«ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΓΑΣΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ (Helicobacter pylori): ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2886404 193 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-11-27
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Καρτσιούκα Χρυσούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Διαλλινάς, Καθηγητής Τομέας Βοτανικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
«ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΓΑΣΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ (Helicobacter pylori): ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ»
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
«ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΓΑΣΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ (Helicobacter pylori): ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ»
Περίληψη:
Το Ελικοβακτήριο του πυλωρού (H. pylori) είναι ένα Gram-αρνητικό βακτήριο το οποίο
αποτελεί τον αιτιολογικό παράγοντα δημιουργίας πεπτικού έλκους και χρόνιας γαστρίτιδας,
ενώ αποτελεί τον κύριο παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη γαστρικής νεοπλασίας. Η
πρωτεΐνη CagA, αποτελεί βασικό λοιμοτοξικό παράγοντα του H. pylori, μεταφέρεται εντός
των γαστρικών επιθηλιακών κυττάρων μέσω ενός εκκριτικού συστήματος τύπου ΙV και
απορυθμίζει κυτταρικές λειτουργίες του ξενιστή που σχετίζονται με τον πολλαπλασιασμό,
την απόπτωση και την ανάπτυξη φλεγμονής. Πρόσφατα, αναδείχθηκε ότι η επιτυχής
λοίμωξη εξαρτάται από την γλυκοζυλίωση και υφαρπαγή της χοληστερόλης από την
μεμβράνη των γαστρικών επιθηλιακών κυττάρων. Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η
ανάδειξη απορρυθμισμένων βιολογικών διαδικασιών και γονιδίων, τα οποία σχετίζονται με
την βιοσύνθεση και ομοιόσταση της χοληστερόλης κατά την H. pylori λοίμωξη των
γαστρικών επιθηλιακών κυττάρων, καθώς και την εν δυνάμει συνεισφορά της πρωτεΐνης
CagA. Για το λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε ανάλυση μεταγραφώματος μετά από in vitro
πειραματική μόλυνση γαστρικών επιθηλιακών κυττάρων (AGS) με στελέχη H. pylori. Πιο
συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν για την επιμόλυνση δύο ισογενή στελέχη που εκφράζουν
ή όχι την πρωτεΐνη CagA και απομονώθηκε ολικό mRNA από τα μολυσμένα επί 24ωρο
κύτταρα, μετά από απομόνωση μέσω polyA. Ακολούθησε ανάλυση μεταγραφώματος με
ανάγνωση αλληλουχίας mRNA (RNA-Seq) στην πλατφόρμα IonProton, αλλά και μετά από
υβριδοποίηση του σε μικροσυστοιχίες ολικού ανθρώπινου γονιδιώματος (Human Gene
Chip Transcriptome array 2.0, Affymetrix). Πραγματοποιήθηκε βιοπληροφορική ανάλυση με
το πρόγραμμα DAVID στα στατιστικά σημαντικά διαφορικά εκφραζόμενα μετάγραφα, με
στατιστική σημαντικότητα και για τις δύο αναλύσεις στα επίπεδα p-value≤0.05,
log2FoldChange≥0.9. Η εν λόγω ανάλυση κατέδειξε ότι η βιοσύνθεση, η ομοιόσταση ο
μεταβολισμός και η εκροή της χοληστερόλης απορυθμίζονται σημαντικά κατά την διάρκεια
της λοίμωξης. Αναφορικά με τη βιοσύνθεση της χοληστερόλης, η ανάλυση μικροσυστοιχιών
ανέδειξε τρία απορυθμισμένα γονίδια (HMGCS1, INSIG1, MVK), ενώ το RNA-seq οχτώ,
συμπεριλαμβανομένων των DHCR7, INSIG1, MSMO, όλα με CagA-εξαρτώμενο τρόπο. Στην
ομοιόσταση της χοληστερόλης, 15 γονίδια μεταξύ αυτών τα SOAT1, ABCA1, SIRT, βρέθηκαν
απορυθμισμένα ως αποτέλεσμα της λοίμωξης. Περαιτέρω μελετήθηκε σε επίπεδο
πρωτεΐνης η έκφραση των σημαντικά απορυθμισμένων γονιδίων INSIG1 και DHCR24. Πιο
συγκεκριμένα, επιβεβαιώθηκε και στο μεταγραφικό αλλά και το μεταφραστικό επίπεδο
αυξορύθμιση του γονιδίου INSIG1, που κωδικοποιεί μία σημαντική πρωτεΐνη-ρυθμιστή της
ομοιόστασης της χοληστερόλης. Αντίθετα, η μειορύθμιση της αναγωγάσης DHCR24, που
9
εμπλέκεται στο τελικό στάδιο της σύνθεσης χοληστερόλης δεν επιβεβαιώθηκε σε επίπεδο
πρωτεΐνης. Επιπλέον μελετήθηκε η επίπτωση της παρουσίας του αναστολέα παραγωγής
χοληστερόλης, φλουβαστατίνης, στην επαγωγή του κυτταρικού φαινοτύπου διασποράς και
επιμήκυνσης ο οποίος προσομοιάζει με φαινότυπο επιθηλιο-μεσεγχυματικής μετατροπής
(ΕΜΤ). Η ταυτόχρονη παρουσία αναστολέα και H. pylori λοίμωξης συντελούν στην πλήρη
αποδιάταξη του επιθηλιακού φαινοτύπου
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Ελικοβακτήριο του πυλωρου, χοληστερόλη
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
200
Αριθμός σελίδων:
124

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΚΑΡΤΣΙΟΥΚΑ-FINAL.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2021-11-27.