Μελέτη της οξειδωτικής καταπόνησης σε μικροφύκη με έμφαση στην Selenium Binding Protein

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879786 188 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-07-25
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Κωλέττη Κατερίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ανδρέας Ρούσσης, Επίκουρος Καθηγητής, Βιολογίας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της οξειδωτικής καταπόνησης σε μικροφύκη με έμφαση στην Selenium Binding Protein
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη της οξειδωτικής καταπόνησης σε μικροφύκη με έμφαση στην Selenium Binding Protein
Περίληψη:
Η οξειδωτική καταπόνηση αποτελεί μια από τις βασικές αιτίες καταπόνησης
των φωτοσυνθετικών οργανισμών και μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές επιπτώσεις
σε περιβαλλοντικό και οικονομικό επίπεδο. Η SBP είναι μια ιδιαίτερα συντηρημένη
πρωτεΐνη, απαραίτητη για τους οργανισμούς σε μικρές συγκεντρώσεις και ταυτόχρονα
τοξική σε μεγαλύτερες. Ο ακριβής βιολογικός της ρόλος δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμα
πλήρως. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης της οξειδωτικής
καταπόνησης στο μικροφύκος-μοντέλο Chlamydomonas reinhardtii με την παράλληλη
αναζήτηση πιθανής συμμετοχής της SBP στην αντιμετώπιση του.
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού αναπτύχθηκαν καλλιέργειες στελέχους
φυσικού τύπου του C. reinhardtii αλλά και μεταλλάγματος χωρίς έκφραση του
γονιδίου που κωδικοποιεί την SBP. Οι καλλιέργειες εκτέθηκαν σε συγκεντρώσεις 0
mM, 2 mM, 5 mM και 7 mM H2O2 για 0, 1, 6 και 12 ώρες. Πραγματοποιήθηκε
προσδιορισμός του ρυθμού ανάπτυξης και του ποσοστού επιβίωσης των κυττάρων και
ακολούθησε μέτρηση του ολικού οξειδωτικού δυναμικού των καλλιεργειών με τη
μέθοδο FRAP. Για τη μελέτη των σχετικών επιπέδων έκφρασης γονιδίων που
σχετίζονται με την οξειδωτική καταπόνηση αλλά και γονιδίων που αλληλεπιδρούν με
την SBP έγινε ανάλυση με τη μέθοδο RT-qPCR. Τέλος, το μεταβολικό προφίλ των
κυττάρων που εκτέθηκαν σε κάθε χειρισμό προσδιορίστηκε με αέρια χρωματογραφία
– φασματοσκοπία μάζας (GC-MS).
Η παρουσία υπεροξειδίου αποδείχθηκε πως επηρεάζει με διαφορετικό τρόπο
την επιβίωση των δύο στελεχών, με το μετάλλαγμα να εμφανίζει υψηλότερα ποσοστά
επιβίωσης. Διαφορές υπάρχουν και στο ολικό οξειδωτικό δυναμικό των δύο στελεχών
με τρόπο που εξαρτάται από τους χειρισμούς στους οποίους εκτέθηκαν κάθε φορά. Η
μέθοδος RT-qPCR έδειξε πως τα σχετικά επίπεδα έκφρασης γονιδίων που
αλληλεπιδρούν με την SBP αυξάνονται στο μεταλλαγμένο στέλεχος. Τέλος, με την
ανάλυση GC-MS ταυτοποιήθηκαν 164 διαφορετικοί μεταβολίτες που παράγει το
μικροφύκος C. reinhardtii και το μεταβολικό προφίλ που αναπτύσσει όταν εκτεθεί σε
οξειδωτική καταπόνηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
μικροφύκη, οξειδωτική καταπόνηση, C. reinhardtii, SBP
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
105
Αριθμός σελίδων:
93