Ο λόγος των ουδετεροφίλων προς τα λεμφοκύτταρα σαν παράγοντας έκβασης της εγκυμοσύνης μετά από αυτόματη σύλληψη και μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση. Μια αναδρομική ανάλυση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820731 279 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Έρευνα στην Γυναικεία Αναπαραγωγή
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-29
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Χριστοφοράκη Βικτωρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χαράλαμπος Συριστατίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Μαστοράκος Γεώργιος, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Σαλαμαλέκης Γεώργιος, Διδάκτωρ, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο λόγος των ουδετεροφίλων προς τα λεμφοκύτταρα σαν παράγοντας έκβασης της εγκυμοσύνης μετά από αυτόματη σύλληψη και μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση. Μια αναδρομική ανάλυση.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο λόγος των ουδετεροφίλων προς τα λεμφοκύτταρα σαν παράγοντας έκβασης της εγκυμοσύνης μετά από αυτόματη σύλληψη και μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση. Μια αναδρομική ανάλυση.
Περίληψη:
Ο λόγος των ουδετεροφίλων προς τα λεμφοκύτταρα (NLR) και έκβαση της εγκυμοσύνης σε φυσική σύλληψη. Μια μελέτη ασθενούς-μάρτυρα.
Σκοπός: Στην αρχή της κύησης η συχνότερη επιπλοκή είναι η αυτόματη αποβολή. Η πρώιμη αναγνώριση εγκύων υψηλού κινδύνου για αυτόματη αποβολή θα μπορούσε να βελτιώσει την έκβαση της εγκυμοσύνης. Εξετάσαμε αν ο λόγος των ουδετεροφίλων προς τα λεμφοκύτταρα (NLR) θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως προγνωστικός δείκτης για αυτόματη αποβολή σε κυήσεις με φυσική σύλληψη.
Μέθοδοι: Εντοπίσαμε αναδρομικά 129 έγκυες γυναίκες που είχαν διαθέσιμες γενικές αίματος πρώτου τριμήνου και γνωστή έκβαση εγκυμοσύνης. Το NLR του πρώτου τριμήνου υπολογίστηκε για κάθε γυναίκα και έγινε σύγκριση του μέσου NLR μεταξύ γυναικών με ανεπίπλεκτες εγκυμοσύνες / ζώντα νεογνά (uncomplicated pregnancies/live births) και γυναίκες με αυτόματες αποβολές.
Αποτελέσματα: Το NLR δεν βρέθηκε στατιστικώς σημαντικό μεταξύ των δύο ομάδων (2.5±1.0 vs. 2.9±1.5, p=0.167) και δεν σχετιζόταν με την έκβαση της κύησης. Τιμές του NLR >5.8 συσχετίστηκαν αποκλειστικά με αυτόματη αποβολή (p=0.028).
Συμπέρασμα: Τιμές του NLR στο πρώτο τρίμηνο της κύησης είναι όμοιες μεταξύ γυναικών με ζων νεογνό και εκείνων με αυτόματη αποβολή. Τιμές του NLR μεγαλύτερες από 5.8 συσχετίστηκαν με αυτόματη αποβολή.
Ο λόγος των ουδετεροφίλων προς τα λεμφοκύτταρα (NLR) και έκβαση της εγκυμοσύνης στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή (MAR). Μια μελέτη ασθενούς-μάρτυρα.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισαγωγή: Τα ποσοστά επιτυχίας των μεθόδων υποβοηθούμενης παραγωγής έχουν βελτιωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια και εξαρτώνται από διαφορετικούς παραμέτρους όπως ή αιτία της υπογονιμότητας, η ηλικία της μητέρας, το αναπαραγωγικό και ιατρικό ιστορικό των συμμετεχόντων, οι καθημερινές συνήθειες, η ικανότητα του γιατρού να κάνει τη σωστή διάγνωση, οι εργαστηριακές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται και διάφορα τεχνικά ζητήματα. Διάφοροι προγνωστικοί δείκτες έχουν προταθεί για τις μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε μια προσπάθεια να διασωθεί χρόνος, χρήματα, φυσικός και ψυχικός κόπος. Μετρώντας αιματολογικές παραμέτρους όπως ο λόγος ουδετερόφιλων προς τα λεμφοκύτταρα (NLR) μπορεί να βοηθήσει στην πρόβλεψη της έκβασης της εξωσωματικής γονιμοποίησης.
Σκοπός: Να αξιολογηθεί αν το NLR ως δείκτης συστηματικής φλεγμονής θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως αξιόπιστος δείκτης για την επιτυχία της εξωσωματικής γονιμοποίησης.
Υλικά και μέθοδοι: Αναγνωρίστηκαν υπογόνιμες γυναίκες που έκαναν εξωσωματική γονιμοποίηση στο διάστημα από το Νοέμβριο του 2014 έως το Φεβρουάριο του 2017 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αθήνας, στην Ελλάδα. Από τους φακέλους των ασθενών εξήχθησαν οι γενικές αίματος τη στιγμή της ωοληψίας. Υπολογίστηκε το NLR και συγκρίθηκαν οι δημογραφικοί, κλινικοί και αιματολογικές παράμετροι μεταξύ των γυναικών που συνέλαβαν και αυτών που δεν κατάφεραν να συλλάβουν.
Αποτελέσματα: Αναγνωρίστηκαν 66 γυναίκες που έκαναν εξωσωματική γονιμοποίηση. Από αυτές, 35 απέτυχαν να συλλάβουν και 31 είχαν βιώσιμες εγκυμοσύνες. Δεν υπήρχε στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο υπό μελέτη ομάδων σε δημογραφικές κλινικές παραμέτρους και παραμέτρους εξωσωματικής γονιμοποίησης. Υψηλά OR’s επιτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης εντοπίστηκαν μόνο σε υψηλές τιμές NLR, όταν το NLR διαχωρίζεται σε τεταρτημόρια και μόνο στο 4ο τεταρτημόριο (OR: 4.33 (95%CI: 1.02-10.79)). Μια τάση για επιτυχία στην εξωσωματική γονιμοποίηση ανιχνεύτηκε σε γυναίκες της ομάδας 35-38 με OR της τάξεως του 9.00 ((0.99-81.93) (p=0.051) σε σύγκριση με την νεότερη ομάδα γυναικών (<=29 ετών). Αυτή η τάση μπορεί να αποδίδεται στην θετική συσχέτιση ανάμεσα στο NLR και την ηλικία (r=0.310, p=0.011 και rs=0.363, p=0.033).
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Λόγος των ουδετεροφίλων προς τα λεμφοκύτταρα, Αυτόματη αποβολή, Εξωσωματική γονιμοποίηση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
109
Αριθμός σελίδων:
76
Christoforaki Viktoria Master.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο