Διεπαγγελματική Συνεργασία και Εργασιακή Ικανοποίηση στο Ιατρικό, Νοσηλευτικό και Λοιπό Θεραπευτικό Προσωπικό του Ο.ΚΑ.ΝΑ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2924599 61 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-10-13
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Κοντογιάννης Νικόλαος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παύλος Σαράφης, Επίκουρος Καθηγητής, Νοσηλευτικής Σχολή, ΤΕΠΑΚ
Μαρία Καντζανού, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ιωάννης Τούντας, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διεπαγγελματική Συνεργασία και Εργασιακή Ικανοποίηση στο Ιατρικό, Νοσηλευτικό και Λοιπό Θεραπευτικό Προσωπικό του Ο.ΚΑ.ΝΑ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διεπαγγελματική Συνεργασία και Εργασιακή Ικανοποίηση στο Ιατρικό, Νοσηλευτικό και Λοιπό Θεραπευτικό Προσωπικό του Ο.ΚΑ.ΝΑ
Περίληψη:
Εισαγωγή:
Ο βαθμός κατά τον οποίο οι επαγγελματίες υγείας καταλαβαίνουν και
σέβονται ο ένας τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του άλλου καθορίζει την
ποιότητα της μεταξύ τους συνεργασίας καθώς και το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Την
ίδια στιγμή, επιδρά σημαντικά σε παράγοντες όπως η επαγγελματική ικανοποίηση και
η επαγγελματική απόδοση (Strype et al., 2014).Η διεπαγγελματική συνεργασία στο
χώρο της υγείας αναφέρεται στον τρόπο κατά τον οποίο τα άτομα διαφορετικών
ειδικοτήτων επικοινωνούν και παίρνουν αποφάσεις σχετικά με την φροντίδα υγείας
ενός ασθενούς, στη βάση κοινών γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων (Barr et al.,
2005).Η επαγγελματική ικανοποίηση αφορά ένα πολύπλοκο σύνολο στάσεων
απέναντι σε διαφορετικές πτυχές της εργασίας, οι οποίες απορρέουν από τις
προσδοκίες ενός ατόμου γύρω απ’ αυτή, καθώς και τις προσωπικές του εμπειρίες στο
συγκεκριμένο πεδίο (Locke, 1976; Spector, 1997). Σχετίζεται αρκετά με την
ψυχολογική ευημερία των εργαζομένων, αλλά και με την εύρυθμη και ποιοτική
λειτουργία των οργανισμών (Τσούνης & Σαράφης, 2016).
Σκοπός:
Σκοπός της παρούσας συγχρονικής έρευνας συσχέτισης είναι η διερεύνηση
της επίδρασης της διεπαγγελματικής συνεργασίας στην επαγγελματική ικανοποίηση
των ιατρών, των νοσηλευτών και του λοιπού θεραπευτικού προσωπικού στον
Ο.ΚΑ.ΝΑ.
Ανάλυση:
Το συνολικό δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 97 άτομα. Πρόκειται για μια
συγχρονική ποσοτική μελέτη. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο ιατρικό, νοσηλευτικό
και λοιπό θεραπευτικό προσωπικό (ψυχολόγους κοινωνικούς λειτουργούς και
κοινωνικούς επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων) στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. Το ερωτηματολόγιο
συνοδευόταν από σχετική επιστολή με τα στοιχεία επικοινωνίας, που πιστοποιούσε
τις διαδικασίες της έρευνας, βεβαίωνε τη διατήρηση του απορρήτου των
πληροφοριών και περιελάμβανε οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσής του. Τα
εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το ερωτηματολόγιο Interprofessional
Collaboration Scale (ICS) για την διερεύνηση της διασυνεργατικότητας καθώς και το
5
Job Satisfaction Survey (JSS) για την εκτίμηση της Εργασιακής Ικανοποίησης. Η
στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS 25.
Αποτελέσματα:
Σε επίπεδο διεπαγγελματικής συνεργασίας τόσο οι ιατροί, όσο και οι
νοσηλευτές αλλά και το υπόλοιπο προσωπικό του Ο.ΚΑ.ΝΑ. παρουσιάζουν
παρόμοια εικόνα, χωρίς στατιστική διαφορά στο συνολικό δείκτη
διασυνεργατικότητας αλλά και στις επιμέρους πτυχές τους. Και για τις τρεις
κατηγορίες εργαζομένων η επικοινωνία μεταξύ τους είναι η πιο ισχυρή ένδειξη
συνεργασίας με δεύτερη τη διάθεση συνεργασίας και τελευταία την απομόνωσή τους
από την ομάδα. Η συνολική διασυνεργατικότητα των εργαζομένων φαίνεται να
επηρεάζεται από δύο παράγοντες ισχυρά: την οικογενειακή κατάσταση των
εργαζομένων και την προϋπηρεσία τους στον οργανισμό ενώ παράγοντες όπως η
εκπαίδευση που έχουν λάβει και ο μισθός τους φαίνεται να επιδρούν μόνο στον τομέα
της επικοινωνίας.
Όσον αφορά την επαγγελματική ικανοποίηση, οι ερωτηθέντες με βάση το
ερωτηματολόγιο JSS φαίνεται να παρουσιάζονται με ουδέτερα επίπεδα ικανοποίησης,
με εξαίρεση τους ιατρούς οι οποίοι φαίνεται ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από την
εργασία τους στον Οργανισμό. Ειδικότερα, οι ιατροί φαίνεται να είναι
δυσαρεστημένοι αναφορικά με πτυχές της εργασίας τους όπως το ενδεχόμενο
εξέλιξης/ προαγωγής, τα ήδη παρεχόμενα προνόμια, τις συνθήκες λειτουργίας του
Οργανισμού αλλά και την ικανοποίηση των τυχόν προσδοκώμενων οφελών. Οι
νοσηλευτές και το λοιπό προσωπικό παρουσιάζουν αντίστοιχη δυσαρέσκεια για την
εξέλιξή τους, τα προνόμια που ήδη απολαμβάνουν αλλά και τα προσδοκώμενα οφέλη
από την εργασία τους, όμως οι νοσηλευτές τονίζουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από
την αμοιβή τους.
Τέλος, φαίνεται ότι υπάρχει θετική, στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ
της διεπιστημονικής συνεργασίας και της επαγγελματικής ικανοποίησης στους
εργαζομένους του Ο.ΚΑ.ΝΑ που ακολουθεί γραμμικό μοντέλο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Επαγγελματική ικανοποίηση, Επικοινωνία, Διεπαγγελματική συνεργασία, Επαγγελματίες υγείας , Αντιμετώπιση τοξικοεξάρτησης, ΟΚΑΝΑ
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
162
Αριθμός σελίδων:
164

NIKOS KONTOGIANNIS MSc TELIKO (1).pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2021-04-13.