Ο οδοντιατρικός αλφαβητισμός των γονέων και η σχέση του με τη στοματική υγεία των παιδιών τους

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2940211 11 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Οδοντιατρικής
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-31
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Ταουφίκ Κωνσταντίνα
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Πολυχρονοπούλου Αργυρώ, Καθηγήτρια, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ
Καββαδία Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, University of Louisville, Kentucky, KY, United States
Κωλέτση-Κουνάρη Χαριτίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ
Βασταρδή Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ
Γκιζάνη Σωτηρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ
Παπαϊωάννου Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ
Διβάρης Κίμων, Καθηγητής, Division of Pediatric and Public Health, Adams School of Dentistry & Department of Epidemiology, Gillings School of Global Public Health, University of North Carolina-Chapel Hill, Chapel Hill, NC, United States
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο οδοντιατρικός αλφαβητισμός των γονέων και η σχέση του με τη στοματική υγεία των παιδιών τους
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο οδοντιατρικός αλφαβητισμός των γονέων και η σχέση του με τη στοματική υγεία των παιδιών τους
Περίληψη:
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η διερεύνηση της σχέσης του οδοντιατρικού αλφαβητισμού των γονέων με τη στοματική υγεία των παιδιών τους. Οι επιμέρους σκοποί ήταν: α) η ανάπτυξη και ο έλεγχος ενός εργαλείου που θα μπορούσε να αξιολογήσει τον οδοντιατρικό αλφαβητισμό στην Ελλάδα (GROHL); β) ο έλεγχος της ελληνικής εκδοχής ενός εργαλείου που θα μπορούσε να αξιολογήσει τη σχετιζόμενη με τη στοματική υγεία ποιότητα ζωής στην προσχολική ηλικία (Gr-ECOHIS); γ) η διερεύνηση της σχέσης του οδοντιατρικού αλφαβητισμού των γονέων με τη στοματική υγεία των παιδιών τους.
Μέθοδος και υλικά: Για την ανάπτυξη του GROHL 282 ενήλικες πληρούσαν τα κριτήρια, ενώ για την ανάπτυξη του Gr-ECOHIS και τη διερεύνηση της σχέσης του οδοντιατρικού αλφαβητισμού των γονέων με τη στοματική υγεία των παιδιών προσεγγίστηκαν 200 ζεύγη μητέρων - παιδιών. Για τα αναπτυσσόμενα εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν δύο ανεξάρτητα δείγματα των 20 ατόμων για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των επαναληπτικών μετρήσεων. Τα δεδομένα προήλθαν από μια δομημένη συνέντευξη, η οποία περιλάμβανε δημογραφικά στοιχεία, πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας, για σχετιζόμενες με τη στοματική υγεία συμπεριφορές, για τον αλφαβητισμό υγείας, για την οδοντιατρική γνώση, για τη σχετιζόμενη με τη στοματική υγεία ποιότητα ζωής και το GROHL, το οποίο περιελάβανε την ανάγνωση/ αναγνώριση 44 λέξεων και την επιλογή της σωστής επεξηγηματικής λέξης για όσες λέξεις είχαν αναγνωριστεί από τους συμμετέχοντες. Για τις μητέρες υπήρχαν επιπλέον ερωτήσεις που αφορούσαν το παιδί, και το Gr-ECOHIS. Η στοματική κατάσταση του παιδιού αξιολογήθηκε μέσω κλινικής εξέτασης αλλά και από την μητέρα.
Στατιστική ανάλυση: Η στατιστική ανάλυση περιελάβανε τα συνήθη περιγραφικά μέτρα, ενώ κατά τη διερεύνηση των συσχετίσεων χρησιμοποιήθηκαν διάφορες στατιστικές μέθοδοι δοκιμασίες όπως διασπορά, παλινδρόμηση, students’s t-test, spearman correlation. Τα αναπτυσσόμενα εργαλεία ελέγχθηκαν επίσης ως προς την αξιοπιστία και την εγκυρότητα τους, ενώ για την ανάπτυξη του εργαλείου του οδοντιατρικού αλφαβητισμού χρησιμοποιήθηκε η θεωρία απόκρισης ερωτήματος.
Αποτελέσματα: Η τελική μορφή του GROHL περιελάβανε 20 λέξεις, αφού λέξεις μη επαρκούς μεταβλητότητας, χαμηλής συσχέτισης και μη στατιστικά σημαντικής συνεισφοράς αποκλείστηκαν (Cronbach’s alpha=0.83; ICC=0.95) και η μέση τιμή του οδοντιατρικού αλφαβητισμού ήταν 11.5. Στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις διαπιστώθηκαν με τη στοματική υγιεινή και την προσέλευση στον οδοντίατρο, καθώς και με τον αλφαβητισμό υγείας, την οδοντιατρική γνώση και το μορφωτικό επίπεδο. Η μέση τιμή του Gr-ECOHIS ήταν 3.4 και το εργαλείο είχε Cronbach’s alpha=0.85 και ICC=0.97, αναδεικνύοντας ένα έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο. Η ελληνική εκδοχή είχε πολύ καλή εγκυρότητα διακριτικής ικανότητας, καθώς και προβλεπτική, αφού υπήρχαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις με τον τερηδονικό δείκτη (Spearman’s rho=0.62, p<0.0005), με τις οδοντιατρικές ανάγκες των παιδιών (p<0.0005), αλλά και με την αναφερόμενη από τις μητέρες στοματική κατάσταση των παιδιών (p<0.0005). Κατά τη διερεύνηση της σχέσης του οδοντιατρικού αλφαβητισμού των μητέρων με τη στοματική κατάσταση των παιδιών, το δείγμα μας είχε ως μέση τιμή οδοντιατρικού αλφαβητισμού 11.3. Στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις βρέθηκαν με το εκπαιδευτικό επίπεδο (p=0.0004), με την οδοντιατρική γνώση (p<0.00005),, τη συχνότητα βουρτσίσματος (p=0.021), τη συχνότητα κατανάλωσης χυμών (p=0.020) και την αναφερομένη από τις μητέρες στοματική κατάσταση (p=0.025), αλλά όχι και με την κλινική κατάσταση των παιδιών, ούτε με τη σχετιζόμενη με τη στοματική υγεία ποιότητα ζωής τους.
Συμπεράσματα: Τα δύο αναπτυσσόμενα εργαλεία αποτελούν εύχρηστα, έγκυρα και αξιόπιστα εργαλεία, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευρέος στην κλινική οδοντιατρική, αλλά και στη δημόσια υγεία και σχετίζονται με κλινικές και μη παραμέτρους της στοματικής υγείας των παιδιών. Η διερεύνηση της σχέση του οδοντιατρικού αλφαβητισμού των γονέων με τη στοματική υγεία των παιδιών, καθώς και με τη σχετιζόμενη με τη στοματική υγεία ποιότητα ζωής των παιδιών αποκάλυψε μια σειρά παραμέτρων με σημαντική επίδραση, ενώ η απουσία συσχετίσεων, απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση σε πληθυσμούς με χαμηλότερα επίπεδα οδοντιατρικού αλφαβητισμού και πιο επιβαρυμένη στοματική κατάσταση, οι οποίοι δεν θα αναζητούν οδοντιατρική φροντίδα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Οδοντιατρικός αλφαβητισμός, Στοματική υγεία των παιδιών, Σχετιζόμενη με τη στοματική υγεία ποιότητα ζωής παιδιών
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
499
Αριθμός σελίδων:
167
TAOUFIK_THESISFinal.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο