«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΣΕ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΜΕΣΟ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (FPSE-HPLC) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ PARABENS ΣΕ ΜΗΤΡΙΚΟ ΓΑΛΑ»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2935802 9 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-02-17
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Παλουμπής Νικόλαος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παντερή Ειρήνη, Καθηγήτρια, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΣΕ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΜΕΣΟ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (FPSE-HPLC) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ PARABENS ΣΕ ΜΗΤΡΙΚΟ ΓΑΛΑ»
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΣΕ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΜΕΣΟ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (FPSE-HPLC) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ PARABENS ΣΕ ΜΗΤΡΙΚΟ ΓΑΛΑ»
Περίληψη:
Τα τελευταία χρόνια, η συνεχής έρευνα σχετικά με τα parabens και την επίδραση τους στην ανθρώπινη υγεία, έχει στρέψει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας για την ανάπτυξη νέων τεχνικών προκατεργασίας δειγμάτων και αναλυτικών μεθόδων, με σκοπό τον προσδιορισμό των εν λόγω ενώσεων σε βιολογικά δείγματα. Στόχος της εργασίας ήταν η ανάπτυξη μιας απλής και αποτελεσματικής αναλυτικής μεθόδου για τον ταυτόχρονο προσδιορισμό επτά parabens με την τεχνική της υγροχρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (High Performance Liquid Chromatography) με ανιχνευτή ορατού - υπεριώδους (UV). Ως τεχνική προκατεργασίας του ανθρώπινου μητρικού γάλακτος επιλέχθηκε η εκχύλιση με προσρόφηση σε υφασμάτινο μέσο (Fabric Phase Sorptive Extraction,FPSE) η οποία συνέβαλε στην ταυτόχρονη εκχύλιση και των επτά αναλυτών. Η ανάλυση βασίζεται στην χρήση 50 μL ανθρώπινου μητρικού γάλακτος το οποίο κατεργάστηκε σύμφωνα με το πρωτόκολλο FPSE που αναπτύχθηκε. Επόμενο βήμα είναι η συμπύκνωση του εκχυλίσματος σε ρεύμα αζώτου,ανασύσταση με 150 μL διάλυμα ACN/AMF 2,5mM 40/60 v/v , έντονη ανακίνηση, διήθηση με φίλτρο και τελικώς ένεση στο αναλυτικό σύστημα. Οι αναλύτες διαχωρίζονται χρωματογραφικά με ισοκρατική έκλουση σε αναλυτική στήλη Spherisorb ODS-1 C18 με κινητή φάση που αποτελείται από 34% ακετονιτρίλιο και 66% υδατικό διάλυμα άλατος μυρμηκικού αμμωνίου (AMF) συγκέντρωσης 49 mM. Επίσης, έχει προστεθεί μυρμηκικό οξύ σε ποσοστό 0,1% και η ταχύτητα ροής είναι 0,25 mL/min. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος γραμμικότητας με καμπύλη αναφοράς προτύπων διαλυμάτων των αναλυτών σε εύρος συγκεντρώσεων από 20 – 500 ng mL-1. Μελλοντικά, η μέθοδος χρειάζεται να βελτιστοποιηθεί ως προς τις χρωματογραφικές συνθήκες και ακολούθως να επικυρωθεί και εφαρμοστεί σε αναλύσεις κλινικών δειγμάτων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗ, ΜΗΤΡΙΚΟ ΓΑΛΑ, PARABENS, FPSE.
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
6
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
81
Αριθμός σελίδων:
90

NICKPALOUMPIS_16.02.21_FINAL.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2024-04-02.