H εγγραμματοσύνη μαθητών Δημοτικού σε θέματα υγείας: Μια συγχρονική μελέτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2914763 66 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-05-20
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Σκριάπα Κατερίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γιάννης Τούντας, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επιβλέπων
Πέννυ Παναγιωτοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ευανθία Σακελλάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πρωτότυπος Τίτλος:
H εγγραμματοσύνη μαθητών Δημοτικού σε θέματα υγείας: Μια συγχρονική μελέτη
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
H εγγραμματοσύνη μαθητών Δημοτικού σε θέματα υγείας: Μια συγχρονική μελέτη
Περίληψη:
Πλαίσιο: Το ενδιαφέρον για την Εγγραμματοσύνη σε Θέματα Υγείας (Ε.Θ.Υ) των παιδιών και των εφήβων έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Η Ε.Θ.Υ αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια όλης της ζωής, μέσω της επίσημης εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης, επηρεάζεται όμως και από προσωπικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Έχει αντίκτυπο στη χρήση και το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης, στην συμπεριφορά και την κατάσταση της υγείας, στη συμμετοχή και στην ενδυνάμωση, καθώς και στη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας και την ισότητα μεταξύ των κοινωνικών ομάδων. Ως εκ τούτου, υποστηρίζεται ότι η υψηλή εγγραμματοσύνη από νεαρή ηλικία αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη επένδυση στην υγεία και την ευημερία του πληθυσμού. Παρά την αύξηση του ενδιαφέροντος όμως, οι έρευνες για την καταγραφή της Ε.Θ.Υ στα παιδιά δημοτικού είναι διεθνώς περιορισμένη κάτι που δυσχερένει και την ανάπτυξη καλών πρακτικών και πολιτικών.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της Ε.Θ.Υ μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μέσα από τις απαντήσεις διερευνήθηκαν οι στάσεις, οι γνώσεις και οι αντιλήψεις των μαθητών ηλικίας 10-12 ετών σε σχετικά θέματα.
Μέθοδος: Στη συγχρονική αυτή έρευνα συμμετείχαν ανώνυμα 117 μαθητές από τρία σχολεία της περιφέρειες Πειραιά, μέσω δειγματοληψίας ευκολίας. Το εργαλείο μέτρησης αναπτύχθηκε βάσει τριών ερωτηματολογίων προηγούμενων ερευνών (Early Adolescents Perceptions of Health; Health literacy among young adults: a short survey tool for public health and health promotion research; Health related behavior, knowledge, attitudes and communication in school children) και προσαρμόστηκε διαπολιτισμικά στις ανάγκες του αντίστοιχου ελληνικού πληθυσμού μέσω πιλοτικής μελέτης.
Αποτελέσματα: Το 60,7% των μαθητών του δείγματος ήταν κορίτσια και το 62,5% ήταν μαθητές της Στ’ τάξης. Το 45,5% των μαθητών θεωρούσε πολύ εύκολη την κατανόηση των πληροφοριών υγείας. Το 42% των μαθητών δήλωσε ότι κατανοεί καλά/πολύ καλά τις οδηγίες από τα κουτιά των φαρμάκων και το 51.8% τις οδηγίες από φυλλάδια για θέματα υγείας. Το 58,9% δήλωσε ότι γνωρίζει που μπορεί να βρει αξιόπιστες πληροφορίες σε περίπτωση που έχει απορία για κάποιο θέμα υγείας και το 60,2% ότι παρέχει συχνά/πάντα πληροφορίες σε τρίτους. Το 57,1% των μαθητών θεωρεί πολύ ενδιαφέρουσες τις πληροφορίες για τα θέματα υγείας. Στην πολυπαραγοντική λογαριθμιστική παλινδρόμηση μόνο το φύλο βρέθηκε να σχετίζεται ανεξάρτητα με τη σημαντικότητα της πληροφόρησης για θέματα υγείας (τα κορίτσια είχαν 3,25 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να θεωρούν πολύ ενδιαφέρουσα την πληροφόρηση για την υγεία σε σύγκριση με τα αγόρια). Το διαδίκτυο ήταν το συχνότερο μέσο αναζήτησης πληροφόρησης για την υγεία με ποσοστό 35,9% και ακολουθούν οι επαγγελματίες υγείας (32%), οι γονείς (29,1%), άλλες πηγές (19%) και το σχολείο (1%). Το 66,4% των μαθητών θεωρούν ότι έχουν την ικανότητα να κρίνουν τις πληροφορίες για θέματα υγείας και σχεδόν όλοι οι μαθητές (91,0%) δήλωσαν ότι μπορούν να αξιολογήσουν τις πληροφορίες για θέματα υγείας στο διαδίκτυο.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών δεν εμπιστεύεται το σχολείο ως μέσο πληροφόρησης για την υγεία και δεν αναζητά μέσα απο αυτό πληροφόρηση για θέματα υγείας. Μέσα από την παρούσα έρευνα αναδεικνύεται η ανάγκη εφαρμογής παρεμβάσεων στο περιβάλλον του σχολείου καθώς και η έρευνα για την ανίχνευση των εμποδίων για τέτοια σχολικά προγράμματα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Εγγραμματόσυνη της υγείας, Μαθητές Δημοτικού
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
118
Αριθμός σελίδων:
67

Skriapa Katerina Master.pdf
951 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.