Συσχέτιση του NT-proBNP με την έκταση της στεφανιαίας νόσου και τη σταδιοποίηση κατά Grace risk score σε ασθενείς με έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς ανάσπαση του ST διαστήματος.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878678 66 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-07-12
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Κυπαρίσση Αντιγόνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεράσιμος Σιάσος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επιβλέπων
Ελένη Κυρίτση, Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθηνών
Δημήτριος Τούσουλης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συσχέτιση του NT-proBNP με την έκταση της στεφανιαίας νόσου και τη σταδιοποίηση κατά Grace risk score σε ασθενείς με έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς ανάσπαση του ST διαστήματος.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συσχέτιση του NT-proBNP με την έκταση της στεφανιαίας νόσου και τη σταδιοποίηση κατά Grace risk score σε ασθενείς με έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς ανάσπαση του ST διαστήματος.
Περίληψη:
Εισαγωγή: Το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς ανάσπαση του ST διαστήματος αποτελεί μία νοσολογική οντότητα με όλο και αυξανόμενη επίπτωση τα τελευταία χρόνια, γεγονός το οποίο καθιστά αναγκαία την διαλεύκανση του βέλτιστου χρόνου επαναγγείωσης στα πλαίσια της στρατηγικής αντιμετώπισής του. Κανένας μόνος χρήσιμος προγνωστικός παράγοντας- βιοδείκτης δεν έχει επί του παρόντος καθιερωθεί στα πλαίσια λήψης της απόφασης του χρόνου επαναγγείωσης των ασθενών αυτών.
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι να διερευνήσει τυχόν υπάρχουσα συσχέτιση μεταξύ ενός αποδειχθέντος για την προγνωστική του αξία βιοδείκτη, του NT-proBNP, με την έκταση της στεφανιαίας νόσου και τη σταδιοποίηση κατά GRACE risk score, με απώτερο στόχο τη χρήση αυτού ως κριτήριο έγκαιρης επαναγγείωσης.
Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα αποτέλεσαν 30 ασθενείς με NSTEMI έμφραγμα του μυοκαρδίου που προσήλθαν στο τμήμα επειγόντων του Νοσοκομείου «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» από το 2017 έως το 2018, και όλοι υποβλήθηκαν σε στεφανιογραφικό έλεγχο εντός δύο 24ώρων. Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών ήταν τα 63.33 έτη. Όλοι οι ασθενείς είχαν στον εργαστηριακό έλεγχο εισαγωγής τους τη τιμή του NT-pro BNP και της καρδιακής τροπονίνης. Εν συνεχεία μελετήθηκε ο φάκελος νοσηλείας των ασθενών, υπολογίστηκε το GRACE risk score και αναζητήθηκε το αποτέλεσμα του στεφανιογραφικού τους ελέγχου. Οι ασθενείς με βάση τα ανωτέρω κατηγοριοποιήθηκαν σε ασθενείς υψηλού μέσου και χαμηλού κινδύνου όσον αφορά στον κίνδυνο θνητότητας και σε ασθενείς με νόσο ενός, δύο ή τριών αγγείων όσον αφορά στην έκταση της στεφανιαίας νόσου.
Αποτελέσματα: Η στατιστική ανάλυση που διενεργήθηκε ανέδειξε στατιστικά ισχυρή συσχέτιση του NT-proBNP με το κίνδυνο θνητότητας μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς ανάσπαση του ST διαστήματος όπως αυτός καθορίζεται με βάση το GRACE risk score (p<0.001), δεν ανέδειξε ωστόσο στατιστικά σημαντική συσχέτιση αυτού του βιοδείκτη με την έκταση της στεφανιαίας νόσου. Ανευρέθηκε στατιστικά ισχυρή θετική συσχέτιση της τιμής του NT-proBNP και της καρδιακής τροπονίνης (p=0.004), χωρίς όμως να μπορεί η τελευταία να συσχετιστεί ισχυρά με την έκταση της στεφανιαίας νόσου. Τέλος επιβεβαιώθηκε η προγνωστική αξία του GRACE risk score καθότι παρουσίασε θετική στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τον αριθμό των αγγείων που πάσχουν (p=0.021) και επομένως με τη βαρύτητα της στεφανιαίας νόσου.
Συμπέρασμα: Παρά την αναδεικνυόμενη σημαντική συσχέτιση του NT-proBNP με τον κίνδυνο κακής πρόγνωσης μετά από Non ST έμφραγμα του μυοκαρδίου, δεν διαπιστώνεται συσχέτιση αυτού με τη βαρύτητα της στεφανιαίας νόσου, γεγονός το οποίο θα ενίσχυε την απόφαση έγκαιρης επαναγγείωσης. Περισσότερες ερευνητικές εργασίες απαιτούνται με μεγαλύτερο αριθμό ασθενών και περισσότερες τιμές NT-proBNP για την εκτίμηση του βέλτιστου χρόνου λήψης της απόφασης αυτής.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Στεφανιαία νόσος, NT-proBNP, Σκορ κινδύνου, Έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς ανάσπαση του ST διαστήματος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
42
Αριθμός σελίδων:
74

Διπλωματική εργασία.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.