Σύνθεση και χαρακτηρισμός συμπλόκων ενώσεων Ru(II) με υποκαταστάτες παράγωγα της πυριδυλ-κινολίνης και εφαρμογή τους σε αντιδράσεις υδρογονώσεως με μεταφορά

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812880 81 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-24
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Δριτσόπουλος Βλάσσης-Αλέξανδρος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αθανάσιος Φιλιππόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Tμήμα Χημείας, Ε. Κ. Π. Α.
Ελένη Ευθυμιάδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας, Ε. Κ. Π. Α.
Πατρίνα Παρασκευοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας, Ε. Κ. Π. Α.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύνθεση και χαρακτηρισμός συμπλόκων ενώσεων Ru(II) με υποκαταστάτες παράγωγα της πυριδυλ-κινολίνης και εφαρμογή τους σε αντιδράσεις υδρογονώσεως με μεταφορά
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σύνθεση και χαρακτηρισμός συμπλόκων ενώσεων Ru(II) με υποκαταστάτες παράγωγα της πυριδυλ-κινολίνης και εφαρμογή τους σε αντιδράσεις υδρογονώσεως με μεταφορά
Περίληψη:
Στην παρούσα Ερευνητική Εργασία Ειδίκευσης συντέθηκαν τρεις νέες σύμπλοκες ενώσεις του δισθενούς ρουθηνίου με δισχιδείς υποκαταστάτες, με σκοπό τη μελέτη της καταλυτικής τους δράσης σε αντιδράσεις «υδρογονώσεως με μεταφορά», για την αναγωγής κετονών.
Η γενική μορφή των συμπλόκων που συντέθηκαν ήταν της μορφής [RuCl(p-cymene)(L)]Cl , όπου p-cymene αντιστοιχεί στο 4-ισοπρόπυλ-τολουόλιο (C10H14), και L = L1, L2, L3. Οι δισχιδείς υποκαταστάτες L1 = 2,2’-πυριδυλ-κινολίνη, L2 = (6-(4-yl-phenol)-2-(2-pyridine)-4-phenylquinoline), L3 = (6-bromo-4-phenyl-2-pyridin-2-ylquinoline) οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν είναι σταθεροί σε αερόβιες συνθήκες. Ο L1 παρασκευάστηκε σε ικανοποιητική απόδοση σύμφωνα με το πρωτόκολλο του εργαστηρίου, ενώ οι L2 και L3 σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία.
Ο χαρακτηρισμός των εν λόγω συμπλόκων έγινε με φασματοσκοπικές τεχνικές FT-IR, NMR (1Η) και UV-Vis.
Οι νέοι καταλύτες που συντέθηκαν εξετάστηκαν ως προς την δράση τους σε αντιδράσεις υδρογόνωσης με μεταφορά, με κύρια πηγή υδρογόνου την 2-προπανόλη παρουσία ισχυρής βάσης, σε διαφορετικά υποστρώματα κετονών (βενζοφαινόνη και ακετοφαινόνη).
Οι καταλυτικές δοκιμές έδειξαν ικανοποιητικά έως βέλτιστα αποτελέσματα των συμπλόκων ως «πρόδρομοι καταλύτες» για τις μετατροπές των κετονών στις αντίστοιχες αρωματικές αλκοόλες.
Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός πως το σύμπλοκο [RuCl(p-cymene)(L1)]Cl παρουσίασε πολύ καλή διαλυτότητα στο νερό. Αυτή η παρατήρηση επιτρέπει την εύλογη επιθυμία για δοκιμές διφασικής κατάλυσης ή κατάλυσης σε υδατικό μέσο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Σύνθεση, σύμπλοκες ενώσεις του ρουθηνίου (II), «αντιδράσεις υδρογόνωσης με μεταφορά», αρωματικές κετόνες, δισχιδείς, αναγωγή κετονών, μεταφορά υδρογόνου, 2,2’-πυριδυλ-κινολίνη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
71
Αριθμός σελίδων:
99
Dritsopoulos_Master.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο