Σιώμος Ευκλείδης

Μητρώο uoadl:2936151 8 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Σιώμος Ευκλείδης
Ημερομηνία εγγραφής:
19070127
Αύξων αριθμός:
30758
Τόπος καταγωγής:
Κορυτσά
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Δημήτριος Ζωγράφος
Ηλικία:
21
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ Γυμν Κορυτσάς, αιρθμ. 86, 22 Ιουνίου 1906, πάνι καλώς (7 48/46)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.