Διερεύνηση της επαγγελματικής ικανοποίησης των νοσηλευτών στην Ελλάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2920745 20 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-28
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Μάλαινου Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Όλγα Σίσκου, Επιστημονική Συνεργάτης, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ, Επιβλέπουσα
Δάφνη Καϊτελίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πέτρος Γαλάνης, Ε.ΔΙ.Π., Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση της επαγγελματικής ικανοποίησης των νοσηλευτών στην Ελλάδα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διερεύνηση της επαγγελματικής ικανοποίησης των νοσηλευτών στην Ελλάδα
Περίληψη:
Η νοσηλευτική αποτελεί ένα απαιτητικό επάγγελμα που χρειάζεται υγιή σωματική και ψυχική υγεία, καθώς έχει ζωτικό ρόλο στην υγειονομική περίθαλψη. Η επαγγελματική ικανοποίηση είναι ένα μέτρο της ικανοποίησης των εργαζομένων από την εργασία τους. Οι νοσηλευτές που εργάζονται σε διάφορα νοσοκομεία (ιδιωτικά/δημόσια) ή κλινικές μπορεί να έχουν διαφορετικό επίπεδο ικανοποίησης από την εργασία τους. Η επαγγελματική ικανοποίηση των νοσηλευτών είναι ένα σημαντικό ζήτημα στο νοσηλευτικό επάγγελμα, με πολλούς παράγοντες να επηρεάζουν την ικανοποίηση από την εργασία, όπως ο φόρτος εργασίας, η αμοιβή, ο σεβασμός κλπ.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η επιστημονική αξιολόγηση του επιπέδου της επαγγελματικής ικανοποίησης του νοσηλευτικού προσωπικού δύο μεγάλων ιδιωτικών νοσοκομείων της Αθήνας.

Μεθοδολογία: Ο υπό μελέτη πληθυσμός Ν=120 αφορούσε το νοσηλευτικό προσωπικό (νοσηλευτές/βοηθοί νοσηλευτών) δύο μεγάλων ιδιωτικών νοσοκομείων της Αθήνας. Η συλλογή των δεδομένων της μελέτης πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα δύο μηνών (Μάρτιος – Απρίλιος 2020). Από τα 150 ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν στο νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων, επεστράφησαν συμπληρωμένα τα 120 (ποσοστό ανταπόκρισης 92%). Η συλλογή των δεδομένων για τη διεξαγωγή της μελέτης έγινε από την ερευνήτρια με τη χρήση ερωτηματολογίου αποτελούμενο από δύο θεματικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά τα δημογραφικά – κοινωνικά χαρακτηριστικά και την εργασιακή κατάσταση των συμμετεχόντων και η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει το ερωτηματολόγιο μέτρησης της επαγγελματικής ικανοποίησης του καθηγητή Paul E. Spector (Job Satisfaction Survey – JSS). Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS, έκδοση 24 for Windows.

Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η πλειοψηφία του υπό μελέτη πληθυσμού ήταν γυναίκες σε ποσοστό 92.5%, ηλικίας 35-39 ετών (36.67%). Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση των νοσηλευτών είναι ο μισθός, οι ενδεχόμενες ανταμοιβές, η επικοινωνία και η συναναστροφή με τους συναδέλφους, η φύση και ο όγκος εργασίας, η εποπτεία και τα προνόμια (p-value= <0.05).

Συμπέρασμα: Στην παρούσα έρευνα βρέθηκε ότι η επαγγελματική ικανοποίηση των νοσηλευτών των δύο ιδιωτικών νοσοκομείων επηρεάζεται από τους οχτώ από τους εννιά παράγοντες, μισθό, προνόμια, ενδεχόμενες ανταμοιβές, επικοινωνία, εποπτεία, φύση και φόρτο εργασίας και συναναστροφή με τους συναδέλφους. Αντίθετα, δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του παράγοντα προαγωγή και της επαγγελματικής ικανοποίησης. Επιπλέον, το επίπεδο της επαγγελματικής ικανοποίησης των νοσηλευτών διαφέρει ανάμεσα στα δύο φύλα και στις διάφορες ηλικιακές ομάδες.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Επαγγελματική ικανοποίηση, Νοσηλευτές, Ελλάδα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
97
Αριθμός σελίδων:
122

Μάλαινου Μαρία-Διερεύνηση της επαγγελματικής ικανοποίησης των νοσηλευτών στην Ελλάδα (2020).pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.