H επίδραση ψυχολογικών παραγόντων και των αναπαραστάσεων για την ασθένεια στη θεραπευτική συμμόρφωση αιμοκαθαιρόμενων ασθενών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838255 181 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-12-19
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κούλη Μαρία
Μαρούδα Κυριακή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ρωσσέτος Γουρνέλλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ, Επιβλέπων Καθηγητής
Χρήστος Χριστοδούλου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Αναστάσιος Κουζούπης, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
H επίδραση ψυχολογικών παραγόντων και των αναπαραστάσεων για την ασθένεια στη θεραπευτική συμμόρφωση αιμοκαθαιρόμενων ασθενών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
H επίδραση ψυχολογικών παραγόντων και των αναπαραστάσεων για την ασθένεια στη θεραπευτική συμμόρφωση αιμοκαθαιρόμενων ασθενών
Περίληψη:
Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια αφορά 1 στους 8 ενήλικες και η επίδραση της είναι εμφανής τόσο στην καθημερινότητα όσο και στη συναισθηματική κατάσταση των ασθενών. Ειδικά εκείνοι που υποβάλλονται σε θεραπεία αιμοκάθαρσης πρέπει να προσαρμόσουν εκ νέου τη ζωή τους ακολουθώντας πιστά οδηγίες όσον αφορά το διαιτολόγιο τους και τη φαρμακευτική τους αγωγή. Έχει παρατηρηθεί ότι μεγάλο μέρος των ασθενών αυτών δυσκολεύονται να πειθαρχήσουν στις οδηγίες και να συμμορφωθούν στη θεραπεία τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ελλιπή ρύθμιση της νόσου και μακροπρόθεσμα οδηγεί σε αυξημένη θνητότητα. Συνεπώς, η προσπάθεια καθορισμού των παραγόντων που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τη συμμόρφωση των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών στη θεραπεία μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά όχι μόνο στην αρτιότερη φροντίδα τους, η οποία θα είναι προσανατολισμένη στις ιδιαιτερότητες τους και στις ανάγκες τους, αλλά και στην καλύτερη έκβαση της θεραπείας τους.
Στην παρούσα έρευνα επιχειρείται η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη συμμόρφωση των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα επικεντρώνεται στα δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά, στην ύπαρξη αγχώδους ή/και καταθλιπτικής σημειολογίας και στις στάσεις των ασθενών για την ασθένεια τους. Το δείγμα αποτελείται από 65 αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς με έναρξη της αιμοκάθαρσης τουλάχιστον 6 μήνες προ της συμμετοχής στην έρευνα. Τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν είναι το Αναθεωρημένο Ερωτηματολόγιο Αντιλήψεων για Θέματα Υγείας (Illness Perception Questionnaire-Revised [IPQ-R]), η Κλίμακα Άγχους και Κατάθλιψης στο Γενικό Νοσοκομείο (Hospital Anxiety and Depression Scale [HADS]) και ένα διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, το οποίο περιλαμβάνει ερωτήσεις αυτοαναφοράς σε συνδυασμό με καταγραφή αντικειμενικών στοιχείων (βάρος ασθενούς, τιμή φωσφόρου Ρ).
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πλειοψηφία των ασθενών παρουσιάζει αγχώδη και καταθλιπτική σημειολογία, γεγονός που φαίνεται να επηρεάζει τη συμμόρφωσή τους. Ασθενείς με υψηλές βαθμολογίες στην κλίμακα άγχους και κατάθλιψης εμφανίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα να μη συμμορφωθούν. Επίσης, φάνηκε ότι οι αντιλήψεις των ασθενών σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις που επιφέρει η νόσος στη ζωή τους, την περιοδικότητα των συμπτωμάτων, καθώς και τη συναισθηματική επιβάρυνση που απορρέει από τη νόσο, οδηγούν σε μειωμένη συμμόρφωση προς τη θεραπεία. Τέλος, όσον αφορά στα δημογραφικά χαρακτηριστικά, οι ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση από 3-5 χρόνια και για περισσότερα από 5 χρόνια έχουν επίσης μεγαλύτερη πιθανότητα να μην είναι συμμορφωμένοι στη θεραπεία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Xρόνια νεφρική ανεπάρκεια, Άγχος, Κατάθλιψη, Στάσεις, Συμμόρφωση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
155
Αριθμός σελίδων:
91

H επίδραση ψυχολογικών παραγόντων και των αναπαραστάσεων για την ασθένεια στη θεραπευτική συμμόρφωση αιμοκαθαιρόμενων ασθενών.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.