Απόψεις και εμπειρίες Κοινωνιολόγων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) για τη διδασκαλία της Κοινωνικής και Επαγγελματικής Αγωγής στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2937105 7 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-05-31
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Πόγκα Νερτίλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αναγνωστάκη Λήδα, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Απόψεις και εμπειρίες Κοινωνιολόγων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) για τη διδασκαλία της Κοινωνικής και Επαγγελματικής Αγωγής στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Απόψεις και εμπειρίες Κοινωνιολόγων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) για τη διδασκαλία της Κοινωνικής και Επαγγελματικής Αγωγής στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)
Περίληψη:
Στην παρούσα έρευνα γίνεται προσπάθεια να αποτυπωθούν οι απόψεις και εμπειρίες των Κοινωνιολόγων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) για τη διδασκαλία της Κοινωνικής και Επαγγελματικής Αγωγής στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) και να διερευνηθούν οι εκπαιδευτικές πρακτικές που υιοθετούν για την οργάνωση και υλοποίησή της. Το δείγμα αποτέλεσαν δέκα (10) Κοινωνιολόγοι του συγκεκριμένου μαθήματος που εργάζονται σε Ε.Ε.Ε.ΕΚ. της Ελλάδας. Ως μεθοδολογική προσέγγιση, η συγκεκριμένη μελέτη ακολουθεί τις αρχές και τη φιλοσοφία της ποιοτικής έρευνας, με ερευνητικό εργαλείο συλλογής δεδομένων την ημιδομημένη συνέντευξη, η οποία περιλαμβάνει τρεις θεματικούς άξονες. Τα ερευνητικά δεδομένα που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις αναλύθηκαν με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου. Τα βασικά συμπεράσματα της εν λόγω έρευνας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν από την ανάλυση των συνεντεύξεων, ανέδειξαν ότι για τους Κοινωνιολόγους ΕΑΕ το μάθημα της Κοινωνικής και Επαγγελματικής Αγωγής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την εκπαίδευση των μαθητών που φοιτούν στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ.. Ταυτόχρονα, μέσα από το λόγο και την εκπαιδευτική πράξη των εκπαιδευτικών εντοπίζεται η ιατρική αντίληψη της αναπηρίας και η τάση τους για «κανονικοποίηση» της κοινωνικής συμπεριφοράς των μαθητών με σκοπό την κοινωνική τους ένταξη. Η οργάνωση και υλοποίηση της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών βασίζεται τόσο στην αναπηρία όσο και στις ανάγκες των μαθητών. Επιπλέον, ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο κάνουν προσπάθειες να αντεπεξέλθουν σε μια σειρά προκλήσεων κατά τη διδασκαλία τους, αλλά οι περιορισμοί που υφίστανται σε θεσμικό κυρίως επίπεδο παρακωλύουν τη διαδικασία αυτή, με τους ίδιους να στηρίζονται αποκλειστικά στην εμπειρία τους και στην υποκειμενική τους κρίση. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί παραθέτουν προτάσεις, που θα ενισχύσουν τόσο τον εκπαιδευτικό τους ρόλο όσο και την ίδια την εκπαιδευτική πράξη.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, ΕΑΕ, Κοινωνιολόγος, Διδασκαλία, Πρακτικές, ΕΕΕΕΚ, Κοινωνική και Επαγγελματική Αγωγή
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
451
Αριθμός σελίδων:
185

Poga_Nertila_Master.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.