«Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Απόψεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής της δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αττικής»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2939249 12 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-12
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Πολιτίδου Ευθυμία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πασιάς Γεώργιος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ
Παπακωνσταντίνου Γεώργιος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ
Φωτεινός Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής, Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
«Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Απόψεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής της δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αττικής»
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
«Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Απόψεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής της δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αττικής»
Περίληψη:
Βασικοί λόγοι επιλογής της συγκεκριμένης θεματικής της παρούσας έρευνας ήταν αφενός οι συνεχείς ανεπιτυχείς προσπάθειες θεσμοθέτησης ενός συστήματος αξιολόγησης στην εκπαίδευση, από το τέλος του επιθεωρητισμού μέχρι σήμερα και αφετέρου οι ισχυρές πιέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καθιέρωση του. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να καταγράψει τις απόψεις των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αττικής, όσον αφορά την αξιολόγησή τους, στο πλαίσιο της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και να αναδείξει τους σκοπούς, τους φορείς, τις μεθόδους και τα κριτήρια που οι ίδιοι υποδεικνύουν ως πιο σημαντικά για την αξιολόγηση του έργου τους.
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα, όπου για την συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκε σταθμισμένο ερωτηματολόγιο με 52 δηλώσεις. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα SPSS. Στην έρευνα συμμετείχαν 171 εκπαιδευτικοί, από τους οποίους ένα ποσοστό 50,3% τάχθηκε υπέρ της αξιολόγησης. Τα ευρήματα συνηγορούν στο ότι η αξιολόγηση, για να γίνει αποδεκτή, θα πρέπει να αποδεσμευθεί από οποιοδήποτε τιμωρητικό χαρακτήρα μπορεί να λάβει. Συνεπώς «ποινές» όπως η μείωση του μισθού ή η υποχρεωτική μετάταξη σε άλλα τμήματα, βρίσκουν αντίθετο το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών (73,1% και 53,2% αντίστοιχα). Ακόμη και η σύνδεση της αξιολόγησης με θετικές ανταμοιβές, όπως η αύξηση του μισθού δεν φαίνεται να έχει τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών (40,9%).
Το σημαντικότερο εύρημα της παρούσας έρευνας είναι ενδεχομένως, ότι η διαδικασία της αξιολογικής κρίσης γίνεται αποδεκτή από τους εκπαιδευτικούς όταν τα αποτελέσματά της εκλαμβάνονται ως μηχανισμός ανατροφοδότησης. Οι εκπαιδευτικοί όχι μόνο δεν φοβούνται να γνωρίσουν τις αδυναμίες τους (67,8%), αλλά είναι πρόθυμοι (σε ποσοστό 70-84%) να συμμετέχουν σε αξιολογικές διαδικασίες μεταξύ ομοτέχνων, με στόχο την «υιοθέτηση καλών πρακτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία», την «ανάπτυξη της συνεργατικότητας για την αναβάθμιση της ποιότητας διδασκαλίας» και την «επαγγελματική ενδυνάμωση και ενίσχυση της επιστημονικής τους ταυτότητας».
Ως η πλέον αποδεκτή μορφή αξιολόγησης αναδεικνύεται η αυτοαξιολόγηση (71,4%), ενώ σε ποσοστά που κυμαίνονται γύρω στο 40%-46% οι εκπαιδευτικοί είναι πρόθυμοι να αξιολογηθούν «εσωτερικά» είτε από τον διευθυντή της σχολικής τους μονάδας, είτε από τους συναδέλφους τους εκπαιδευτικούς, είτε ακόμη και από τους μαθητές τους. Αξιοσημείωτο είναι ότι μόνο ο ένας στους τρεις εκπαιδευτικούς θα επιθυμούσε η αξιολόγηση να γίνεται από επιτροπή διορισμένων αξιολογητών ή τον συντονιστή εκπαιδευτικού έργου/σχολικό σύμβουλο (33,4% και 31,6% αντίστοιχα), ενώ οι γονείς ή οι Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως φορείς της αξιολογικής διαδικασίας έχουν ιδιαίτερα μικρό βαθμό αποδοχής (18,1% και 3,5 % αντίστοιχα).
Το ζητούμενο της αντικειμενικότητας αναδεικνύεται τέλος, σύμφωνα με τα ευρήματα, ως το σημαντικότερο κριτήριο αποδοχής της αξιολόγησης από τους εκπαιδευτικούς, αφού το μεγαλύτερο ποσοστό συμφωνίας σε κάποια δήλωση καταγράφεται στην πρόταση σχετικά με την εξασφάλιση της αδιαβλητότητας της διαδικασίας αξιολόγησης (83,7%).
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών, Αξιολόγηση Ομοτέχνων, Αυτοαξιολόγηση, Ποιότητα στην εκπαίδευση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
144
Αριθμός σελίδων:
181
ΠΟΛΙΤΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 2021 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο