Αξιολόγηση της Επαγγελματικής Εξουθένωσης και η συσχέτισή της με την Επαγγελματική Ικανοποίηση των Νοσηλευτών του Π.Γ.Ν.Π. «Παναγία η Βοήθεια»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2920259 92 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-21
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Αποστολοπούλου Παναγιώτα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κυριάκος Σουλιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Επιβλέπων
Ιωάννης Τούντας, Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Μαρία Καντζανού, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση της Επαγγελματικής Εξουθένωσης και η συσχέτισή της με την Επαγγελματική Ικανοποίηση των Νοσηλευτών του Π.Γ.Ν.Π. «Παναγία η Βοήθεια»
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αξιολόγηση της Επαγγελματικής Εξουθένωσης και η συσχέτισή της με την Επαγγελματική Ικανοποίηση των Νοσηλευτών του Π.Γ.Ν.Π. «Παναγία η Βοήθεια»
Περίληψη:
Υψηλά επίπεδα εργασιακού άγχους, σωματική και ψυχική καταπόνηση, εξάντληση, δυσαρέσκεια και συχνά προβλήματα υγείας είναι κοινά βιώματα για όσους ασκούν το νοσηλευτικό έργο. Η συνολική κατανόηση του ψυχοκοινωνικού επαγγελματικού περιβάλλοντος των νοσηλευτών είναι απαραίτητη για την παροχή καλύτερης φροντίδας και μεγαλύτερης ικανοποίησης των ασθενών. Ο σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί ο βαθμός της επαγγελματικής εξουθένωσης και της επαγγελματικής ικανοποίησης των νοσηλευτών που εργάζονται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια»(Π.Γ.Ν.Π), να προδιοριστούν οι παράγοντες που τις επηρεάζουν, να μελετηθεί η σχέση επαγγελματικής εξουθένωσης(ΕΕ) και επαγγελματικής ικανοποίησης(ΕΙ) καθώς και οι συσχετίσεις των διαστάσεών τους με δημογραφικά, επαγγελματικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των νοσηλευτών. Τον πληθυσμό μελέτης αποτέλεσαν νοσηλευτές όλων των βαθμίδων, τριτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέσης ηλικίας 46,6 έτη που εργάζονται σε διαφορετικά νοσηλευτικά τμήματα του Π.Γ.Ν.Π. και επιλέχθηκαν τυχαία. Μοιράστηκαν 460 ερωτηματολόγια και επιστράφηκαν συμπληρωμένα τα 212(46%). Για τη συλλογή των στοιχείων της έρευνας συμπληρώθηκαν τα ερωτηματολόγια: η κλίμακα καταγραφής Επαγγελματικής Εξουθένωσης (Maslach Burnout Inventory) με αξιοπιστία Cronbach’s α για τη συναισθηματική εξάντληση 0,89, για την αποπροσωποποίηση 0,76 και για τα προσωπικά επιτεύγματα 0,70, η κλίμακα Επαγγελματικής Ικανοποίησης(Job Satisfaction Survey, Spector) με αξιοπιστία Cronbach’s α 0,85 και ερωτήσεις(16) για τα δημογραφικά, τα κοινωνικά χαρακτηριστικά και τις συνθήκες εργασίας των νοσηλευτών. Περιγραφική στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε για την περιγραφή των χαρακτηριστικών του μελετώμενου πληθυσμού, έλεγχος κανονικής κατανομής των ποσοτικών μεταβλητών, ανάλυση Student’s t-test, εφαρμογή συντελεστή συσχέτισης του Pearson ή του Spearman για την ανάλυση της συσχέτισης των κοινωνικο- δημογραφικών δεδομένων και των συνθηκών εργασίας με τις βαθμολογίες της επαγγελματικής ικανοποίησης και εξουθένωσης. Η πολλαπλή γραμμική ανάλυση παλινδρόμησης χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό των παραγόντων που ευθύνονται για την επαγγελματική εξουθένωση, την επαγγελματική ικανοποίηση και τη διερεύνηση της σχέσης των διαστάσεων της επαγγελματικής ικανοποίησης με της εξουθένωσης. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το IBM SPSS 21.0. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι αρκετοί νοσηλευτές παρουσιάζουν υψηλή συναισθηματική εξάντληση(43,9%), υψηλή αποπροσωποποίηση (39,2%) και υψηλά προσωπικά επιτεύγματα(40,6%). Η επαγγελματική ικανοποίηση συνολικά κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα(ΜΤ=113,8). Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των παραγόντων της ΕΙ και της ΕΕ. Η αυξημένη συναισθηματική εξάντληση σχετίστηκε με χαμηλότερη συνολική ικανοποίηση, ενώ τα αυξημένα προσωπικά επιτεύγματα με μεγαλύτερη συνολική ικανοποίηση. Μεγαλύτερη συναισθηματική εξάντληση βιώνουν οι νοσηλευτές που έχουν αυξημένη προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο τμήμα και όσοι δεν έχουν μεταπτυχιακό/διδακτορικό τίτλο σπουδών, οι οποίοι συνδέονται και με αυξημένη αποπροσωποποίηση. Με μεγαλύτερη αποπροσωποποίηση συνδέονται και όσοι εργάζονται αυξημένες απογευματινές βάρδιες/μήνα. Οι εργαζόμενοι με παιδιά βιώνουν περισσότερα προσωπικά επιτεύγματα σε αντίθεση με τους νοσηλευτές που εργάζονται αυξημένες νυχτερινές βάρδιες/μήνα. Η ικανοποίηση βρέθηκε χαμηλότερη στους νοσηλευτές με τον αυξημένο αριθμό φροντίδας ατόμων/βάρδια σχετικά με τον μισθό, τις επιβραβεύσεις, τις λειτουργικές συνθήκες και την επίβλεψη. Επίσης, βρέθηκε χαμηλότερη σε όσους νοσηλευτές έχουν αυξημένο αριθμό νυχτερινών βαρδιών/μήνα και σε όσους έχουν μεταπτυχιακό/διδακτορικό τίτλο σπουδών σχετικά με την προαγωγή και την επίβλεψη, σε όσους έχουν αυξημένα έτη προϋπηρεσίας στο επάγγελμα και στο συγκεκριμένο νοσοκομείο σχετικά με τις πρόσθετες απολαβές. Μεγαλύτερη ικανοποίηση βρέθηκε στους συμβασιούχους/αορίστου χρόνου νοσηλευτές συγκριτικά με τους μόνιμους σχετικά με τον μισθό, ενώ χαμηλότερη ικανοποίηση σχετικά με τις πρόσθετες απολαβές είχαν όσοι λαμβάνουν αυξημένο μηνιαίο ατομικό εισόδημα. Συμπεράσματα: Οι συνθήκες εργασίας επηρεάζουν την υγεία και την ποιότητα ζωής των νοσηλευτών και κατ΄επέκταση την ικανοποίησή τους από την εργασία. Η λήψη μέτρων υποστήριξης των νοσηλευτών και βελτίωσης των συνθηκών εργασίας σε οργανωσιακό επίπεδο αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Η ανάπτυξη της Διασυνδετικής/Συμβουλευτικής Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας θα υποστηρίξει την υγεία των εργαζομένων, θα μειώσει τον χρόνο και το κόστος νοσηλείας και θα συμβάλλει στη βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας υγείας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Νοσηλευτές, Επαγγελματική εξουθένωση, Επαγγελματική ικανοποίηση, Διασυνδετική / Συμβουλευτική Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
181
Αριθμός σελίδων:
161
Apostolopoulou Panagiota Master.pdf.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο