Διερεύνηση της Παλαιογεωγραφικής Διαμόρφωσης του Στρυμονικού Κόλπου την τελευταία Παγετώδη περίοδο.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2844981 110 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωλογική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-01-24
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Μπενέτου Ευαγγελία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πούλος Σ. Καθηγητής Γεωλογίας (ΕΚΠΑ)
Σακελλαρίου Δ. Διευθυντής Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)
Ρουσάκης Γ. Κύριος Ερευνητής (ΕΛΚΕΘΕ)
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση της Παλαιογεωγραφικής Διαμόρφωσης του Στρυμονικού Κόλπου την τελευταία Παγετώδη περίοδο.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διερεύνηση της Παλαιογεωγραφικής Διαμόρφωσης του Στρυμονικού Κόλπου την τελευταία Παγετώδη περίοδο.
Περίληψη:
Στη παρούσα μεταπτυχιακή εργασία χαρτογραφήθηκαν σημαντικές γεωμορφολογικές δομές του ρηχού και του βαθύτερου τμήματος της υφαλοκρηπίδας στην ευρύτερη περιοχή του Στρυμονικού Κόλπου, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα απο μια υδρογραφική αποτύπωση τον Ιούλιο του 2015, η οποία περιελάμβανε υψηλής διακριτικότητας πολυδεσμική βαθυμετρική καταγραφή συνολικού μήκους 1200 nm και διασκόπηση πυθμένα με σεισμική ανάκλαση απο συστήματα 3.5kHz (250 nm) και Airgun (67 nm). Συνολικά αναλύθηκαν 23 τομογραφίες 3.5kHz και 6 τομογραφίες απο συστήματα Airgun. Η ερμηνεία των σεισμικών προφίλ περιελάμβανε την αναγνώριση των σεισμικών σειρών, την διάκριση των σεισμικών φάσεων, την χαρτογράφηση των ρηγμάτων και τον εντοπισμό ενδείξεων θαλάσσιας στάθμης.
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν επέτρεψαν την παλαιογεωγραφική αναπαράσταση του Στρυμονικού Κόλπου κατά τη διάρκεια της τελευταίας παγετώδους περιόδου (21.500 BP μέχρι σήμερα). Συγκεκριμένα αναγνωρίστηκε α) η παλαιοκοίτη του ποταμού Στρυμόνα-Νέστου, β) η θέση της παλαιοακτογραμμής γ) η κατανομή της Ολοκαινικής ιζηματογένεσης και δ) η ύπαρξη ενός κύριου ρήγματος (ΒΑ-ΝΔ) με έντονη επιφανεακή εκδήλωση στο θαλάσσιο πυθμένα το οποίο συνδέεται με δύο-τρία δευτερεύοντα κανονικά ρήγματα, τα οποία φανερώνουν συνιζηματογενή τεκτονισμό.
Όλα αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν σαφώς συνθήκες ιζηματογένεσης οι οποίες είναι στενά συνδεδεμένες με νεότερες τεκτονικές κινήσεις που ελάβαν χώρα στο πρόσφατο γεωλογικό παρελθόν. Συγκεκριμένα η νεοτεκτονική λεκάνη του Στρυμόνα υφίστανται μεταβολές στο περιβάλλοντα χώρο της από το Νεογενές, με σημαντικές ανακατατάξεις στη κατανόμη των ιζημάτων από το ανώτερο Πλειστόκαινο εξαιτίας της δράσης της τελευταίας Παγετώδους περιόδου. Ακόμα στη περιοχή χαρτογραφήθηκαν ορισμένες ρηξιγενείς δομές του παρελθόντος οι οποίες φαίνεται να ενεργές ακόμα και σήμερα και να συνδέονται με ρήγματα της χέρσου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Στρυμονικός κόλπος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
56
Αριθμός σελίδων:
123

MSc.Thesis.Benetou.Evangelia.pdf
14 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.