Η επίδραση της μαθηματικής επίδοσης στην εννοιολογική και διαδικαστική γνώση κλασμάτων μαθητών Ε΄και Στ΄δημοτικού με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864621 194 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-01
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Αθηναίου Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γαλανάκη Ευαγγελία, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ
Σιδερίδης Γεώργιος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ
Αντωνίου Φαίη, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΦΠΨ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση της μαθηματικής επίδοσης στην εννοιολογική και διαδικαστική γνώση κλασμάτων μαθητών Ε΄και Στ΄δημοτικού με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η επίδραση της μαθηματικής επίδοσης στην εννοιολογική και διαδικαστική γνώση κλασμάτων μαθητών Ε΄και Στ΄δημοτικού με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες
Περίληψη:
Παρόλο που η σημασία αποτελεσματικής διαχείρισης των κλασμάτων έχει αναδειχθεί από πολλούς ερευνητές, οι προαπαιτούμενες μαθηματικές δεξιότητες για τον σκοπό αυτόν δεν έχουν διερευνηθεί ακόμη. Οι μέχρι τώρα προσπάθειες έχουν επικεντρωθεί κυρίως σε ευρήματα σχετικά με την εννοιολογική και τη διαδικαστική γνώση των κλασμάτων, τη σχέση τους με τις μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά και την ανάγνωση. Η παρούσα μελέτη στοχεύει να αναδείξει αυτές τις μαθηματικές δεξιότητες καθώς και να διερευνήσει αν η επίδοση των μαθητών Ε΄και Στ΄δημοτικού με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά και την ανάγνωση επηρεάζει την κλασματική τους γνώση. Σε αυτήν έλαβαν μέρος μαθητές σχολικής ηλικίας κατά μέσο όρο 11,1 ετών οι οποίοι φοιτούσαν σε δημόσια δημοτικά σχολεία του νομού Ευβοίας. Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν το Τεστ ΜαθΠρο το οποίο αξιολόγησε τις μαθηματικές δεξιότητες των συμμετεχόντων ως προς την Επίγνωση Αριθμού, τη Μνήμη, την Οπτικο-χωρική ικανότητα και τη Συλλογιστική, ένα τεστ για την συνολική, εννοιολογική και διαδικαστική κατανόηση στα κλάσματα, ένα τεστ αναγνωστικής ευχέρειας και ένα ερωτηματολόγιο προς τον εκπαιδευτικό για την αξιολόγηση της μαθηματικής και αναγνωστικής επίδοσης των μαθητών. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι μαθηματικές δεξιότητες που σχετίζονται με τον Οπτικο-χωρικό τομέα και αυτόν της Συλλογιστικής προβλέπουν την επίδοση και στα τρία προαναφερθέντα είδη κλασματικής γνώσης. Τέλος, βρέθηκε ότι η επίδοση ενός παιδιού τόσο στα Μαθηματικά όσο και στην ανάγνωση επηρεάζει στατιστικώς σημαντικά την εννοιολογική και διαδικαστική κλασματική του γνώση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μαθηματικά
Λέξεις-κλειδιά:
κλάσματα, εννοιολογική γνώση, διαδικαστική γνώση, μαθηματικές δεξιότητες, Δυσαριθμησία, αναγνωστική ευχέρεια
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
89
Αριθμός σελίδων:
155

Διπλωματική_ Αθηναίου Ελένη_Η επίδραση της μαθηματικής επίδοσης στην εννοιολογική και διαδικαστική γνώση κλασμάτων μαθητών Ε΄και Στ΄δημοτικού με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.