Φανουράκης Εμμάν.

Μητρώο uoadl:2929380 31 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Φανουράκης Εμμάν.
Ημερομηνία εγγραφής:
19060920
Αύξων αριθμός:
29988
Τόπος καταγωγής:
Πεδιάς (Κρήτης)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Νικ. Καριωτάκης
Ηλικία:
22
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
απολ. Γυμν. Ηρακλείου, 28 Ιουνίου 1906, αριθ.319, πάνυ καλώς (7 7/10)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.