Διαχείριση Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων από Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Επενδυτικούς Οργανισμούς: Η Ελληνική και η Ευρωπαϊκή Κατάσταση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879622 66 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-07-23
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Κότσαλης Ηρακλής
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αθανάσιος Κατεβάτης, Συνεργάτης ΜΠΣ «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων και Οργανισμών (ΔΔΟΜΟ)» με κατεύθυνση τη Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαχείριση Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων από Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Επενδυτικούς Οργανισμούς: Η Ελληνική και η Ευρωπαϊκή Κατάσταση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επενδυτικούς οργανισμούς: Η ελληνική και η ευρωπαϊκή κατάσταση
Περίληψη:
Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές τράπεζες με βαρύτατες προεκτάσεις στην ευρύτερη οικονομική και κοινωνική ζωή. Στην εργασία αυτή θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε τι είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια καθώς και να ερευνήσουμε μακροοικονομικούς, μικροοικονομικούς και λοιπούς παράγοντες που τα επηρεάζουν. Θα μελετήσουμε με την σειρά μας τη σχέση μεταξύ ΜΕΔ και διάφορων παραγόντων με την βοήθεια οικονομετρικών μοντέλων. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να αναφέρουμε τα σημαντικότερα μοντέλα μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου και θα μιλήσουμε για την Ελληνική κατάσταση και την επίδραση στην ελληνική οικονομία. Θα αναφερθούν λεπτομερώς τρόποι αντιμετώπισής και άλλα ζητήματα διαχείρισης βάσει ιστορικών παραδειγμάτων και της υπάρχουσα βιβλιογραφίας. Τέλος θα ερευνήσουμε και την σκοπιά των επενδυτών και θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε τα διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης που χρησιμοποιούν για να υπολογίσουν την αξία των ΜΕΔ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
ΜΕΔ,Πιστωτικός Κίνδυνος,Ελλάδα,Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
21
Αριθμός σελίδων:
70

Διπλωματική Εργασία Κότσαλη Ηρακλή.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.