Κατασκευή Ελληνικού Δείκτη Τεκμαρτής Μεταβλητότητας, Δείκτη Κινδύνου. Προσαρμογή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ελληνικής αγοράς και εμπειρική διερεύνηση αξιοπιστίας του.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836893 145 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-12-04
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Παπαγγελής Λουκάς
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μυλωνάς Νικόλαος, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιοn Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κατασκευή Ελληνικού Δείκτη Τεκμαρτής Μεταβλητότητας, Δείκτη Κινδύνου. Προσαρμογή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ελληνικής αγοράς και εμπειρική διερεύνηση αξιοπιστίας του.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Κατασκευή Ελληνικού Δείκτη Τεκμαρτής Μεταβλητότητας, Δείκτη Κινδύνου. Προσαρμογή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ελληνικής αγοράς και εμπειρική διερεύνηση αξιοπιστίας του.
Περίληψη:
Στην παρούσα γίνεται μια προσπάθεια δημιουργίας ενός Ελληνικού δείκτη τεκμαρτής μεταβλητότητας, ανεξάρτητου από συγκεκριμένα υποδείγματα αποτίμησης δικαιωμάτων. Καθώς η χρησιμοποίηση ενός συγκεκριμένου υποδείγματος αποτίμησης δικαιωμάτων για την εύρεση της τεκμαρτής μεταβλητότητας πάσχει από μεροληψία, αναζητείται πιο αξιόπιστος τρόπος υπολογισμού της μεταβλητότητας σε πραγματικό χρόνο. Η αναζήτηση αυτή καταλήγει στον τύπο που χρησιμοποιεί το CBOE στον υπολογισμό του VIX, κατάλληλα προσαρμοσμένου για τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής πραγματικότητας. Στη συνέχεια επισημαίνεται ότι τα προβλήματα εμπορευσιμότητας του Ελληνικού χρηματιστηρίου οδηγούν στην αμφίβολη αξιοπιστία του δείκτη τεκμαρτής μεταβλητότητας και γίνεται προσπάθεια δημιουργίας ενός γενικότερου δείκτη κινδύνου. Στην αναζήτηση συνθετικών ενός τέτοιου δείκτη αναλύονται διάφορες μεταβλητές. Αναλύονται τα spreads των Ελληνικών ομολόγων και η πιθανή επίδραση τους στο βραχυχρόνιο κίνδυνο. Γίνεται ανάλυση της επίδρασης του συναισθήματος των επενδυτών στις αγορές και πως είναι δυνατό μέσω της μέτρησης του συναισθήματος να έχουμε την αντίληψη των επενδυτών για τον κίνδυνο. Κατόπιν γίνεται ανάλυση της επίδρασης του όγκου και της αξίας συναλλαγών στην μεταβλητότητα ενός χρηματιστηριακού δείκτη. Στη συνέχεια αναλύεται η τεκμαρτή μεταβλητότητα ως βασικό συστατικό ενός δείκτη κινδύνου και γίνεται προσπάθεια βελτίωσης της αξιοπιστίας του δείκτη τεκμαρτής μεταβλητότητας. Για την διόρθωση επιλέγεται το μέτρο του σχετικού ασφαλίστρου κινδύνου και δημιουργείται ένα νέο εκθετικά σταθμισμένο μέτρο, με αποκλειστικό σκοπό την βελτίωση της βραχυχρόνιας αξιοπιστίας του δείκτη. Βελτιώνεται με αυτό τον τρόπο η αξιοπιστία του νέου δείκτη και υπερτερεί σχετικά με όλα τα υπόλοιπα μέτρα τεκμαρτής μεταβλητότητας σε πραγματικό χρόνο, όμως χάνει με αυτήν τη διόρθωση σε προβλεπτική ικανότητα. Ακολούθως ελέγχεται η σχέση του διορθωμένου δείκτη τεκμαρτής μεταβλητότητας με διεθνής δείκτες τεκμαρτής μεταβλητότητας και η σχέση του με τον υποκείμενο δείκτη. Ως τελευταίο πιθανό συστατικό ενός δείκτη κινδύνου αναλύεται η εμπορευσιμότητα των δικαιωμάτων προαίρεσης. Στη συνέχεια γίνεται μέτρηση της μεταβλητότητας με μια πληθώρα υποδειγμάτων τύπου ARCH και συγκρίνεται η προβλεπτική ικανότητα των μέτρων τεκμαρτής μεταβλητότητας με τα αποτελέσματα από τα υποδείγματα τύπου ARCH. Τέλος δημιουργείται μια σχέση η δείκτης κινδύνου, με συνθετικά μεταβλητές που αναλύθηκαν στις προηγούμενες ενότητες και ελέγχεται η προβλεπτική ικανότητα της σχέσης αυτής γενικότερου κινδύνου, καταλήγοντας στην ανωτερότητα αυτής της σχέσης για προβλέψεις με μηνιαίο ορίζοντα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Τεκμαρτή Μεταβλητότητα, Κίνδυνος, Επιτοκιακή Διαφορά Δεκαετών Ομολόγων, Αξία συναλλαγών, Συναίσθημα επενδυτή, Ασφάλιστρο Κινδύνου Διακύμανσης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
174
Αριθμός σελίδων:
175
Διπλωματική Εργασία - Παπαγγελής Λουκάς.pdf (4 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο