Εκτίμηση νοσηλευτικής στελέχωσης Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ενηλίκων με την κλίμακα NAS και δυσμενείς εκβάσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815584 188 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-31
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Δέδε Μαρία-Νίκη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαργαρίτα Γιαννακοπούλου, Καθηγήτρια, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Γεώργιος Φιλντίσης, Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Θεόδωρος Κατσούλας, Επίκουρος Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκτίμηση νοσηλευτικής στελέχωσης Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ενηλίκων με την κλίμακα NAS και δυσμενείς εκβάσεις
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εκτίμηση νοσηλευτικής στελέχωσης μονάδων εντατικής θεραπείας ενηλίκων με την κλίμακα NAS και δυσμενείς εκβάσεις
Περίληψη:
Εισαγωγή: Οι κλίμακες μέτρησης νοσηλευτικού φόρτου αποτελούν πολύτιμα εργαλεία εκτίμησης της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας συμπεριλαμβανομένης της νοσηλευτικής στελέχωσης. Ωστόσο, η επίπτωση των δυσμενών εκβάσεων δεν έχει διερευνηθεί.
Σκοπός: Η εφαρμογή της κλίμακας Nursing Activities Score (NAS) σε ΜΕΘ Ενηλίκων και η αξιολόγηση της νοσηλευτικής στελέχωσης και των δυσμενών εκβάσεων.
Μέθοδος: Προοπτική μελέτη κοόρτης που διεξήχθη σε δύο γενικές ΜΕΘ Ενηλίκων της Αθήνας, για το χρονικό διάστημα Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2017. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν: (α)οι κλίμακες NAS και TISS-28 για τον προσδιορισμό του φόρτου νοσηλευτικής φροντίδας, (β) οι δείκτες βαρύτητας, συννοσηρότητας, πολυοργανικής ανεπάρκειας και θνητότητας Simplified Acute Physiology Score III (SAPS III), Charlson Comorbidity Index (CCI), Sequential Organ Failure Assessment (SOFA), Glasgow Coma Scale (GCS) και (γ) έντυπο συλλογής δημογραφικών/κλινικών δεδομένων, δυσμενών εκβάσεων και στελέχωσης. Η TISS-28 χρησιμοποιήθηκε ως κλίμακα αναφοράς. Η συλλογή των δεδομένων έγινε από τον ίδιο τον ερευνητή, σε σύνολο 60 συνεχόμενων ημερών. Πραγματοποιήθηκαν 476 ημερήσιες καταγραφές, με κάθε μία από τις κλίμακες, από δείγμα 45 νοσηλευομένων ενηλίκων (1 επανεισαγωγή). Διενεργήθηκε περιγραφική στατιστική, έλεγχος αξιοπιστίας μεταξύ των παρατηρητών (δείκτης Kappa, ICCIntraclass Correlation Coefficient) και μελέτη συσχετίσεων, σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05 (SPSS24.0).
Αποτελέσματα: Το 53,3% ήταν άνδρες, με μέση ηλικία 66,07 (±16,68) έτη και μέση διάρκεια νοσηλείας 34,98 (±45,68) ημέρες (διάμεσος: 15,5 ημέρες). Η μέση βαθμολογία της NAS ήταν 65,90 (±7,19). Η επίπτωση των αιματολογικών λοιμώξεων σχετιζόμενων με τον καθετήρα (CRBSI), της πνευμονίας που σχετίζεται με τον αναπνευστήρα (VAP), των λοιμώξεων σχετιζόμενων με τον ουροκαθετήρα (CAUTI), των ατυχηματικών αποσωληνώσεων, της ατυχηματικής αφαίρεσης ρινογαστρικού σωλήνα και των ελκών πίεσης ήταν 10,846/1000 ημέρες, 25,641/1000 ημέρες, 14,706/1000 ημέρες, 0/1000 ημέρες, 26,253/1000 ημέρες και 65,126/1000 ημέρες, αντίστοιχα. Η βέλτιστη αναλογία νοσηλευτών/ασθενείς με βάση την NAS ήταν 1:1,54 (1:1,4-1:1,65), ενώ η υπάρχουσα αναλογία ήταν 1:2,42 (1:2-1:2,75). Η βέλτιστη αναλογία νοσηλευτών ανά ασθενείς υπολογίσθηκε σε 1:1,52 (1:1,40-1:1,65) με την NAS και σε 1:1,36(1:1,20-1:1,56) με την TISS-28. Ο ICC ήταν 0,945 με p<0,001 για τη NAS, γεγονός που δηλώνει εξαιρετική αξιοπιστία μεταξύ παρατηρητών, που επιβεβαιώθηκε με τον δείκτη κ (κ=0,948 για την ΝΑS, με p<0,001).Οι κλίμακες συσχετίστηκαν μεταξύ τους στατιστικά σημαντικά (rho=0,546, p<0,001). Η καμπύλη ROC για την κλίμακα SAPS 3 είχε εμβαδόν 0,907 (95% ΔΕ:0,820-0,994, p< 0,001) και cut-off point τους 59 βαθμούς, με ευαισθησία 95,2% και ειδικότητα 73,9%. Οι κλίμακες βαρύτητας κατά την εισαγωγή συσχετίσθηκαν με την μέση τιμή της κλίμακας NAS ανά ασθενή, εκτός από την GCS εισαγωγής (p≤0,038). Επιπλέον, οι τιμές της κλίμακας πολυοργανικής δυσλειτουργίας SOFA κατά την νοσηλεία συσχετίστηκαν με τις κλίμακες φόρτου (rho= 0,262 για NAS και rho=0,531 για TISS-28, p<0,001). Ακόμη, η μέση τιμή της NAS ανά ασθενή συσχετίστηκε στατιστικά σημαντικά με την έκβαση των ασθενών με τους ασθενείς που απεβίωσαν να παρουσιάζουν υψηλότερο φόρτο (p=0,004). Συγκεκριμένα, οι ασθενείς με μέση NAS>65,00 είχαν 4,688 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να αποβιώσουν (OR 4,688, 95% ΔΕ 1,306 – 16,821, pvalue=0,018). Επιπλέον, αύξηση του συνολικού φόρτου νοσηλευτικής φροντίδας ανά ημέρα βάσει NAS οδηγεί σε αύξηση των περιπτώσεων ελκών πίεσης (rho= 0,355, p=0,005).
Συμπεράσματα: Τα δεδομένα υποστηρίζουν την εγκυρότητα, αξιοπιστία και χρησιμότητα της κλίμακας NAS για τον προσδιορισμό του φόρτου νοσηλευτικής φροντίδας σε γενικές ΜΕΘ, καθώς και για τον υπολογισμό του λόγου «νοσηλευτών ανά ασθενείς». Οι ΜΕΘ την περίοδο της μελέτης ήταν υποστελεχωμένες, ενώ η επίπτωση των δυσμενών εκβάσεων ήταν σχετικά αυξημένη. Η κλίμακα NAS μπορεί να αποτελέσει προγνωστικό δείκτη της έκβασης των ασθενών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Γενική ΜΕΘ, Φόρτος Νοσηλευτικής Φροντίδας, Νursing Activities Score, Therapeutic Intervention Scoring System, Νοσηλευτική στελέχωση, Δυσμενείς εκβάσεις
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
124
Αριθμός σελίδων:
186
Dede Maria-Niki Master.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο