Αντιμετώπιση κύστεων νεφρών με θερμοκαυτηρίαση (RFA) με χρήση ειδικού ηλεκτροδίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942916 14 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-22
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Ευαγγελοπούλου Ευθαλία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αικατερίνη Μαλαγάρη, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Αλεξοπούλου Ευθυμία, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Θάνος Λουκάς, Συντονιστής ∆ιευθυντής του Ακτινολογικού Τμήματος, ΓΝΝΘΑ "Σωτηρία"
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αντιμετώπιση κύστεων νεφρών με θερμοκαυτηρίαση (RFA) με χρήση ειδικού ηλεκτροδίου
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αντιμετώπιση κύστεων νεφρών με θερμοκαυτηρίαση (RFA) με χρήση ειδικού ηλεκτροδίου
Περίληψη:
H παρουσία απλών κύστεων στους νεφρούς αποτελεί μια ιδιαίτερα συχνή νοσολογική οντότητα.
Οι απλές κύστεις σε γενικές γραμμές είναι ασυμπτωματικές και τις περισσότε-ρες φορές ανακαλύπτονται τυχαία τόσο σε έλεγχο ρουτίνας όσο και άλλες παθολογι-κές καταστάσεις ως συνυπάρχουσες ασυμπτωματικές οντότητες. Ωστόσο η θεραπευ-τική τους αντιμετώπιση κρίνεται απαραίτητη, κυρίως, σε συμπτωματικούς ασθενείς.
Ασθενείς με παρουσία μιας ή περισσοτέρων νεφρικών κύστεων, καθώς και α-σθενείς που παρουσιάζουν κοιλιακό άλγος, πίεση, απόφραξη πυελοκαλυκικού συ-στήματος, υπέρταση ή αιματουρία, χρήζουν θεραπευτικής αντιμετώπισης1,2,3,4.
Η θεραπευτική αντιμετώπιση των κύστεων αυτών μπορεί να γίνει είτε με χειρουργικές μεθόδους είτε με μεθόδους επεμβατικής ακτινολογίας.
Στην παρούσα εργασία, η θεραπευτική αντιμετώπιση έγινε με παρακέντηση της κύστης, αναρρόφηση του περιεχομένου της και στη συνέχεια θερμοκαυτηρίαση (RFA) αυτών, με χρήση ειδικού ηλεκτροδίου.
Τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά τόσο σε ότι αφορά στην ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων για υποτροπή, όσο και σ’ ότι αφορά στην αποφυγή συννοσηρότη-τας σχετιζόμενη με τη χειρουργική επέμβαση.
Στο Γενικό μέρος της παρούσης εργασίας γίνεται αναφορά στα κυστικά νο-σήματα των νεφρών, στην ακτινολογική απεικόνιση των απλών και σύμπλοκων κύστεων καθώς και στο σύστημα ταξινόμησης των κυστικών νεφρικών βλαβών κατά Bosniak.
Ακολούθως γίνεται περιγραφή της τεχνικής και των υλικών που χρησιμοποιή-θηκαν για την εκπόνηση της εργασίας.
Στο Ειδικό μέρος παρουσιάζεται η εμπειρία του τμήματος επεμβατικής ακτι-νολογίας του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. ‘’Σωτηρία’’ στην αντιμετώπιση ασθενών που παρουσίαζαν απλές συμπτωματικές νεφρικές κύστεις. Ακολούθησε ανάλυση αποτελεσμάτων και εξήχθησαν συμπεράσματα μετά από παρακολούθησή (follow-up).
Στο τέλος παρατίθεται η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της παρούσης μελέτης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Κύστεις νεφρών, Θεραπεία, Θερμοκαυτηρίαση (RFA) , Ειδικό ηλεκτρόδιο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
107
Αριθμός σελίδων:
51

Evangelopoulou Efthalia MSc.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.