Ποιότητα ζωής και ψυχιατρική συννόσηση ενήλικων ασθενών με επιληψία και χορήγηση αντιεπιληπτικών φαρμάκων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2937414 15 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-09
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Καραμάνης Δημήτριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Φερεντίνος Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Βουμβουράκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μπονάκης Αναστάσιος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή,ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ποιότητα ζωής και ψυχιατρική συννόσηση ενήλικων ασθενών με επιληψία και χορήγηση αντιεπιληπτικών φαρμάκων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ποιότητα ζωής και ψυχιατρική συννόσηση ενήλικων ασθενών με επιληψία και χορήγηση αντιεπιληπτικών φαρμάκων
Περίληψη:
Πρόκειται για Συγχρονική Μελέτη Επιπολασμού που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ιατρείο Επιληψίας του Π.Γ.Ν.Α. “Αττικόν”, με στόχο τη μελέτη της επίδρασης του τύπου του χορηγούμενου αντιεπιληπτικού (AED) στην ποιότητα ζωής (QOL) και στην αγχώδη και καταθλιπτική συμπτωματολογία των ασθενών, τη μελέτη του επιπολασμού των ψυχικών διαταραχών σε επιληπτικούς ασθενείς και τη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την εκδήλωση ψυχικής διαταραχής μετά τη χορήγηση AED. Στη μελέτη συμμετείχαν 57 ενήλικες με εστιακή ή γενικευμένη επιληψία, οι οποίοι ελάμβαναν ενδεδειγμένη θεραπεία με AED για τουλάχιστον 4 εβδομάδες. Κάθε άτομο συμμετείχε συμπληρώνοντας τρία ερωτηματολόγια (κλινικοδημογραφικά στοιχεία, QOLIE-31, HADS) κι ακολούθησε συνέντευξη με βάση την ημιδομημένη συνέντευξη SCID-5, ώστε να εκτιμηθεί η παρούσα ψυχική κατάσταση και το ιστορικό. Κρίθηκε απαραίτητη η ταξινόμηση της χορηγούμενης θεραπείας να γίνει σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα συμπεριέλαβε εκείνους που ελάμβαναν μόνο παλαιά AED ή θεραπεία συνδυασμού με παλαιά και νέα AED (36,8%) κι η δεύτερη ομάδα συμπεριέλαβε εκείνους που ελάμβαναν μόνο νέο AED (63,2%). Έγιναν αναλύσεις πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης για την ανάδειξη παραγόντων που σχετίζονται με τη διαμόρφωση των δεικτών ποιότητας ζωής και την εκάστοτε βαθμολογία της κλίμακας HADS. Η ανάλυση αναγνώρισε την εμφάνιση κρίσεων κατά τον τελευταίο μήνα πριν την εξέταση ως τον σημαντικότερο παράγοντα για τη διαμόρφωση της συνολικής βαθμολογίας QOLIE-31 (Beta= -10.684, p=0.027), της υποκλίμακας Κοινωνικής Λειτουργικότητας (Beta=-17.463, p=0.021) και της υποκλίμακας Νοητικής Λειτουργικότητας (Beta=-14.625, p=0.025). Η εμφάνιση αγχωδών συμπτωμάτων (HADSA) σχετίστηκε με την εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών (Beta=-0.051, p=0.01). Η εκδήλωση καταθλιπτικών συμπτωμάτων (HADSD) σχετίστηκε με την εμφάνιση κρίσεων κατά τον τελευταίο μήνα πριν την εξέταση (Beta=2.750, p=0.014), την εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών (Beta=-0.039, p=0.015) και την ηλικία του ατόμου (Beta=0.074, p=0.043). Ποσοστό 42,1% των επιληπτικών ασθενών εκδήλωσαν ψυχική διαταραχή μετά την έναρξη χορήγησης AED. Οι ψυχικές διαταραχές με τον μεγαλύτερο επιπολασμό ήταν η ομάδα Καταθλιπτικών Διαταραχών (21,1%) και των Διαταραχών σχετιζόμενων με ψυχοτραυματικές ή ψυχοπιεστικές καταστάσεις (17,5%). Η ανάλυση πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης για την ανάδειξη παραγόντων που σχετίζονται με αυξημένη πιθανότητα διάγνωσης ψυχικής διαταραχής μετά την έναρξη AED ανέδειξε ως προβλεπτικούς παράγοντες την εργασιακή κατάσταση (OR=0.240, p=0.030) και την ηλικία (OR=1.049, p=0.044). Με την παρούσα εργασία επιβεβαιώθηκε η καθιέρωση της χορήγησης νεότερης γενιάς αντιεπιληπτικών φαρμάκων στη θεραπεία της επιληψίας, πόσο σημαντικός είναι ο επαρκής έλεγχος των επιληπτικών κρίσεων, αφού σχετίζεται με την ποιότητα ζωής των ασθενών και την εμφάνιση ψυχοπαθολογίας και υπογραμμίζεται η ανάγκη για συστηματική εκτίμηση και καταγραφή της πορείας της ψυχικής υγείας των επιληπτικών ασθενών, με βάση τα σύγχρονα ταξινομικά συστήματα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Eπιληψία, Aντιεπιληπτικά φάρμακα, Eπιληπτικές κρίσεις, Ψυχιατρική συννόσηση, Ποιότητα ζωής, Αγχώδεις διαταραχές, Κατάθλιψη, Συννόσηση, Συννοσηρότητα, Διασυνδετική ψυχιατρική, Ψυχοσωματική, Ψυχοσωματική ιατρική
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
46
Αριθμός σελίδων:
26

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ποιότητα Ζωής και Ψυχιατρική Συννόσηση Ενήλικων Ασθενών με Επιληψία και χορήγηση Αντιεπιληπτικών Φαρμάκων.pdf
916 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2021-09-01.