τους και στην παροχή τους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
μεταμορφωμένα πετρώματα, καρστικές πηγές, υδροφόρο σύστημα διερρηγμένων σχηματισμών, κατείσδυση, τεκτονικές δομές
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
151
Αριθμός σελίδων:
237

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣ.pdf
9 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2020-10-05.