Μέτρηση βιοδεικτών χρόνιας νεφρικής νόσου σε δείγματα πλάσματος με στοχευμένη πρωτεομική ανάλυση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2805427 147 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-09
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μαρκάκη Παυλίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ευρύκλεια Λιανίδου: Καθηγήτρια Αναλυτικής Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μέτρηση βιοδεικτών χρόνιας νεφρικής νόσου σε δείγματα πλάσματος με στοχευμένη πρωτεομική ανάλυση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μέτρηση βιοδεικτών χρόνιας νεφρικής νόσου σε δείγματα πλάσματος με στοχευμένη πρωτεομική ανάλυση
Περίληψη:
Η Χρόνια Νεφρική Νόσος (Χ.Ν.Ν) αποτελεί μείζον πρόβλημα της δημόσιας υγείας. Σήμερα, η διάγνωση της Χ.Ν.Ν βασίζεται στην ανίχνευση της μείωσης του εκτιμώμενου ρυθμού σπειραματικής διήθησης (eGFR) καθώς και της παρουσίας αλβουμινουρίας. Παρ’ όλα αυτά, οι παραπάνω δείκτες δεν ενδείκνυνται για την αξιολόγηση της προόδου της νόσου. Ακριβέστερα, ο δείκτης eGFR υποδηλώνει την τρέχουσα κατάσταση της λειτουργίας των νεφρών και δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα πιθανή προγνωστική αξία παρά μόνο σε προχωρημένα στάδια. Αντιθέτως, η αλβουμινουρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη της εξέλιξης της Χ.Ν.Ν, σε συνδυασμό ή όχι με τον eGFR, έχοντας όμως χαμηλή ακρίβεια. Ωστόσο, η αποτελεσματική πρόγνωση της εξέλιξης της νόσου είναι ζωτικής σημασίας για την διαχείρισή της και για την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας. Στόχος της μελέτης μας ήταν ο έλεγχος συγκεκριμένων πρωτεϊνών του πλάσματος που είναι πολύ πιθανό να συσχετίζονται άμεσα με τη σοβαρότητα και την εξέλιξη της Χ.Ν.Ν μέσω στοχευμένης πρωτεομικής ανάλυσης που βασίζεται σε LC-MRM.
Για την ανάπτυξη της μεθόδου χρησιμοποιήθηκαν δείγματα πλάσματος από 46 ασθενείς διαφορετικών σταδίων της Χ.Ν.Ν. Έγινε επιλογή 39 πρωτεϊνών του πλάσματος, εφόσον βρέθηκαν να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ ασθενών που εμφανίζουν εξέλιξη της νόσου και ασθενών που δεν εμφανίζουν εξέλιξη αυτής. Στη συνέχεια αναπτύχθηκε η μέθοδος LC-MRM και έγιναν αναλύσεις ποσοτικοποίησης, με βάση τις οποίες επιλέχθηκε ένα πεπτίδιο με τρεις μεταπτώσεις για κάθε πρωτεΐνη. Τελικά μόνο 2 από τις πρωτεΐνες, βρέθηκε ότι συσχετίζονται σημαντικά με την εξέλιξη της Χ.Ν.Ν.
Μέσα από τη συγκεκριμένη μελέτη παρουσιάζεται η δυνατότητα της τεχνικής LC-MRM για την ταυτόχρονη μέτρηση αρκετών πρωτεϊνών του πλάσματος, που πιθανά θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν στην πρόγνωση της εξέλιξης της Χ.Ν.Ν. Η ίδια μέθοδος εφαρμόζεται σήμερα σε 488 δείγματα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
χρόνια νεφρική νόσος, βιοδείκτες, πρωτεομική, φασματομετρία μάζας, πολλαπλή αντίδραση ανίχνευσης, απόλυτη ποσοτικοποίηση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
43
Αριθμός σελίδων:
70

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ_ΜΑΡΚΑΚΗ ΠΑΥΛΙΝΑ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2021-10-15.