Η Δ΄ εν Αθήναις Συντακτική Συνέλευση [1924-1925] και η εγκαθίδρυση της Β΄ Ελληνικής Δημοκρατίας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2898526 20 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-03-01
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Κολέζα Ευρύκλεια
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
1. Χαράλαμπος Μπαμπούνης, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκ-παίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
2. Δημοσθένης Δασκαλάκης, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαί-δευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
3. Δημήτριος Σακκής, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής. Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
4. Χρήστος Καρδαράς, Καθηγητής Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
5. Φωτεινή Ασημακοπούλου, Καθηγήτρια Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής Προσχο-λικής Ηλικίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
6. Αθανάσιος Χρήστου, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας- Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
7. Νικόλαος Αναστασόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας- Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Δ΄ εν Αθήναις Συντακτική Συνέλευση [1924-1925] και η εγκαθίδρυση της Β΄ Ελληνικής Δημοκρατίας
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η Δ΄ εν Αθήναις Συντακτική Συνέλευση [1924-1925] και η εγκαθίδρυση της Β΄ Ελληνικής Δημοκρατίας
Περίληψη:
Η παρούσα διατριβή επικεντρώθηκε στις εργασίες της Δ΄ Συντακτικής Εθνοσυνέ-λευσης, της πρώτης Εθνοσυνέλευσης που συγκροτήθηκε μετά τη μικρασιατική κατα-στροφή, με κύριο έργο τη σύνταξη νέου Συντάγματος, του τέταρτου από συστάσεως του ελληνικού κράτους. Με ψήφισμα της Εθνοσυνέλευσης εγκαθιδρύθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το πολίτευμα της Αβασίλευτης Δημοκρατίας επί κυβερνήσεως Α-λέξ. Παπαναστασίου, την 25η Μαρτίου 1924. Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε με δη-μοψήφισμα την 13η Απριλίου 1924. Κεντρικό ερευνητικό ερώτημα της διατριβής απο-τέλεσε το ζήτημα της ανάδειξης της παθογένειας του κοινοβουλευτισμού, και η αναζή-τηση των ορίων μεταξύ Δημοκρατίας και Δικτατορίας. Προσφορότερη μέθοδος για την έρευνα του θέματος κρίθηκε η κριτική ανάλυση λόγου σύμφωνα με το μεθοδολο-γικό πρότυπο του Fairclough σε συνδυασμό με την ιστορικοερμηνευτική προσέγγιση. Μετά από συγκέντρωση, ταξινόμηση, ομαδοποίηση και σύνθεση των ιστορικών τεκ-μηρίων καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ήδη από τη σύνθεσή της ως και τη διάλυσή της το Σεπτέμβριο του 1925, η Δ΄ Εθνοσυνέλευση αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της παθολογίας του ελληνικού κοινοβουλευτικού βίου στις αρχές του ελληνικού με-σοπολέμου. Στη διάρκεια των εργασιών της αναδείχθηκαν τα προβλήματα της ελληνι-κής πολιτικής σκηνής στις αρχές του μεσοπολέμου, η αδυναμία του δημοκρατικού πο-λιτεύματος και η γενικότερη κρίση του κοινοβουλευτισμού στη χώρα. Την πολιτική της Δ΄ Εθνοσυνέλευσης σε όλη τη διάρκεια των εργασιών της υπαγόρευε η αστική τάξη, την οποία εκπροσωπούσε το κόμμα των Φιλελευθέρων. Οι αστοί προσπαθού-σαν να ισχυροποιήσουν τη θέση τους, αφενός προωθώντας τα συμφέροντα διατήρησης της ιδιοκτησίας, αφετέρου, στρεφόμενοι εναντίον του κομμουνισμού (μπολσεβικι-σμού) που αποτελούσε εν δυνάμει απειλή για τα συμφέροντα της ιθύνουσας τάξης. Προκειμένου, μάλιστα, να αποτρέψουν την εξάπλωση του «μπολσεβικισμού», οι α-στοί πληρεξούσιοι εγκατέλειψαν τα αρχικά αστικοδημοκρατικά ιδεώδη τους, ενσωμα-τώνοντας στη λειτουργία του κοινοβουλίου ολοένα και περισσότερα ακραία στοιχεία, όντας σε πλήρη εξάρτηση από τους στρατοκράτες.. Είτε ως πληρεξούσιοι, είτε εκτός κοινοβουλίου οι στρατιωτικοί αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα, τόσο για τις απο-φάσεις γενικά της εθνοσυνέλευσης, όσο και για την εγκαθίδρυση , αλλά και για την πτώση της Β΄ Ελληνικής Δημοκρατίας. Ουσιαστικά, σε όλη τη διάρκεια των εργασιών της Δ΄ Εθνοσυνέλευσης δεν φαίνεται να έγιναν σεβαστά τα φιλελεύθερα στοιχεία του δημοκρατικού πολιτεύματος, ενώ χαρακτηριστικό του πολιτεύματος, όπως διαμορφώ-θηκε, ήταν και η ενίσχυση της εκτελεστικής εξουσίας σε βάρος της νομοθετικής. Η Συντακτική Εθνοσυνέλευση, μετά από αρκετή καθυστέρηση, ψήφισε τελικά, το 1925, επί κυβερνήσεως Θ. Πάγκαλου, το νέο Σύνταγμα, το οποίο, όμως δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Η Δ΄ Εθνοσυνέλευση διαλύθηκε την 30η Σεπτεμβρίου 1925 με διάταγμα της κυ-βέρνησης Πάγκαλου με τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των πληρεξουσίων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία
Λέξεις-κλειδιά:
Δ΄Συντακτική Εθνοσυνέλευση, B΄ Ελληνική Δημοκρατία, Μεσοπόλεμος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
215
Αριθμός σελίδων:
250

ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ ΚΟΛΕΖΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗ (1).pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.