Επαγγελματική εξουθένωση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού ιδιωτικών κλινικών της Αθήνας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2814327 115 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-25
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Σπηλιωτοπούλου Αλεξάνδρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Υφαντόπουλος, Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής, του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στα Οικονομικά της Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επαγγελματική εξουθένωση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού ιδιωτικών κλινικών της Αθήνας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Επαγγελματική εξουθένωση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού ιδιωτικών κλινικών της Αθήνας
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό έξι ιδιωτικών κλινικών της Αθήνας.
Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα χρησιμοποιώντας πρωτογενή δεδομένα που συλλέχθηκαν από δείγμα ευκολίας ιατρών και νοσηλευτών (Ν=387) οι οποίοι εργάζονταν σε κάποια από τις έξι υπό μελέτη κλινικές. Η κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε για την μέτρηση του επιπέδου επαγγελματικής εξουθένωσης ήταν το ερωτηματολόγιο εργασιακής εξουθένωσης του Oldenburg και η συμπλήρωση του έγινε κατά το χρονικό διάστημα Ιούνιος-Ιούλιος 2018.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 98 από τους 387 συμμετέχοντες εμφάνισαν επαγγελματική εξουθένωση, από τους οποίους οι 19 ήταν γιατροί και οι 79 ήταν νοσηλευτές. Το νοσηλευτικό προσωπικό βρέθηκε με στατιστική σημαντικότητα ότι εμφανίζει μεγαλύτερη εξάντληση και αποστασιοποίηση από το ιατρικό. Στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την αποστασιοποίηση παρατηρήθηκε στις κατηγορίες του επιπέδου σπουδών (απόφοιτος ΑΕΙ, κάτοχος μεταπτυχιακού, κάτοχος διδακτορικού) και της θέσης στον οργανισμό (διευθυντής, αναπληρωτής διευθυντής, επιμελητής α΄) για το ιατρικό προσωπικό. Επίσης, στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την εξάντληση παρατηρήθηκε στο ιατρικό προσωπικό που εργαζόταν στο παιδιατρικό τμήμα σε σχέση με το χειρουργικό και το παθολογικό καθώς και το νοσηλευτικό προσωπικό που εργαζόταν στις αίθουσες τοκετών σε σχέση με το παθολογικό τμήμα. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό εμφάνισε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την εξάντληση και την αποστασιοποίηση με βάση τα διαφορετικά επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης. Η επαγγελματική ικανοποίηση αποδείχθηκε σημαντικός προγνωστικός παράγοντας για την επαγγελματική εξουθένωση.
Τα συμπεράσματα είναι ότι η επαγγελματική εξουθένωση εμφανίζεται με χαμηλή συχνότητα στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Το νοσηλευτικό προσωπικό εμφανίζει μεγαλύτερη επαγγελματική εξουθένωση. Το επίπεδο σπουδών και η θέση στον οργανισμό επηρεάζουν την επαγγελματική εξουθένωση για το ιατρικό προσωπικό. Η εργασία στο παιδιατρικό τμήμα για το ιατρικό προσωπικό, η εργασία στην αίθουσα τοκετών για το νοσηλευτικό καθώς και το επίπεδο επαγγελματικής ικανοποίησης επηρεάζουν την επαγγελματική εξουθένωση. Είναι σημαντική η λήψη μέτρων πρόληψης της εμφάνισης του συνδρόμου τα οποία θα πρέπει να επικεντρωθούν στο νοσηλευτικό προσωπικό και ιδιαίτερα στους εργαζόμενους στις αίθουσες τοκετών, στους παιδιάτρους και στους επιμελητές α΄ καθώς και η διερεύνηση των παραγόντων που καθορίζουν την επαγγελματική ικανοποίηση του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
επαγγελματική εξουθένωση, ιατρικό προσωπικό, νοσηλευτικό προσωπικό, ερωτηματολόγιο εργασιακής εξουθένωσης του Oldenburg , ιδιωτικές κλινικές, Αθήνα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
132
Αριθμός σελίδων:
107

Διπλωματική_Σπηλιωτοπούλου Αλεξάνδρα.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.