Διερεύνηση της γεωγραφικής διαφοροποίησης των επιδράσεων της υψηλής θερμοκρασίας στη θνησιμότητα στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2817645 135 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-05
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Ζαφειράτου Σοφία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κατσουγιάννη Ελένη-Κλεάνθη, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Σαμόλη Ευαγγελία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Δημακοπούλου Κωνσταντίνα, Μεταδιδάκτορας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση της γεωγραφικής διαφοροποίησης των επιδράσεων της υψηλής θερμοκρασίας στη θνησιμότητα στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διερεύνηση της γεωγραφικής διαφοροποίησης των επιδράσεων της υψηλής θερμοκρασίας στη θνησιμότητα στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας
Περίληψη:
Επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει τις επιβαρυντικές συνέπειες των υψηλών θερμοκρασιών και των καυσώνων στην υγεία των ανθρώπων, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Οι μελέτες επικεντρώθηκαν στη διερεύνηση της ολικής και κατά αιτία θνησιμότητας, ενώ τα αποτελέσματα υποστηρίζουν την ύπαρξη ετερογένειας των επιπτώσεων μεταξύ περιοχών με διαφορετικές κλιματικές συνθήκες. Περιορισμένη ωστόσο είναι η έρευνα που έχει διεξαχθεί για την μεταβλητότητα των επιδράσεων αυτών μέσα στις περιοχές ενός μεγάλου αστικού κέντρου, όπως η Αθήνα. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι αρχικά η εκτίμηση του σημείου καμπής της σχέσης θερμοκρασίας-θνησιμότητας, πάνω από το οποίο παρατηρείται αύξηση της θνησιμότητας (θερμοκρασία ελάχιστης θνησιμότητας) και εν συνεχεία η εκτίμηση των επιβαρυντικών επιδράσεων των υψηλών θερμοκρασιών στην ολική, καρδιαγγειακή και αναπνευστική θνησιμότητα, συνολικά για όλες τις ηλικίες και ανά ηλικιακή ομάδα, αλλά και η διερεύνηση της διαφοροποίησης των επιδράσεων μεταξύ των περιοχών της πόλης.
Οι αναλύσεις για τη διερεύνηση της σχέσης θερμοκρασίας και θνησιμότητας έγιναν για την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, συνολικά, ανά τομέα (6 τομείς) και ανά δήμο (42 δήμοι). Η περίοδος της μελέτης αφορά τα έτη 2000-2012 και μόνο τους μήνες της θερινής περιόδου, Απρίλιο-Σεπτέμβριο. Για τις ζητούμενες αναλύσεις χρησιμοποιήθηκαν μοντέλα εξάρτησης Poisson. Ως βασική έκθεση θεωρήθηκε ο μέσος όρος της μέγιστης θερμοκρασίας της ίδιας και των 3 προηγούμενων ημερών. Τα μετεωρολογικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από τις μετρήσεις του σταθμού που βρίσκεται στο Θησείο και από την βάση δεδομένων E-OBS για τους 6 τομείς ξεχωριστά. Οι διαφορετικές μεταβολές στην ολική και κατά αιτία θνησιμότητα των τομέων και των δήμων που εκτιμήθηκαν από τα διάφορα μοντέλα μετα-αναλύθηκαν προκειμένου να διερευνηθεί η ύπαρξη χωρικής μεταβλητότητας. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα παρουσίαζαν ετερογένεια έγιναν μετα-παλινδρομήσεις ώστε να βρεθούν παράγοντες, που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, και ενδεχομένως να αποτελούν τροποποιητές των επιδράσεων των υψηλών θερμοκρασιών στη θνησιμότητα.

Η θερμοκρασία που βρέθηκε να αντιστοιχεί στην ελάχιστη θνησιμότητα για την Αθήνα ήταν οι 31.5°C μέγιστης θερμοκρασίας, ενώ για τους 6 τομείς οι θερμοκρασίες αυτές διαφοροποιούνταν από 24.8°C (δυτικός τομέας) έως 27.5°C (κεντρικός τομέας). Για αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1°C πάνω από τους 31.5°C , εκτιμήθηκε αύξηση της ολικής θνησιμότητας κατά 4.16% (95% ΔΕ: 3.73, 4.6) , της καρδιαγγειακής κατά 5.34% (95% ΔΕ: 4.74, 5.93) και της αναπνευστικής κατά 5.9% (95% ΔΕ: 4.57, 7.24). Όσο αφορά τους 6 τομείς, η ανάλυση με τα δεδομένα θερμοκρασίας της βάσης E-OBS έδειξε πως η ολική και αναπνευστική θνησιμότητα ατόμων του τομέα Πειραιά(3.08%, 95% ΔΕ:2.38, 3.78 και 6.53%, 95% ΔΕ: 4.34, 8.77 αντίστοιχα) επηρεάζεται περισσότερο από την αύξηση της θερμοκρασίας, ενώ η επίδραση στην καρδιαγγειακή θνησιμότητα βρέθηκε μεγαλύτερη στον κεντρικό τομέα (3.96%, 95% ΔΕ: 3.12, 4.81). Εφαρμόζοντας διαφορετικά μοντέλα για τη διερεύνηση των επιδράσεων της θερμοκρασίας στη θνησιμότητα σε επίπεδο τομέων, με τις μετρήσεις θερμοκρασίας του σταθμού του Θησείου, καταλήγουμε σε παρόμοια μοτίβα. Η ηλικιακή ομάδα των άνω των 75 ήταν αυτή που φαίνεται να επηρεάζεται περισσότερο από τις υψηλές θερμοκρασίες όσο αφορά την ολική και καρδιαγγειακή θνησιμότητα (7.68%, 95% ΔΕ: 4.39,11.08 και 6.17 ,95% ΔΕ: 5.49, 6.86 αντίστοιχα), ενώ η αναπνευστική θνησιμότητα με τις μεγαλύτερες μεταβολές υπό αυξημένες θερμοκρασίες είναι αυτή των ατόμων 65-74 ετών (7.68%, 95% ΔΕ: 4.39,11.08). Οι μετα-αναλύσεις που έγιναν επισήμαναν την παρουσία ετερογένειας των επιδράσεων στην ολική και στην καρδιαγγειακή θνησιμότητα. Η πυκνότητα πληθυσμού, τα ποσοστά κάλυψης γης από κτίρια και από δρόμους και οι ακραίες θερμοκρασίες που επικρατούν κατά μέσο όρο σε μία περιοχή έδειξαν να σχετίζονται με την παρατηρούμενη χωρική μεταβλητότητα των εκτιμήσεων. Τα αποτελέσματα αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναυσμα για περεταίρω έρευνα στην διερεύνηση πιθανών τροποποιήσεων στη σχέση θνησιμότητας και θερμοκρασίας στις περιοχές μεγάλων αστικών κέντρων και να φανούν χρήσιμα στη λήψη στοχευμένων προληπτικών μέτρων για την προστασία του πληθυσμού από επερχόμενους καύσωνες, οι οποίοι προβλέπεται να γίνονται συχνότεροι και εντονότεροι λόγω της κλιματικής αλλαγής.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Μέγιστη θερμοκρασία, Θνησιμότητα, Γεωγραφική διαφοροποίηση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
87
Αριθμός σελίδων:
148