Η ανοσιακή απάντηση στον CMV σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2838809 230 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-01-10
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Παούρη Μπίλιω
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Τσολιά Μαρία, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Παπαευαγγέλου Βασιλική, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Καττάμης Αντώνιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μίχος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Σολδάτου Αλεξάνδρα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Κοσσυβα Λυδία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Σπυρίδης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ανοσιακή απάντηση στον CMV σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η ανοσιακή απάντηση στον CMV σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς
Περίληψη:
Η αλλογενής μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (ΜΑΑΚ) αποτελεί καίρια και σωτήρια θεραπεία για την πλειονότητα των παιδιών που πάσχουν από κακοήθεις και μη κακοήθεις αιματολογικές παθήσεις. Ωστόσο όπως συμβαίνει και με τους ενήλικες, οι παιδιατρικοί μεταμοσχευμένοι ασθε νείς βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο νόσου από επανενεργοποίηση του CMV. Αυτό είναι αποτέλεσμα τόσο του ανώριμου ανοσοποιητικού τους συστήματος όσο και της κατασταλτικής θεραπείας που ακολουθεί την μεταμόσχευση. Πρά γματι η CMV λοίμωξη μπορεί όχι μόνο να προκαλέσει σοβαρή νόσο με προ σβολή πολλών οργάνων όπως αμφιβληστροειδοπάθεια, γαστρεντερίτιδα, εγκε φαλίτιδα, ηπατίτιδα, πνευμονίτιδα, μυοκαρδίτιδα αλλά και επιπλοκές όπως βα κτηριακές και μυκητιασικές λοιμώξεις, απόρριψη μοσχεύματος και νόσο μο σχεύματος έναντι ξενιστή (GVHD). Αρκετές μελέτες που έχουν γίνει κυρίως σε ενήλικες μεταμοσχευμένους ασθενείς έδειξαν ότι η αποκατάσταση της ειδικής για τον CMV Τ-κυτταρικής ανοσίας σχετίζεται με τον έλεγχο και την προστασία έναντι του ιού. Επομένως μετρώντας την κυτταρική ανοσιακή απάντηση στον CMV των ασθενών αυτών θα μπορούμε να υπολογίσουμε τον κίνδυνο για CMV λοίμωξη και να εφαρμόσουμε εξατομικευμένες στρατηγικές διαχείρισης. Στην παρούσα φάση υπάρχουν διαθέσιμες αρκετές ανοσολογικές δοκιμασίες για την παρακολούθηση της ειδικής για τον CMV ανοσιακής απάντησης για τους μεταμοσχευμένους ασθενείς. Όμως, είναι ακριβές, δεν είναι ευρέως διαθέσιμες και συχνά απαιτούν εξειδικευμένο εργαστηριακό εξοπλισμό ενώ επίσης δεν είναι προτυποποιημένες.
Για το λόγο αυτό, μελετήσαμε προοπτικά τη χρησιμότητα στην κλινική πράξη της παρακολούθησης της ειδικής για τον CMV ανοσιακής απάντησης με τη δοκιμασία QuantiFERON®-CMV (QIAGEN), στην πρόβλεψη ιαιμίας από CMV σε παιδιά που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. Στη μελέτη συμμετείχαν 37 παιδιά που έλαβαν αλλογενή ΜΑΑΚ τη διετία 3/2010-6/2012. Η ανίχνευση της ιαιμίας από CMV γινόταν εβδομαδιαία με real time PCR . Η παρακολούθηση της ανοσιακής αποκατάστασης γινόταν με τη δοκιμασία QuantiFERON®-CMV προ μεταμόσχευσης, νωρίς μετά την μεταμόσχευση, στις 30, 90,180, 270 και 360 ημέρες μετά την μεταμόσχευση. Η επίπτωση της ιαιμίας από CMV ήταν 51% (19/37) με τα μισά επεισόδια να συμβαίνουν μέσα στις ≤30 μέρες από τη μεταμόσχευση. Δεκαπέντε ασθενείς παρουσίασαν σταθερή ειδική ανοσία στον CMV σε ένα μέσο χρονικό διάστη μα 82 ημερών. Η αθροιστική επίπτωση (cumulative incidence) της επανενερ γοποίησης του CMV στους ασθενείς που ανέπτυξαν ειδική για τον ιό ανοσία ήταν χαμηλότερη σε σχέση με αυτούς που δεν ανέπτυξαν (15% έναντι 53%; p=0.023). Για την εκτίμηση της προβλεπτικής αξίας της μεθόδου στην εμφά νιση ιαιμίας από CMV έγινε στατιστική ανάλυση ROC (receiver operating characteristic) όπου ανέδειξε περιοχή κάτω από την καμπύλη 0.725.
Συμπερασματικά, σε αυτή την κοορτή παιδιατρικών ασθενών με ΜΑΑΚ, η θετική QuantiFERON®-CMV συσχετίστηκε με χαμηλό κίνδυνο υποτροπής CMV ιαιμίας, αντανακλώντας σαφώς την αποκατάσταση της κυτταρικής ανοσίας για τον CMV. Η μέθοδος αυτή αποδείχθηκε αξιόλογη στην αναγνώ ριση παιδιατρικών ασθενών ΜΑΑΚ σε υψηλό κίνδυνο για CMV ιαιμία. Ως εκ τούτου θα μπορούσε να ενισχύσει την καθιερωμένη επιτήρηση και την διαστρωμάτωση του κινδύνου για τον CMV μετά την μεταμόσχευση. Κατά συνέπεια, οι ασθενείς με εδραιωμένη ανοσιακή απάντηση στον CMV βάσει της μεθόδου θα μπορούσαν να υποβάλονται σε λιγότερο εντατικά σχήματα παρακολούθησης και εξατομικευμένα προγράμματα προφυλακτικής αγωγής.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Κυτταρομεγαλοιός του ανθρώπου (h-CMV), Αλλογενής μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, Ανοσιακή απάντηση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
101
Αριθμός σελίδων:
121