Εκφάνσεις της προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού στο φορολογικό δίκαιο: Το ρυθμιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων ως όριο/ σύνορο στην άσκηση φορολογικής πολιτικής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2934708 25 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-02-07
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Σκριβάνου Αλεξάνδρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Επίκουρος καθηγητής κ. Ανδρέας Τσουρουφλής, Τμήμα Νομικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκφάνσεις της προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού στο φορολογικό δίκαιο: Το ρυθμιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων ως όριο/ σύνορο στην άσκηση φορολογικής πολιτικής
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εκφάνσεις της προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού στο φορολογικό δίκαιο: Το ρυθμιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων ως όριο/ σύνορο στην άσκηση φορολογικής πολιτικής
Περίληψη:
Στην διπλωματική εργασία με τον τίτλο «Εκφάνσεις της προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού στο φορολογικό δίκαιο: Το ρυθμιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων ως όριο/ σύνορο στην άσκηση φορολογικής πολιτικής» αναλύονται οι κρατικές ενισχύσεις φορολογικού χαρακτήρα ως σημείο συνάντησης του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού με το φορολογικό δίκαιο.
Στην εισαγωγή της εργασίας γίνεται μία σύντομη αναφορά στις διατάξεις της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων, στις σημαντικότερες οδηγίες με τις οποίες επιχειρήθηκε η εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών-μελών σε επιμέρους ζητήματα στο πεδίο της άμεσης φορολογίας και στην παράγραφο 1 του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ που κηρύσσει ασύμβατες με την εσωτερική αγορά τις ενισχύσεις που χορηγούνται από τα κράτη-μέλη και νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό επηρεάζοντας τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών-μελών μέσω της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων της οικονομίας.
Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζεται η ραχοκοκαλιά του γενικού ρυθμιστικού πλαισίου των κρατικών ενισχύσεων και συγκεκριμένα οι εξαιρέσεις από την γενική απαγόρευση των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ, η διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 107 που σκιαγραφείται στο άρθρο 108 και εξειδικεύεται στον Κανονισμό 1589/2015 του Συμβουλίου, ο κανονισμός de minimis που εφαρμόζεται στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, οι οποίες δεν απαιτείται να κοινοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός, με τον οποίο εξαιρούνται από την υποχρέωση κοινοποίησης δεκατέσσερις κατηγορίες ενισχύσεων.
Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας αναλύεται η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ στις κρατικές ενισχύσεις φορολογικού χαρακτήρα. Βασικά εργαλεία για την ανάλυση αυτή αποτέλεσαν οι δύο σχετικές ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συγκεκριμένα η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στα μέτρα που σχετίζονται με την άμεση φορολογία των επιχειρήσεων και η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης. Στην πρώτη ενότητα του τρίτου κεφαλαίου παρουσιάζεται η έννοια της κρατικής ενίσχυσης φορολογικού χαρακτήρα και παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα από τη νομολογία. Στις επόμενες έξι ενότητες αναλύονται οι έξι προϋποθέσεις για την υπαγωγή ενός φορολογικού μέτρου στην απαγορευτική διάταξη του άρθρου 107 της Συνθήκης και συγκεκριμένα οι προϋποθέσεις της ύπαρξης μιας επιχείρησης, της δυνατότητας καταλογισμού του υπό εξέταση μέτρου στο Δημόσιο και της χρηματοδότησής του με κρατικούς πόρους, της χορήγησης ενός πλεονεκτήματος, της επιλεκτικότητας του μέτρου, της νόθευσης ή της απειλής νόθευσης του ανταγωνισμού και του επηρεασμού των συναλλαγών μεταξύ των κρατών-μελών.
Ιδιαίτερη έμφαση στο πλαίσιο της σχετικής ανάλυσης δόθηκε στο κριτήριο της επιλεκτικότητας και στην ευρύτητα με την οποία ερμηνεύεται αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Δικαστήρια της Ένωσης στο πεδίο των ενισχύσεων φορολογικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, σκιαγραφείται η διάκριση μεταξύ επιλεκτικών μέτρων και μέτρων γενικής εφαρμογής και παρουσιάζονται δύο εμβληματικές αποφάσεις στις οποίες καταδείχθηκε η ιδιαίτερη δυσκολία διαχωρισμού των δύο περιπτώσεων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι δύο βασικές μορφές επιλεκτικότητας, η ουσιώδης επιλεκτικότητα που προκύπτει όταν ένα μέτρο εφαρμόζεται μόνο σε ορισμένες επιχειρήσεις ή σε ορισμένους κλάδους της οικονομίας και η περιφερειακή επιλεκτικότητα που προκύπτει όταν οι φορολογικές ελαφρύνσεις εφαρμόζονται μόνο σε ορισμένες γεωγραφικές περιφέρειες της επικράτειας ενός κράτους-μέλους. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στις αποφάσεις τύπου «tax rulings» που αποτελούν ειδική μορφή ουσιώδους επιλεκτικότητας που απορρέει από πρακτικές της φορολογικής αρχής και έχουν απασχολήσει την πλέον πρόσφατη νομολογία των δικαστηρίων της Ένωσης.
Στο τελευταίο υποκεφάλαιο της ενότητας σχετικά με το κριτήριο της επιλεκτικότητας αναλύονται οι περιστάσεις υπό τις οποίες ένα κατ’ αρχήν επιλεκτικό μέτρο μπορεί να αιτιολογηθεί από τη φύση ή την εν γένει οικονομία του φορολογικού συστήματος, δηλαδή από τις εγγενείς θεμελιώδεις αρχές του ή από τους μηχανισμούς που ενυπάρχουν σε αυτό και είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητά του.
Στον επίλογο της εργασίας επισημαίνεται η ιδιομορφία του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων φορολογικού χαρακτήρα εξαιτίας της κυριαρχικής αρμοδιότητας των κρατών-μελών στο πεδίο της άμεσης φορολογίας και εξάγονται κάποια βασικά συμπεράσματα βασισμένα στην ανάλυση που έχει προηγηθεί.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δημόσιο Δίκαιο
Φορολογικό δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
Κρατικές ενισχύσεις, φορολογικό δίκαιο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
46
Αριθμός σελίδων:
57
Εκφάνσεις της προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού στο φορολογικό δίκαιο.pdf (980 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο