Ο ρόλος της Συγκατάθεσης στην επεξεργασία Δεδομένων Υγείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820671 177 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-28
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Χαντζοπλάκη Ελισσάβετ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Καθηγητής, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ιωάννης Τούντας, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μαρία Καντζανού, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος της Συγκατάθεσης στην επεξεργασία Δεδομένων Υγείας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο ρόλος της Συγκατάθεσης στην επεξεργασία Δεδομένων Υγείας
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά το ειδικό νομικό θέμα του ρόλου της συγκατάθεσης στην επεξεργασία δεδομένων υγείας.
Αρχικά, παρουσιάζεται η θεμελιώδης για το δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων διάκριση αυτών σε απλά ή κοινά και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, στα οποία εντάσσονται και τα δεδομένα υγείας και αναζητείται το θεωρητικό έρεισμα της εν λόγω διάκρισης στην γερμανικής προέλευσης «θεωρία των σφαιρών της προσωπικότητας», ενώ διασαφηνίζεται περαιτέρω ότι στην περίπτωση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, παρέχεται αυξημένη, αλλά όχι απόλυτη προστασία έναντι της επεξεργασίας.
Στη συνέχεια, αφού γίνει μια σύντομη αναφορά στο θέμα των σχέσεων μεταξύ του εσωτερικού και του ενωσιακού και διεθνούς δικαίου, παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται αφενός η συνταγματική θεμελίωση του δικαιώματος πληροφοριακής αυτοδιάθεσης και αφετέρου το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Περαιτέρω, αναφέρονται οι συναφείς με την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων κανονιστικές προβλέψεις του Ενωσιακού Δικαίου και δη η σχετική πρόβλεψη του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ενώ γίνεται μια πρώτη αναφορά και στο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων δια του οποίου πρόσφατα εκσυγχρονίστηκε το δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου προστασίας των προσωπικών δεδομένων ολοκληρώνεται με την αναφορά των σημαντικότερων για το δικαίωμα της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης του ατόμου Διεθνών Συμβάσεων: της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ) και της Σύμβαση για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (Σύμβαση 108).
Ακολουθεί η εννοιολογική αποσαφήνιση και ανάλυση των χρησιμοποιούμενων εννοιών των δεδομένων υγείας, της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, του υπεύθυνου επεξεργασίας, του εκτελούντος την επεξεργασία, του αποδέκτη-τρίτου, του προσώπου που ενεργεί υπό την εποπτεία του υπεύθυνου επεξεργασίας, του εκπροσώπου, καθώς και της κρίσιμης έννοιας της συγκατάθεσης του υποκειμένου στην επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν.
Στο κύριο πλέον μέρος της παρούσας διπλωματικής εργασίας γίνεται διεξοδική αναφορά στις περιπτώσεις σύννομης επεξεργασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων στο προϊσχύον δίκαιο (Ν.2472/97 δια του οποίου ενσωματώθηκε η Οδηγία 95/46/ΕΚ στην ελληνική έννομη τάξη) και συνακόλουθα στο ισχύον νομικό προστατευτικό πλαίσιο της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων υπό τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που αντικατέστησε τις ρυθμίσεις του Ν.2472/97. Δεδομένου ότι ο κανόνας της απαγόρευσης επεξεργασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται τα δεδομένα υγείας, δεν είναι ανεξαίρετος, αναφέρονται αναλυτικά οι περιπτώσεις σύννομης επεξεργασίας αυτών, τόσο κατόπιν συγκατάθεσης του υποκειμένου των δεδομένων όσο και άνευ αυτής.
Η συγκατάθεση του υποκειμένου συνιστά τόσο υπό το προϊσχύον όσο και υπό το ισχύον δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων ιδιαίτερο νομιμοποιητικό λόγο της επεξεργασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, γι’ αυτό και τίθενται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την εγκυρότητά της. Από την ανάλυση του νέου θεσμικού πλαισίου στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας καθίσταται σαφής η πρόθεση του ενωσιακού νομοθέτη να υπάρχει πραγματική σύμπτωση της δήλωσης συγκατάθεσης και της ειλικρινούς βούλησης του υποκειμένου των δεδομένων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Προσωπικά Δεδομένα, Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα, Ειδικές Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων, Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, Υπεύθυνος Επεξεργασίας, Υποκείμενο των Δεδομένων, Συγκατάθεση Υποκειμένου , Νόμιμη Βάση Επεξεργασίας, Νομιμότητα Επεξεργασίας, Σκοπός Επεξεργασίας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
18
Αριθμός σελίδων:
81
η συγκαταθεση στην επεξεργασια ιατρικων δεδομενων ΤΕΛΙΚΟpdf.pdf (697 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο