Στρατηγικές που διασφαλίζουν την ποιότητα της συνεχιζόμενης επαγγελματικής νοσηλευτικής εκπαίδευσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2881283 143 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-09-25
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Κοκκίνου Ναταλία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Τούντας, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Κυριάκος Σουλιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Επιβλέπων
Μαρία Καντζανού, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Στρατηγικές που διασφαλίζουν την ποιότητα της συνεχιζόμενης επαγγελματικής νοσηλευτικής εκπαίδευσης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Στρατηγικές που διασφαλίζουν την ποιότητα της συνεχιζόμενης επαγγελματικής νοσηλευτικής εκπαίδευσης
Περίληψη:
Θεωρητικό υπόβαθρο: Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση είναι μια διαδικασία επαγγελματικής εξέλιξης, η οποία πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του της πτυχιακής κατάρτισης. Πρόκειται για προγραμματισμένες εμπειρίες μάθησης που αποσκοπούν στην ενίσχυση της γνώσης, των δεξιοτήτων και των στάσεων των εγγεγραμμένων νοσηλευτών για την ανάπτυξη της νοσηλευτικής πρακτικής, της περίθαλψης των ασθενών, της εκπαίδευσης, της διοίκησης και της έρευνας.
Σκοπός: Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση στρατηγικών διασφάλισης της ποιότητας της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των νοσηλευτών.Πιο συγκεκριμένα, στη μελέτη των απόψεων, στάσεων των Νοσηλευτών σχετικά με την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών τους αναγκών και τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών ως αποτέλεσμα της Συνεχούς Εκπαίδευσης
Μεθοδολογία:Η ανασκόπηση περιέλαβε ανασκοπικά και ερευνητικά άρθρα, που δημοσιεύτηκαν κατά την περίοδο 1990−2018 και προέρχονται από τις βάσεις αναζήτησης PubMed, Scopus με λέξεις ευρετηριασμού (search strategy- flowchart).( TITLE ( "education" OR "educational" OR "educating" OR "training" OR "learning" OR "course" OR "courses" ) AND TITLE ( "nursing" OR "nurses" ) AND TITLE-ABS-KEY ( "quality" ) AND TITLE-ABS-KEY ( "standard" OR "standards" OR "standardization" OR "standardisation" OR "accreditation" OR "certification" OR "accrediting" OR "certifying" OR "assurance" OR "assuring" ) AND TITLE-ABS-KEY ( "work" OR "working" OR "workforce" OR "workplace" OR "in-service" OR "service"))or“continuing professional education” or“continuing nursing education”or “educational programs”,or “nurse”or “quality”.Έγινε αποτίμηση της μεθοδολογικής αρτιότητας των μελετών και ακολούθησε η αξιολόγηση των άρθρων .Συνολικά επιλέχθηκαν 125 άρθρα από τα οποία οι 20 ερευνητικές εργασίες πληρούν τα κριτήρια της ανασκόπησης όπως περιγράφεται παρακάτω:
- Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί από τουλάχιστον δύο ανεξάρτητους ερευνητές
-Μελέτες από πρωτογενή έρευνα
-Συμμετέχοντες νοσηλευτές με βασικό τίτλο σπουδών
-Μελέτες δημοσιευμένες στην Αγγλική γλώσσα
-Μελέτες που είχαν πρόσβαση στην περίληψη
-Μελέτες που διερευνούν την παράμετρο της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
Αποτελέσματα: Η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στο χώρο της υγείας, αποτελεί μια από τις βασικότερες προϋποθέσεις, για τη συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας και τη συνεχή ικανοποίηση των πελατών-ασθενών. Η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών των Επαγγελματιών Υγείας, προϋποθέτει αντίστοιχες πηγές εκπαίδευσης.Παρατηρήθηκε ότι η αύξηση των δεξιοτήτων και της γνώσης του νοσηλευτικού προσωπικού συνδέονται με τη βελτίωση των σταθερών δεικτών της ποιότητας της περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της συχνότητας των νοσηλευτικών σφαλμάτων, βελτιώνοντας την ασφάλεια των ασθενών και την παραγωγικότητα του προσωπικού να μειώσει το εργασιακό στρες.
Συμπέρασμα:Η ΣΕΕ χρειάζεται να στηρίζεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες των Nοσηλευτών ώστε να μεγιστοποιούνται τα θετικά αποτελέσματά της. Η εφαρμογή της απαιτεί διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών και το μετασχηματισμό αυτών σε αντίστοιχα προγράμματα επιμόρφωσης. Η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών μέσα από αντίστοιχα προγράμματα εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Ενδοϋπηρεσιακής Εκπαίδευσης, θα οδηγήσει στη βελτίωση της ποιότητας φροντίδας υγείας καθώς η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση ειδικά στη Νοσηλευτική, αποτελεί μια από τις βασικότερες προϋποθέσεις για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου παροχής Υπηρεσιών Υγείας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Νοσηλευτική εκπαίδευση, Εκπαιδευτικό, Εκπαίδευση, Συνεχιζόμενη, Μάθηση, Μάθημα, Μαθήματα, Νοσηλευτές, Νοσηλευτής, Ποιότητα, Πρότυπο, Πρότυπα, Τυποποίηση, Διαπίστευση, Πιστοποίηση, Εξασφάλιση, Διασφάλιση, Εργασία, Εργατικό δυναμικό, Υπηρεσία, Επαγγελματίες υγείας, Νοσηλευτής
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
53
Αριθμός σελίδων:
107
Kokkinou Natalia Master.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο