Λουκάκης Εμμανουήλ

Μητρώο uoadl:2937050 30 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Λουκάκης Εμμανουήλ
Ημερομηνία εγγραφής:
19070918
Αύξων αριθμός:
30887
Τόπος καταγωγής:
Μυράμβελλου (Κρήτης)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Δημήτριος Κοκκινάκης
Ηλικία:
24
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Ηρακλείου, αριθ. 828, 14 Σεπτεμβρίου 1907, καλώς (5 9/10)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.