Νικολαίδης Οδυσσεύς

Μητρώο uoadl:2936141 3 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Νικολαίδης Οδυσσεύς
Ημερομηνία εγγραφής:
19070127
Αύξων αριθμός:
30753
Τόπος καταγωγής:
Καταφυγή Σερβίας (Μακεδονίας)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Ιωάννης Γεωργιάδης
Ηλικία:
21
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Φυσικομαθηματική (τμήμα Μαθηματικό)
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Κοζάνης, αριθμ. 216/75, 24 Ιουνίου 1906, πάνι καλώς (8,30)
Μετεγγραφή (σχολή, αριθμός ανανεώσεως, χρονολογία):
Ιατρική 1901, 30/11/1907,
Σημειώσεις:
Το χαρτόσημο της μεταγραφής εν τω βιβλίω του ανατ. ?
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.