Αλγόριθμος ελέγχου ασφάλειας χειρουργικού ασθενή σε ελληνικό δημόσιο νοσοκομείο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838633 149 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Χειρουργική Νοσηλευτική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-01-09
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Πολίτης Νικόλαος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Θεόδωρος Μαριόλης-Σαψάκος, Επίκουρος Καθηγητής,Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Γεώργιος Φιλντίσης, Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Ιωάννης Κακλαμάνος, Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αλγόριθμος ελέγχου ασφάλειας χειρουργικού ασθενή σε ελληνικό δημόσιο νοσοκομείο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αλγόριθμος ελέγχου ασφάλειας χειρουργικού ασθενή σε ελληνικό δημόσιο νοσοκομείο
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η Λίστα Ελέγχου Χειρουργικής Ασφάλειας του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας εφαρμόζεται σε χειρουργικές επεμβάσεις παγκοσμίως, σε μία
προσπάθεια να μειωθούν οι ανεπιθύμητες μετεγχειρητικές επιπλοκές. Η εφαρμογή
του συγκεκριμένου εργαλείου βελτιώνει το επίπεδο ασφάλειας και ποιότητας των
υπηρεσιών που παρέχονται στο χειρουργείο. Ακόμα, ενισχύει την κουλτούρα
ασφάλειας μεταξύ του προσωπικού κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης
και μειώνει τη συχνότητα εμφάνισης μετεγχειρητικών επιπλοκών.
Σκοπός: Ο γενικός στόχος της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η συμβολή της Λίστας
Ελέγχου ως προς την κουλτούρα ασφάλειας, τη μείωση των μετεγχειρητικών
επιπλοκών και τη μετεγχειρητική πορεία των ασθενών.
Υλικό και μέθοδος: Πρόκειται για μία μη πειραματική συγχρονική μελέτη που
αφορά την εφαρμογή της Λίστας Ελέγχου Χειρουργικής Ασφάλειας την χρονική
περίοδο πριν, κατά και μετά τη διάρκεια των χειρουργικών επεμβάσεων σε Ελληνικό δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα, για να διαπιστωθεί αν συμβάλλει στη
μείωση των μετεγχειρητικών επιπλοκών. Η μελέτη εγκρίθηκε από το Επιστημονικό
Συμβούλιο του νοσοκομείου και την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του
Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Πραγματοποιήθηκαν 312 χειρουργικές επεμβάσεις και η Λίστα Ελέγχου
εφαρμόστηκε σε 155 (49,7%). Χρησιμοποιήθηκαν περιγραφικά στατιστικά στοιχεία
και σχεδιάστηκαν πίνακες συχνότητας για τα γενικά χαρακτηριστικά του δείγματος.
Αποτελέσματα: Από τους 312 ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη, οι 115
(36,9%) ήταν άντρες και οι 197 (63,1%) γυναίκες. Η πλειονότητα των
συμμετεχόντων ανήκε στην ηλικιακή ομάδα 65-74 ετών και ακολουθούσε η
ηλικιακή ομάδα 55-64 ετών. Το συνολικό ποσοστό των επιπλοκών που
καταγράφηκε ήταν 7/312 (2,2%). Το ποσοστό των επιπλοκών για τις χειρουργικές
επεμβάσεις που εφαρμόστηκε η Λίστα Ελέγχου ήταν 0/155 (0%), ενώ σε όσες δεν
εφαρμόστηκε ήταν 7/157 (4,5%). Το συνολικό ποσοστό θνησιμότητας ήταν 1/312
(0,3%). Βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση (P<0,05) κατά τη σύγκριση των
μετεγχειρητικών επιπλοκών μεταξύ των δύο ομάδων, πριν και μετά την εφαρμογή
της Λίστας Ελέγχου.
Συμπεράσματα: Η εφαρμογή της Λίστας Ελέγχου σχετίζεται με τη μείωση των
μετεγχειρητικών επιπλοκών και το φαινόμενο αυτό φαίνεται να είναι μεγαλύτερο
στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η χρήση της Λίστας Ελέγχου συμβάλει σημαντικά
στη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των χειρουργικών επεμβάσεων, με
αποτέλεσμα λιγότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές. Ακόμα, παρατηρήθηκε βελτίωση
όσον αφορά το εργασιακό κλίμα, την επικοινωνία και την αποτελεσματικότητα της
ομάδας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Λίστα ελέγχου χειρουργικής ασφάλειας, Παγκόσμιος οργανισμός υγείας, Mετεγχειρητικές επιπλοκές, Xειρουργικός ασθενής
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
203
Αριθμός σελίδων:
118
ΜΔΕ ΕΚΠΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο