Εκτίμηση του εργασιακού άγχους του νοσηλευτικού προσωπικού ενός Γενικού Νοσοκομείου της Αττικής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2917198 92 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-06-29
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Πλιάτσικας Ιωάννης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κυριάκος Σουλιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Επιβλέπων
Ιωάννης Τούντας, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μαρία Καντζανού, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκτίμηση του εργασιακού άγχους του νοσηλευτικού προσωπικού ενός Γενικού Νοσοκομείου της Αττικής
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εκτίμηση του εργασιακού άγχους του νοσηλευτικού προσωπικού ενός Γενικού Νοσοκομείου της Αττικής
Περίληψη:
Θεωρητικό υπόβαθρο: Οι νοσηλευτές, λόγω της φύσης του επαγγέλματός τους έρχονται αντιμέτωποι με ποικίλες στρεσογόνες καταστάσεις, οι οποίες τους οδηγούν σε αυξημένο εργασιακό άγχος.
Σκοπός: Η διερεύνηση του άγχους που βιώνουν οι νοσηλευτές λόγω της εργασίας τους, καθώς και η αξιολόγηση των προσδιοριστικών παραγόντων αυτού.
Υλικό -Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε μια συγχρονική μελέτη, με δειγματοληψία ευκολίας, στην οποία συμμετείχαν 144 νοσηλευτές που εργάζονται στο Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο- Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου του 2020. Οι μελετώμενοι προσδιοριστές προέκυψαν έπειτα από βιβλιογραφική ανασκόπηση. Για την εκτίμηση των επιπέδων άγχους χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Expanded Nursing Stress Scale (ENSS).Οι στατιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ο έλεγχος t (student’s t-test), ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson (Pearson’s correlation coefficient), ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman (Spearman’s correlation coefficient) και η πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση (multivariate linear regression). Η ανάλυση έγινε με τη χρήση του SPSS v.21.0.
Αποτελέσματα: Οι πιο στρεσογόνες καταστάσεις αφορούν το θάνατο, τους ασθενείς και τις οικογένειές τους, την αβεβαιότητα για τη θεραπεία και τα προβλήματα με τους ανωτέρους. Οι έγγαμοι ή σε συμβίωση έχουν περισσότερο άγχος σε σχέση με τους άγαμους/διαζευγμένους/χήρους, ενώ η αύξηση των ετών προϋπηρεσίας σχετίζεται με μειωμένο άγχος. Επιπλέον, η αύξηση του μορφωτικού επιπέδου σχετίζεται με μείωση του εργασιακού άγχους λόγω θανάτου, λόγω των ασθενών και των οικογενειών τους, λόγω φόρτου εργασίας και λόγω προβλημάτων με τους συναδέλφους.
Συμπεράσματα: Είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων και η υιοθέτηση κατάλληλων στρατηγικών από την Διοίκηση του Οργανισμού για τη μείωση του εργασιακού άγχους που βιώνει το νοσηλευτικό προσωπικό.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Άγχος, Νοσηλευτικό προσωπικό, Προσδιοριστές, Δημόσιο νοσοκομείο
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
70
Αριθμός σελίδων:
81
Pliatsikas Ioannis MSc.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο