Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ. (Υποφάκελλος 514.1)

Υποφάκελος uoadl:2918748 24 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ. (Υποφάκελλος 514.1)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις
φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών, άδειες απουσίας, απαλλαγή τελών,
άδειες άσκησης επαγγέλματος, κ.ά. καθώς και έγγραφα στράτευσης, αναφορές
γυμνασιαρχών και λοιπών αρχών.

Χρονική κάλυψη:
1938-1939
Ταξιθετικός αριθμός:
514.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
156 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φοιτητικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Στρατολογικά θέματα
Εκθέσεις
Εκπαιδευτικά Τέλη
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Θ. Φωτεινός, πρύτανης, Β. Α. Μακρής, γενικός γραμματέας, αλληλογραφία, πληροφορίες, διαβιβάσεις, γνωστοποιήσεις, Κοσμητείες, Κολλέγιον Αθηνών, Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Λαϊκά Υπνωτήρια, Α. Κουτσουμάρης, έφορος,
Νομαρχίες, Αστυνομία, Χωροφυλακή, 12ο Σύνταγμα Πεζικού, Α΄Σώμα Στρατού, Γ΄Σώμα Στρατού, Στρατολογία, Κοινότητες, Οικονομική Εφορία Χανίων, Οργανισμός Διοικήσεως Εκκλησιαστικής Περιουσίας, Γενικόν Προξενείον Τουρκίας, Υφυπουργείον Αγορανομίας, Επιθεώρηση Εργασίας Θεσσαλονίκης, Εισαγγελία Πρωτοδικών, Ακαδημία Αθηνών, Γενικός Επιθεωρητής Ανεγνωρισμένων Σχολείων Αλλοδαπής, Ελεγκτικόν Συνέδριον
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.