Εισαγωγή και εφαρμογή του συστήματος των DRGs στο χώρο της Υγείας – Αποτύπωση της γνώμης των Διοικητών για την επικείμενη εφαρμογή του νέου συστήματος στα νοσοκομεία της Ελλάδας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2881451 223 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-09-25
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Σμύρη Σοφία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Κυριόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Ιωάννης Τούντας, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Μαρία Καντζανού, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εισαγωγή και εφαρμογή του συστήματος των DRGs στο χώρο της Υγείας – Αποτύπωση της γνώμης των Διοικητών για την επικείμενη εφαρμογή του νέου συστήματος στα νοσοκομεία της Ελλάδας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εισαγωγή και εφαρμογή του συστήματος των DRGs στο χώρο της Υγείας – Αποτύπωση της γνώμης των Διοικητών για την επικείμενη εφαρμογή του νέου συστήματος στα νοσοκομεία της Ελλάδας
Περίληψη:
Οι Διαγνωστικές Ομοιογενείς Κατηγορίες (Diagnosis Related Groups, DRGs) αποτελούν ένα σύστημα προοπτικής αποζημίωσης των νοσοκομείων, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της νοσοκομειακής αποδοτικότητας, μέσω της ακριβέστερης τιμολόγησης της νοσηλείας των ασθενών. Εισήχθηκε για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του ’80 και στη συνέχεια υιοθετήθηκε από τις υπόλοιπες χώρες τις Ευρώπης, οι οποίες το προσάρμοσαν σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες και το εφαρμόζουν μέχρι σήμερα.
Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στην αποτύπωση της γνώμης των διοικητικών στελεχών των νοσοκομείων σε σχέση με την εφαρμογή των ΚΕΝ και την επικείμενη εφαρμογή του νέου συστήματος DRGs, με στόχο τη διερεύνηση του βαθμού ετοιμότητας των νοσοκομείων της Ελλάδας, για την εφαρμογή του εν λόγω συστήματος. Η μεθοδολογία της έρευνας βασίστηκε σε ερωτηματολόγιο το οποίο αναπτύχθηκε, βασιζόμενο σε αντίστοιχο ερωτηματολόγιο του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG και στάλθηκε ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις των νοσοκομείων, προκειμένου να απαντηθούν από τους Διοικητές όλων των νοσοκομειακών μονάδων της χώρας. Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε στους 87 Διοικητές των Δημόσιων νοσοκομείων, στις Διοικήσεις 3 ιδιωτικών κλινικών και συγκεντρώθηκαν 33 απαντημένα ερωτηματολόγια.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας εκφράζεται η θετική επιρροή των ΚΕΝ στον τρόπο χρηματοδότησης και την λειτουργία των νοσοκομείων παρά τις αναντιστοιχίες που παρατηρούνται τόσο στο ύψος της κοστολόγησης όσο και στις περιπτώσεις νοσηλείας. Πιο συγκεκριμένα, από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων αποτυπώνεται η υπο-κοστολόγηση των τιμών των ΚΕΝ σε σχέση με το πραγματικό κόστος των νοσοκομείων σε ποσοστό άνω του 25%, ενώ το 93,8% των στελεχών συμφωνούν ότι υπάρχουν περιπτώσεις νοσηλείας που δεν αντιστοιχούν στα υπάρχοντα διαθέσιμα ΚΕΝ. Η εφαρμογή ενός συστήματος τύπου DRG σύμφωνα με την γνώμη των διοικητικών στελεχών θα συνέβαλλε στην αποτελεσματικότητα και στην αποδοτικότητα των νοσοκομείων (67%), στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών (58%), στην αποτελεσματική εφαρμογή σύγχρονου management (82%).
Κρίνεται, λοιπόν αναγκαία η μετάβαση σε ένα αποτελεσματικό σύστημα χρηματοδότησης των νοσοκομειακών μονάδων το οποίο θα συμβάλλει ουσιαστικά στην διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος υγείας. Η επιτυχής εφαρμογή του, προϋποθέτει σταθερά και συγκεκριμένα βήματα εισαγωγής και εφαρμογής τους, την ύπαρξη υποδομών και αποδοτικής οργάνωσης των συστημάτων υγείας και τη χρήση σύγχρονων εργαλείων διοίκησης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
KEN, Χρηματοδότηση, Αποτελεσματικότητα, Αποδοτικότητα, Σύστημα υγείας
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
34
Αριθμός σελίδων:
73
Sofia Smyri Master.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο