The phylogeography of Armadillo officinalis (Isopoda: Oniscidea) in Cyprus

Διπλωματική Εργασία uoadl:2880674 64 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικολογία και Διαχείριση Βιοποικιλότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-09-12
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Αλεξίου Ιωάννης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αριστείδης Παρμακέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
The phylogeography of Armadillo officinalis (Isopoda: Oniscidea) in Cyprus
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η φυλογεωγραφία του Armadillo officinalis (Isopoda: Oniscidea) στην Κύπρο
Περίληψη:
H Κύπρος αποτελεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον μεσογειακό νησί ως προς την οικολογία, τη γεωλογία και τη γεωγραφία της. Μαζί με τη Νότια Ανατολία, αναγνωρίζεται ως ένα θερμό σημείο βιοποικιλότητας στη Μεσογειακή Λεκάνη. Ακόμη, παρουσιάζει πολύπλοκη γεωλογική εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένου του σχηματισμού παλαιο-νησιών, καθώς και πολυάριθμα μοναδικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά, όπως το μεγάλο μέγεθος και η υψηλή γεωγραφική απομόνωση. Ωστόσο, τα πρότυπα της βιοποικιλότητας στο νησί δεν είναι επαρκώς μελετημένα, ενώ η επιρροή των παρελθοντικών γεωλογικών γεγονότων και της γεωγραφίας στη βιοποικιλότητα της Κύπρου παραμένει αδιευκρίνιστη.
Με δεδομένη την αποσπασματική γνώση σχετικά με τους ιστορικούς και οικολογικούς παράγοντες που καθορίζουν τα πρότυπα της βιοποικιλότητας της Κύπρου, η παρούσα έρευνα προσπαθεί να προσφέρει μερικά στοιχεία προς αυτή την κατεύθυνση μέσα από τη μελέτη της κατανομής των γενεαλογικών γραμμών του Armadillo officinalis στην Κύπρο. Το Armadillo officinalis (Isopoda: Oniscidea: Armadillidae), καθώς και άλλα χερσαία ισόποδα, προσφέρεται ως οργανισμός-μοντέλο για τέτοιου είδους προσεγγίσεις σε νησιωτικά συστήματα, καθώς εμφανίζει εκτεταμμένη κατανομή, βρίσκεται σε μεγάλη ποικιλία βιοτόπων, παρουσιάζει μεγάλα μεγέθη πληθυσμών και ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται από χαμηλή ικανότητα διασποράς.
Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν μιτοχονδριακές νουκλεοτιδικές αλληλουχίες προκειμένου: α) να εκτιμηθεί το επίπεδο της γενετικής ποικιλότητας των πληθυσμών του Armadillo officinalisστο νησί, β) να διερευνηθούν οι φυλογενετικές σχέσεις των πληθυσμών του είδους και γ) να αποσαφηνιστεί κατά πόσο οι πληθυσμοί του νησιού ανήκουν σε μία η περισσότερες γενεαλογικές γραμμές και πιθανά διαφορετικά είδη. Επιπρόσθετα, με χρήση γεωχωρικών δεδομένων έγινε προσπάθεια να διαπιστωθεί ποια είναι η επίδραση της γεωλογικής εξέλιξης του νησιού και των περιβαλλοντικών συνθηκών στην κατανομή των γενεαλογικών γραμμών του είδους. Ειδικότερα, εφαρμόστηκαν φυλογενετικές αναλύσεις, αναλύσεις φυλογεωγραφικής διάχυσης, μέθοδοι οριοθέτησης ειδών, αναλύσεις χρονολόγησης και μοντέλα κατανομής ειδών, χρησιμοποιώντας τους μιτοχονδριακούς μοριακούς δείκτες 16S, COI και cytb, περιβαλλοντικά δεδομένα και γεωχωρικά δεδομένα θέσης.
Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν αδιαμφισβήτητα το υψηλό επίπεδο της γενετικής ποικιλότητας του Armadillo officinalis στο νησί, καθώς και την παρουσία δύο συμπάτριων γενεαλογικών γραμμών του είδους στην Κύπρο: τη γενεαλογική γραμμή Α, η οποία περιλαμβάνει πληθυσμούς από όλη την έκταση της Κύπρου και τη γενεαλογική γραμμή Β, η οποία περιλαμβάνει πέντε πληθυσμούς από το βορειοανατολικό τμήμα της Κύπρου. Η γενεαλογική γραμμή Β συνδέεται πολύ στενά με πληθυσμούς προερχόμενους από άλλες μεσογειακές περιοχές που συμπεριλήφθηκαν στην μελέτη. Δια μέσου της χρονολόγησης, προκύπτει ότι οι δύο γενεαλογικές γραμμές διαφοροποιήθηκαν μεταξύ τους κατά το Ύστερο Μειόκαινο και διαφοροποιήθηκαν περαιτέρω κυρίως κατά το Πλειστόκαινο. Η κατανομή των δυο γενεαλογικών γραμμών στο νησί φαίνεται να επηρεάζεται από τη θερμοκρασία. Η γενεαλογική γραμμή Α αποτελεί πιθανότατα διακριτή μορφή, γεγονός που πιθανόν να οφείλεται στη μακροχρόνια γεωγραφική απομόνωση του νησιού. H μικρότερη γεωγραφική κατανομή της γενεαλογικής γραμμής Β στην Κύπρο σε σχέση με τη γενεαλογική γραμμή Α, πιθανά να οφείλεται στην απομόνωση της πρώτης στο ανατολικό τμήμα της Ζώνης του Πενταδάκτυλου, η οποία, σε συνδυασμό με την περιορισμένη ικανότητα διασποράς του Armadillo officinalis, λειτούργησε ως γεωγραφικό αδιέξοδο. Επιπροσθέτως, η ανύψωση των παλαιο-νησιών που συνέθεταν την Κύπρο κατά το Ύστερο Μειόκαινο (σήμερα, ο Οφιόλιθος του Τροόδους και η Οροσειρά της Κερύνειας) φαίνεται να αποτελεί την κύρια γεωλογική διεργασία που διαμόρφωσε την κατανομή των γενεαλογικών γραμμών του Armadillo officinalis στο νησί. Τέλος, η κατανομή των δύο γενεαλογικών γραμμών στην Κύπρο είναι πιθανό να έχει επηρεαστεί από την ανθρώπινη δραστηριότητα.
Η παρούσα έρευνα αποτελεί το πρώτο βήμα για την εξερεύνηση της σχέσης μεταξύ της γεωλογικής εξέλιξης της Κύπρου και των οργανισμών του νησιού, ενώ ταυτόχρονα υπογραμμίζει τους κύριους παράγοντες που καθορίζουν τη βιοποικιλότητα της Κύπρου. Μελλοντικά, προτείνεται η μελέτη της συστηματικής των δύο γενεαλογικών γραμμών του Armadillo officinalis με τη χρήση μορφομετρικών δεδομένων και πυρηνικών μοριακών δεικτών. Ακόμη, προτείνεται η χρήση της παρούσας μεθοδολογίας σε διαφορετικές ταξινομικές ομάδες στο νησί και λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικές πηγές δεδομένων, ώστε παρόμοια ευρήματα να αναλυθούν υπό το πρίσμα της συγκριτικής μεθόδου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Φυλογεωγραφία, Κύπρος, Armadillo officinalis
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
64
Αριθμός σελίδων:
76

Alexiou Ioannis- Master Thesis complete.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2022-10-08.