Διερεύνηση των υπόγειων ροών και διάχυσης του DDT στον υδροφορέα της λεκάνης του Αράχθου με εφαρμογή του υδρολογικού μοντέλου Modflow.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2800213 194 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-02
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Στρομπούλα Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παπαγιάννης Αλέξανδρος, Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ
Καβατζάς Νικόλαος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Νικολοπούλου - Σταμάτη Πολυξένη, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση των υπόγειων ροών και διάχυσης του DDT στον υδροφορέα της λεκάνης του Αράχθου με εφαρμογή του υδρολογικού μοντέλου Modflow.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διερεύνηση των υπόγειων ροών και διάχυσης του DDT στον υδροφορέα της λεκάνης του Αράχθου με εφαρμογή του υδρολογικού μοντέλου Modflow.
Περίληψη:
Η περιοχή της Ηπείρου είναι μια περιοχή με πλούσιο υδροφόρο ορίζοντα, αλλά και έντονη γεωργική δραστηριότητα. Είναι μια περιοχή που ο υδρολογικός της πλούτος αποτελεί πόλο έλξης ποικίλων κοινωνικοοικονομικών και γεωργικών δραστηριοτήτων. Αποτελείται από εκτεταμένες καλλιεργήσιμες εκτάσεις από τις οποίες προκύπτουν αυξημένες ανάγκες άρδευσης. Τα υπόγεια ύδατα του διαμερίσματος της Ηπείρου, και πιο συγκεκριμένα ο ποταμός Άραχθος για τον οποίο γίνεται λόγος στην συγκεκριμένη μελέτη, καταλήγουν στον Αμβρακικό Κόλπο διασχίζοντας μεγάλα αστικά κέντρα όπως είναι η πόλη της Άρτας τροφοδοτώντας τα με πόσιμο νερό μέσω του εθνικού δικτύου ύδρευσης. Κατά συνέπεια, η εντατικοποιημένη γεωργική δραστηριότητα και οι καλλιέργειες επιβαρύνουν τα ύδατα με το ρυπογόνο φορτίο από τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται.

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία στοχεύει στην διερεύνηση της ροής των υπόγειων υδάτων και της μεταφοράς και διάχυσης του παρασιτοκτόνου DDT στην λεκάνη απορροής του ποταμού Αράχθου με την βοήθεια του λογισμικού Visual MODFLOW Flex. Συγκεκριμένα, η μαθηματική προσομοίωση της υπόγειας ροής πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του πακέτου Modflow, ενώ για τη μεταφορά του ρύπου χρησιμοποιήθηκε το MT3D – MS. Στα πλαίσια της εργασίας, επιχειρείται ο προσδιορισμός της επιδεκτικότητας των γύρω περιοχών σε πιθανά αυξημένες τιμές του ρύπου, μέσω της χρήσης του αναπτυχθέντος μοντέλου μεταφοράς του ρύπου.

Η κύρια δυσκολία που αντιμετωπίστηκε κατά την διεξαγωγή της εργασίας αποτέλεσε η συλλογή δεδομένων (όπως υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά, χρονοσειρές μετρήσεων στάθμης υπόγειου νερού, σημεία και ποσότητα των αντλήσεων) για την ανάπτυξη του μοντέλου υπόγειας ροής. Ωστόσο, έπειτα από την υιοθέτηση κατάλληλων παραδοχών όπου κρίθηκε απαραίτητο, αναπτύχθηκε το μοντέλο υπόγειας ροής οδηγώντας σε ικανοποιητική κατανόηση της κατεύθυνσης της κίνησης του υπόγειου νερού.

Όσον αφορά την πηγή ρύπανσης των υπόγειων υδάτων της περιοχής μελέτης, από βάσιμες μαρτυρίες κατοίκων, αλλά και συλλογή δεδομένων από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς οδηγηθήκαμε στην ανάπτυξη του σεναρίου ταφής ποσότητας DDT σε περιοχή πλησίον της τεχνητής λίμνης του Πουρναρίου. Ωστόσο για την πληρότητα της μελέτης, λόγω έλλειψης δεδομένων για την ακριβή θέση ταφής, υιοθετήθηκε και ένα δεύτερο σενάριο ρύπου όπου η πηγή του ρύπου τοποθετήθηκε σε μια περιοχή με πυκνό δίκτυο γεωτρήσεων.

Μέχρι σήμερα δεν έχει διεξαχθεί κάποια αντίστοιχη μελέτη για την συγκεκριμένη περιοχή που να μας πληροφορεί επαρκώς για την ποιότητα των υδάτων του υδάτινου διαμερίσματος αυτού σε σχέση με τον μελετώμενο ρύπο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Υδάτινο διαμέρισμα Ηπείρου, Φυτοφάρμακα, DDT, Υδροφορέας, Προσομοίωση, Διασπορά ρύπου, MODFLOW, Ποιότητα υδάτων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
144
Αριθμός σελίδων:
83
ΦΙΝΑΛΛΛ.docx)_disse.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο