«Ερευνητικές προτάσεις και συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά καινοτόμα προγράμματα μέσα από τη ματιά εμπειρογνωμόνων ηθικής και δεοντολογίας»

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2903523 203 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
Τίτλος:
«Ερευνητικές προτάσεις και συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά καινοτόμα προγράμματα μέσα από τη ματιά εμπειρογνωμόνων ηθικής και δεοντολογίας»
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) προϋποθέτει όχι
μόνο επιστημονική αριστεία και καινοτομία, αλλά και ηθική διεξαγωγή της έρευνας. Για το λόγο αυτό, η
Ε.Ε. πραγματοποιεί ηθικό και δεοντολογικό έλεγχο στο σύνολο των ερευνητικών προτάσεων που
πρόκειται να λάβουν χρηματοδότηση, με στόχο να ελέγξει τη συμμόρφωση με τις ηθικές αρχές της
έρευνας, καθώς και με την Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, στις χώρες όπου διεξάγεται η έρευνα.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι, η ενημέρωση και η εξοικείωση των ερευνητών, με τη διαδικασία
ηθικής και δεοντολογικής αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων, όπως αυτή πραγματοποιείται στην
Ε.Ε., μέσα από τη ματιά δύο εμπειρογνωμόνων.
Αρχικά περιγράφονται τα στάδια της διαδικασίας της ηθικής και δεοντολογικής αξιολόγησης
(ethics review), η οποία πραγματοποιείται με τη συνδρομή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων ηθικής και
δεοντολογίας (ethics experts), ενώ παρατίθενται λεπτομερώς τα κριτήρια τα οποία προβλέπει και
επιβλέπει ο Τομέας Ηθικής και Ακεραιότητας της Έρευνας της Ε.Ε. και τα οποία αξιολογούνται. Βάσει
των κριτηρίων αυτών, αναλύονται τα πιθανά αποτελέσματα της ηθικής και δεοντολογικής αξιολόγησης,
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η εκπλήρωση συγκεκριμένων απαιτουμένων (requirements) από
την πλευρά των ερευνητών. Ειδική αναφορά γίνεται στα απαιτούμενα, τα οποία είναι δυνατόν να
προκύψουν σε ερευνητικές προτάσεις που περιλαμβάνουν συλλογή, επεξεργασία ή/και αποθήκευση
προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679,
καθώς αυτό είναι ένα σχετικά νέο δεδομένο που έχει εισαχθεί πρόσφατα στη διαδικασία της ηθικής
αξιολόγησης.
Τέλος, γίνεται αναφορά στη σημασία της διασφάλισης της ακεραιότητας στην έρευνα μέσα από τη
διαδικασία της ηθικής και δεοντολογικής αξιολόγησης και της αναγκαίας συμμόρφωσης με τα ηθικά και
δεοντολογικά πρότυπα της έρευνας που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε.
Έτος δημοσίευσης:
2020
Συγγραφείς:
Βασίλειος Φανάρας
Βασιλική Μολλάκη
Περιοδικό:
ΒΙΟΗΘΙΚΑ
Εκδότης:
ΕΚΤ (ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ)
Τόμος:
6
Αριθμός / τεύχος:
1
Σελίδες:
30-41
Λέξεις-κλειδιά:
ερευνητική πρόταση, ηθική, δεοντολογία, αξιολόγηση, Ορίζοντας 2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γενικά έργα
ΦΑΝΑΡΑΣ-ΜΟΛΛΑΚΗ ΒΙΟΗΘΙΚΑ 6 1 2020.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο