Εφαρμογή πρωτοκόλλων ποιότητας στην Υγεία: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου ως μέσο ενίσχυσης της συμμόρφωσης με τα πρωτόκολλα ποιότητας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2810737 259 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-17
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Καραμπελά Ειρήνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μ. Διομήδους, Αναπλ. Καθηγήτρια, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Α. Καλοκαιρινού, Καθηγήτρια, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Μ. Νταλαμάγκα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εφαρμογή πρωτοκόλλων ποιότητας στην Υγεία: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου ως μέσο ενίσχυσης της συμμόρφωσης με τα πρωτόκολλα ποιότητας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εφαρμογή πρωτοκόλλων ποιότητας στην Υγεία: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου ως μέσο ενίσχυσης της συμμόρφωσης με τα πρωτόκολλα ποιότητας
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η βελτίωση της ποιότητας αποτελεί βασικό στόχο των σύγχρονων μονάδων υγείας στην προσπάθειά τους για αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. Για τον σκοπό αυτό, τα πρότυπα ποιότητας εφαρμόζονται ευρέως, ενώ τα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείου (ΟΠΣΝ) υποστηρίζουν επίσης τη διαχείριση ποιότητας. Ωστόσο, η ουσιαστική και συνεχής βελτίωση της ποιότητας αποτελεί πρόκληση, καθώς η συμμόρφωση των εργαζομένων υστερεί. Στην πολυδύναμη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν» εφαρμόζονται νοσηλευτικά πρωτόκολλα ποιότητας, ενώ λειτουργεί ΟΠΣΝ που χρησιμοποιείται από το νοσηλευτικό προσωπικό στην καθημερινή διαχείριση των υπηρεσιών.
Σκοπός: Να διερευνηθεί η επίδραση μια πρωτότυπης ψηφιακής εφαρμογής, που ενσωματώνει τα πρωτόκολλα ποιότητας στο ΟΠΣΝ, στη συμμόρφωση του προσωπικού. Δευτερεύοντες σκοποί αποτελούν τη μελέτη των κύριων αιτιών της μη συμμόρφωσης με τα πρωτόκολλα καθώς και τη διερεύνηση πιθανών συσχετίσεων και προγνωστικών παραγόντων της συμμόρφωσης.
Μέθοδος: Αναπτύχθηκε μία πρόσθετη εφαρμογή για την ενσωμάτωση των νοσηλευτικών πρωτοκόλλων ποιότητας της ΜΕΘ στο ΟΠΣΝ, καθώς και μιας ηλεκτρονικής λίστας ελέγχου. Η εφαρμογή παρουσιάστηκε στο προσωπικό, εξηγήθηκε ο σκοπός αυτής της παρέμβασης, καθώς και η προαιρετική χρήση της. Διενεργήθηκε μία συγχρονική μελέτη με τη χρήση ημιδομημένων ερωτηματολογίων σε δύο στάδια: πριν και ένα μήνα μετά τη λειτουργία της εφαρμογής. Το νοσηλευτικό προσωπικό της ΜΕΘ αποτέλεσε τον πληθυσμό της μελέτης. Καταγράφηκαν δημογραφικά στοιχεία καθώς και η διάρκεια της συνολικής προϋπηρεσίας και της προϋπηρεσίας στη ΜΕΘ. Μέσω των ερωτηματολογίων καταγράφηκε η αναφερόμενη συμμόρφωση με τα πρωτόκολλα, καθώς επίσης και η άποψη του προσωπικού γι’ αυτά και για τη νέα εφαρμογή. Τηρήθηκε η ανωνυμία των συμμετεχόντων και διασφαλίστηκε το απόρρητο των δεδομένων. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο IBM-SPSS version 24 for Windows.
Αποτελέσματα: Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από το σύνολο του νοσηλευτικού προσωπικού, αποτελούμενου από 30 νοσηλευτές/τριες (9 άνδρες/ 21 γυναίκες), ηλικίας 35 ετών (32-44 έτη) (διάμεση τιμή, εύρος). Ο χρόνος συνολικής προϋπηρεσίας ήταν 9 έτη (εύρος 5-17) και η προϋπηρεσία τους στη ΜΕΘ ήταν 6 έτη (εύρος 2-13). Είκοσι οκτώ νοσηλευτές (93%) απάντησαν ότι γνωρίζουν την ύπαρξη πρωτοκόλλων ποιότητας στη ΜΕΘ και είκοσι επτά (90%) εξέφρασαν θετική γνώμη γι’ αυτά. Πριν τη λειτουργία της εφαρμογής, η αναφερόμενη συμμόρφωση ήταν 53%, ενώ το 7% του προσωπικού ανέφερε ότι δεν ακολουθεί τα πρωτόκολλα ποιότητας και το 40% ότι τα ακολουθεί μερικώς. Οι κύριες αιτίες μη συμμόρφωσης, όπως καταγράφηκαν από 19 νοσηλευτές, ήταν ο αυξημένος φόρτος εργασίας (58%) και η έλλειψη προσωπικού και κατάλληλου υλικού (26%). Βρέθηκε μια στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της προϋπηρεσίας στη ΜΕΘ και του βαθμού συμμόρφωσης του προσωπικού (r=0.406, p<0.05). Επιπλέον, η προϋπηρεσία στη ΜΕΘ ήταν ο μόνος ανεξάρτητος προγνωστικός παράγων της συμμόρφωσης (p=0.02, OR=2.86; CI: 1.16-7.06). Μετά τη λειτουργία της εφαρμογής, 26 νοσηλευτές (87%) απάντησαν ότι ήταν ενήμεροι για τη νέα εφαρμογή, ενώ 22 από αυτούς (85%) εκφράστηκαν θετικά γι’ αυτήν. Η αναφερόμενη συμμόρφωση μετά την παρέμβαση ήταν 70%, σημειώνοντας μία σημαντική σχετική αύξηση κατά 32% (p<0.001). Τέλος, το 80% του προσωπικού θεώρησε την εφαρμογή εκπαιδευτική και το 73% θεώρησε την ηλεκτρονική λίστα ελέγχου χρήσιμη στην καθημερινή εργασία του.
Συμπέρασμα: Η συμμόρφωση του νοσηλευτικού προσωπικού της ΜΕΘ περιορίζεται κυρίως λόγω του φόρτου εργασίας και της έλλειψης προσωπικού και κατάλληλου υλικού. Η μεγαλύτερη προϋπηρεσία στη ΜΕΘ συσχετίζεται θετικά και αποτελεί προγνωστικό παράγοντα καλύτερης συμμόρφωσης με τα πρωτόκολλα ποιότητας. Η εφαρμογή ενσωμάτωσης των πρωτοκόλλων ποιότητας στο ΟΠΣΝ ενίσχυσε σημαντικά τη συμμόρφωση του προσωπικού και έγινε καλά αποδεκτή.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Πληροφοριακό σύστημα, Ποιότητα, Πρότυπα, Πρωτόκολλα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
67
Αριθμός σελίδων:
95

Karampela Eirini Master.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.