Διερεύνηση της γνώσης των πολιτών για τα δικαιώματα στην υγεία και ο σεβασμός τους στην πράξη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2925167 54 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-10-19
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Μαλιγιάννη Δήμητρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Καθηγητής, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ
Γιάννης Τούντας, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μαρία Καντζανού, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση της γνώσης των πολιτών για τα δικαιώματα στην υγεία και ο σεβασμός τους στην πράξη
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διερεύνηση της γνώσης των πολιτών για τα δικαιώματα στην υγεία και ο σεβασμός τους στην πράξη
Περίληψη:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: Αυτή η μελέτη πραγματοποιήθηκε για να καταγράψουμε την ενημέρωση – γνώσεις των πολιτών σχετικά με το δίκαιο της υγείας, καθώς και την εμπειρία που αποκόμισαν λαμβάνοντας κάποιου είδους υπηρεσία υγείας.

ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ: Το πρώτο μέρος της μελέτης περιλαμβάνει τη βιβλιογραφική ανασκόπηση του θέματος, (ιστορική αναδρομή, ορισμοί υγείας και δικαίου, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο, επιμέρους δικαιώματα των πολιτών). Το δεύτερο σκέλος αποτελεί το ερευνητικό μέρος της εργασίας όπου σκοπός είναι να διερευνήσουμε τις γνώσεις των πολιτών γύρω από το δίκαιο της υγείας αλλά και την προσωπική τους άποψη και εμπειρία. Τα δικαιώματα που εξετάσαμε είναι: 1)Το δικαίωμα πρόσβασης σε κατάλληλες υπηρεσίες 2)Το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης των προσώπων 3)Το δικαίωμα του σεβασμού στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα 4)Το δικαίωμα της ενημέρωσης και της συναίνεσης.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Πρόκειται για μια βιβλιογραφική, συγχρονική - περιγραφική μελέτη, η οποία διεξήχθη στο Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», με τη σύμφωνη γνώμη του επιστημονικού συμβουλίου, το 2019. Το συνολικό δείγμα της μελέτης είναι 205 συμμετέχοντες, εκ των οποίων οι 90 αφορούν ασθενείς και οι 105 συνοδούς και επισκέπτες (γενικός πληθυσμός). Οι συμμετέχοντες που έλαβαν μέρος ήταν ενήλικες άνω των 18 ετών, η συμμετοχή τους ήταν απόλυτα εθελοντική και ανώνυμη, ενώ ενημερώθηκαν πλήρως για το σκοπό και τη φύση της έρευνας. Εργαλείο της έρευνας αποτέλεσε ένα πρωτότυπο ερωτηματολόγιο, 47 ερωτήσεων, που προέκυψε από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας. Κατά την ανάλυση του δείγματος συγκρίναμε τις δυο ομάδες (ασθενείς - γενικός πληθυσμός) για τυχόν διαφορές και εν συνεχεία αναλύσαμε το σύνολο του δείγματος. Για την διεκπεραίωση της μελέτης χρησιμοποιήσαμε την περιγραφική και συμπερασματική στατιστική, τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση του SPSS 22.0, ενώ η βιβλιογραφική ανασκόπηση έγινε στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στην παρούσα μελέτη το φύλο και η ηλικία δε βρέθηκαν να σχετίζονται με τις γνώσεις των συμμετεχόντων για τα δικαιώματα των πολιτών στην υγεία και το πλαίσιο προστασίας τους. Οι ασθενείς σε σχέση με το γενικό πληθυσμό ήταν πιο δυσαρεστημένοι σε ζητήματα όπως η ενημέρωση (διάγνωση, θεραπεία) και πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας (γεωγραφική απόσταση, χρόνος αναμονής). Όσοι διέμεναν σε ημιαστική/αγροτική περιοχή και όσοι είχαν χαμηλό εισόδημα αντιμετώπιζαν μεγαλύτερο πρόβλημα στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Οι πολίτες συγκρατημένα συμφώνησαν ότι λαμβάνουν επαρκή ενημέρωση και ότι τηρείται το απόρρητο. Αναφορικά με τους μηχανισμούς προστασίας του δικαίου της υγείας οι γνώσεις ήταν ελλείπεις, πάρα ταύτα, ορθώς επικράτησε η άποψη ότι Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί διασφαλιστικό περιεχόμενο για την υγεία. Τέλος, το υψηλό μορφωτικό επίπεδο, η διαβίωση σε αστική περιοχή, το νεαρό της ηλικίας φαίνεται να επιδρούσαν θετικά στην ευαισθητοποίηση των πολιτών προς τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: Με την ολοένα αυξανόμενη πολυπλοκότητα στα συστήματα υγείας και τις ταχέως αναπτυσσόμενες ιατρικές τεχνολογίες και μεθόδους το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο, το οποίο ορίζει τον άνθρωπο - ασθενή στο επίκεντρο, είναι αναγκαίο όσο ποτέ. Η εκπαίδευση των πολιτών, αλλά και των επαγγελματιών υγείας στο δίκαιο της υγείας είναι επιτακτική. Η γνώση θα δώσει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να συμμετέχουν ενεργά στη φροντίδα της υγείας τους, και όχι να είναι απλώς παθητικοί αποδέκτες υπηρεσιών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Δίκαιο υγείας, Δικαιώματα ασθενών, Υγεία, Δικαίωμα, Γνώσεις, Απόψεις
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
85
Αριθμός σελίδων:
151

Maligianni Dimitra Master .pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.